waterschapsbelastingIngaande 1 januari 2020 heeft GBLT (GBLT is de belastingsamenwerking Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn) de samenwerking met GBT (Gemeentelijk Belastingkantoor Twente), betreffende kwijtscheldingbeleid aangaande rechthebbenden,  beëindigd en zal zelf de aanvragen voor kwijtschelding gaat behandelen.

Zowel de gemeenteraden van Enschede als van Borne hebben hier schriftelijk hun verbazing over uitgesproken en ook uit de gemeente Hardenberg komen vergelijkbare vragen op ons af. In haar antwoord op beide bovengenoemde brieven stelt het waterschap dat zij grote waarde hecht aan een effectieve uitvoering van het kwijtscheldingsbeleid en de toezegging heeft van GBLT voor zorgvuldige uitvoering.

De fractie van 50PLUS en de fractie Ouderenpartij hechten er aan hun onvrede over dit beleid en over de inhoudelijkheid van de antwoordbrief die het dagelijks bestuur van het Waterschap Vechtstromen heeft doen uitgaan naar beide gemeenten.

 • GBLT zegt een zorgvuldige uitvoering van dit kwijtscheldingsbeleid te zullen bewerkstelligen. Deze weinig onderbouwde toezegging van een instelling die in het verleden uitblonk door een zeer slordige en onregelmatige facturatie van de waterschapslasten, waardoor menig inwoner in de financiële problemen kwam.
 • GBLT hanteert voor het kwijtscheldingsbeleid uitsluitend een digitale aanvraag welke gecompliceerd is en door niet digitaal geschoolden vrijwel niet met succes is af te ronden.
  • allereerst komt de aanvrager op 2 pagina’s bureaucratieve tekst terecht
  • daarna dient men een 2 tal vragen digitaal te beantwoorden
  • vervolgens dient men de aanvraag te waarmerken door middel van Digid identificatie.
  • tenslotte ontvangt men dan een e-mail waarin een beslissing over de kwijtschelding in 3 maanden kan verwachten.
  • een door onze fractieondersteuner(met een ICT achtergrond) gedane aanvraag hem 30 minuten tijd kostte en hij voor het opvragen van het DigiD nummer een 2e device nodig had.

Geheel tegenstrijdig aan het overheidsbesluit, dat een “eenloketsbeleid” en een bestrijding van bureaucratieve wildgroei voorstaat, creëert het Waterschap middels GBLT de opening van een nieuw extra loket wat dan ook nog uitsluitend digitaal kan worden benaderd.

Ook de ombudsman heeft zich in deze zin uitgesproken, waarbij hij benadrukt dat met name de sociaal zwakkeren in deze maatschappij met deze digitalisering grote moeite hebben. Ongeveer 6% van de Nederlandse populatie kampt met een Licht Verstandelijke Beperking en het is deze groep die 60% van de populatie die in aanmerking komt voor kwijtschelding vormt. Het is juist deze groep die moeite zal hebben met GBLTs digitale aanvraag.

ouderenpartijHet stuitte de fracties van 50PLUS en de Ouderenpartij dan ook tegen de borst dat het dagelijks bestuurslid Stegeman meldde “mij bereiken geen klachten” terwijl er 2 brieven van gemeenteraden liggen en belangrijker nog dat bovengenoemde groep gedupeerden niet in staat is om deze klachten al dan niet schriftelijk te verwoorden. 

Onze fracties begrijpen de beperkte zeggenschap die wij hierin hebben, maar kunnen zich in het geheel niet vinden in de laatste alinea van de brief aan de gemeenten Enschede en Borne ”besluiten het reeds genomen besluit niet te heroverwegen”. Wij stellen voor dat het Algemeen Bestuur het Dagelijks Bestuur opdraagt om alles in het werk te stellen om deze aanvraag kwijtschelding Waterschapsbelasting te vereenvoudigen en liefst weer terug te leggen bij de gemeenten en dit aldus verwoord in haar brief aan de gemeenten.

De fracties van 50PLUS en de Ouderenpartij zullen daarom bijgaande motie indienen.

 

Erik Jan Meijboom

fractievoorzitter 50PLUS