Samen Duurzaam VerderDe coalitie van het Waterschap Drents Overijsselse Delta, bestaande uit Water Natuurlijk, VVD, Ongebouwd, Bedrijven en Christen Unie heeft op 21 mei hun coalitieprogramma genaamd ‘Samen Duurzaam Verder’ aan het algemeen bestuur gepresenteerd.

50PLUS, SGP en Gemeente Belangen Drenthe-Overijssel hebben niet ingestemd met dit coalitieakkoord. 50PLUS is van mening dat deze coalitie te zwaar inzet op de klimaat doeleinden. Deze coalitie onder aanvoering van Water Natuurlijk wil de lat nog hoger leggen dan het Klimaatakkoord.

Nog strengere eisen dan het in Klimaatakkoord genoemd lijkt 50PLUS niet realistisch. Het zal grote financiële gevolgen hebben. Voor 50PLUS is dit een brug te ver, omdat de lastendrukstijging voor het merendeel wordt afgewenteld op de burgers. Een lastendruk die onevenredig gedragen zal worden door kleinere één-en tweepersoonshuishoudens. Het is om deze reden dat 50PLUS dit coalitieakkoord niet steunt.

Tijdens de waterschapsverkiezingen van 20 maart 2019 heeft 50PLUS meegedaan bij 2 waterschappen en heeft in beide waterschappen 1 zetel behaald n.l.:

1. Het Waterschap Drents Overijsselse Delta

Dit waterschap is ontstaand door een fusue van waterschap Reest en Wieden en waterschap Groot Salland.

Het Waterschap Drents Overijsselse Delta strekt zich uit van Assen tot en met Deventer. De organisatie beheert ruim 550 kilometer dijken, 6.300 kilometer watergangen en 16 rioolwaterzuiveringen voor bijna 600.000 inwoners. Waterschap Drents Overijsselse Delta is ontstaan uit een fusie tussen waterschap Groot Salland en waterschap Reest en Wieden. Ruim 500 waterschapsmedewerkers werken in Zuidwest en Midden-Drenthe en West-Overijssel aan waterveiligheid, voldoende water en schoon water.

<<lees hier verder>>

2. Waterschap Vechtstromen is een waterschap in de Nederlandse provincies Drenthe en Overijssel. Een klein deel ligt in Gelderland. Het waterschap bestaat sinds 1 januari 2014 en ontstond uit een fusie tussen de waterschappen Velt en Vecht en Regge en Dinkel. Het werkgebied omvat ongeveer 225.000 ha en heeft ongeveer 800.000 inwoners. Het waterschap is vernoemd naar de grootse rivier in het beheergebied, Overijsselse Vecht. De Regge en Dinkel monden beide uit in de Vecht. De drie rivieren vormen één samenhangend systeem 

<<lees hier verder>>

Fractiemedewerker Peter Spiertz

peter Spiertz edited 4Ik ben Peter Spiertz en ik woon samen met mijn vrouw Linda en mijn studerende zoon Daan in het pittoreske Oldenzaal.

Op 16 oktober begon mijn carrière als fractieondersteuner voor 50PLUS met mijn beëdiging in de grote vergaderzaal van het waterschap Vechtstromen.

Bestuurservaring heb ik opgedaan als secretaris van de vakbond Qlix en als ondernemingsraadslid bij mijn werkgever KPN.

Toen Erik Jan Meijboom mij vroeg om fractieondersteuner te worden hoefde ik niet lang na te denken. Ik wil graag iets doen voor mijn partij 50PLUS en heb daarbij bewust gekozen voor een rol in het waterschap vanwege de interessante mix van politiek en techniek, maar vooral ook omdat ik oprecht geloof dat wij resultaat kunnen boeken voor onze achterban want ook als kleine partij blijken wij zeer goed in staat om een breed draagvlak te vinden voor onze standpunten. Een mooi voorbeeld daarvan is de brede steun binnen het algemeen bestuur van Vechtstromen voor het 50PLUS voorstel voor een eerlijker belastingstelsel.

Lees meer...

Terugblik 2019

Sinds 20 maart 2019 ben ik, Gerrit Westerhof namens 50PLUS algemeen bestuurslid bij het Waterschap Drents Overijsselse Delta.

Zo heb ik kennis gemaakt met een organisatie die het belang van de burger hoog in het vaandel heeft als het infrastructurele werken aangaat. In de verkenningsfase worden de burgers goed geïnformeerd en hun belangen worden serieus gewogen. Ik heb ook kennis gemaakt met een organisatie die deel uitmaakt van bestuurlijk Nederland (Rijk, Provincie, Gemeente,) dat massief inzet op de klimaat doelen. Het Dagelijks bestuur en het algemeen bestuur van het waterschap Drents Overijsselse Delta wordt gedomineerd door partijen die hun beleid laten bepalen door de diverse milieuorganisaties. Het coalitieakkoord van Waternatuurlijk, VVD, CU en Onbebouwd, met de naam ‘Samen Duurzaam Verder’ gaat zelfs nog verder dan het Klimaatakkoord. Voor 50PLUS aanleiding om het akkoord af te wijzen, zeker vanwege de hoge kosten die tot serieuze verhoging van de waterschapsbelasting zal leiden. Vervolgens is van hogerhand het waterschap opgedragen het stedelijk water en het onderhoud daarvan tot kerntaak te rekenen. Ook dat zal doorwerken in het belastingtarief.

Aan het eind van het jaar werd bouwend Nederland getroffen door het verwerpen van de PAS (Programma Aanpak Stikstof) door de Raad van State. Nederland had zichzelf op slot geregeld. Onderhoudswerkzaamheden aan o.a. dijken kwam stil te liggen. En dat terwijl de zeewaterspiegel stijgt. Nederland is in een juridisch doolhof beland terwijl de oplossing verboden is. pfasHetzelfde geld voor de PFAS (Poly-en perfluoralkylstoffen stoffen). Deze veel toegepaste stoffen, zijn persistent (niet afbreekbaar), stapelen zich op in het milieu en kunnen ziekteverwekkend zijn. Daarom mag grond of slib niet verplaatst worden als de norm overschreden wordt. De aanvankelijke norm van 01 microgram per kg grond was niet realistisch en ook hierom zat bouwend Nederland en ook de waterschappen op slot. De staatsecretaris kwam terug op haar schreden en nu is de norm 08 microgram per KG  grond.  Het waterschap kan weer aan de slag. Wel moet de grond uitgebreid bemonsterd en onderzocht worden, hetgeen een aanzienlijke kostenpost is.

Zat het venijn dit jaar in de staart of is het slechts een begin van een nieuwe periode? Ik hoop het niet!

Gerrit Westerhof

Algemeen bestuurslid namens 50PLUS  bij de Drents Overijsselse Delta.

_____________________________________________________________________________

De coalitie van het Waterschap Drents Overijsselse Delta, bestaande uit Water Natuurlijk, VVD, Ongebouwd, Bedrijven en Christen Unie heeft op 21 mei hun coalitieprogramma genaamd ‘Samen Duurzaam Verder’ aan het algemeen bestuur gepresenteerd.Samen Duurzaam Verder

50PLUS, SGP en Gemeente Belangen Drenthe-Overijssel hebben niet ingestemd met dit coalitieakkoord. 50PLUS is van mening dat deze coalitie te zwaar inzet op de klimaat doeleinden. Deze coalitie onder aanvoering van Water Natuurlijk wil de lat nog hoger leggen dan het Klimaatakkoord. Nog strengere eisen dan het in Klimaatakkoord genoemd lijkt 50PLUS niet realistisch. Het zal grote financiële gevolgen hebben. Voor 50PLUS is dit een brug te ver, omdat de lastendrukstijging voor het merendeel wordt afgewenteld op de burgers. Een lastendruk die onevenredig gedragen zal worden door kleinere één-en tweepersoonshuishoudens.

Het is om deze reden dat 50PLUS dit coalitieakkoord niet steunt.

 

____________________________________________________________________________________________________

Tijdens de waterschapsverkiezingen van 20 maart 2019 heeft 50PLUS 1 zetel behaald in Waterschap Drents Overijsselse Delta

Namens 50 PLUS zit Gerrit Westerhof in het bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta

gerrit 400

 

 

 

Waterschap Drents Overijsselse Delta

Het Waterschap Drents Overijsselse Delta strekt zich uit van Assen tot en met Deventer. Het Waterschap Drents Overijsselse Delta is ontstaan uit een fusie tussen het waterschap Groot Salland en het Waterschap Reest en Wieden. Ruim 500 waterschap medewerkers werken in Zuidwest en Midden-Drenthe en West-Overijssel aan de waterveiligheid. Voldoende water, schoon water en droge voeten. Speerpunten uit het verkiezingsprogramma van 50 Plus voor het Waterschap Drents Overijsselse Delta zijn:

  1. Focus op kerntaken (prioriteiten)
  2. Droge voeten (waterveiligheid)
  3. Schoon water, waterkwaliteit omhoog
  4. Toekomstgericht duurzaam waterbeheer
  5. Evenredige lasten-/kostenverdeling en geen winstoogmerk
  6. Schulden voorkomen/verlagen en een rekenkamer(commissie)
  7. Minder bureaucratie
  8. Geen belangenverstrengeling
  9. Pragmatische keuzes (Recreatie)
  10. Regeren is vooruitzien

<<lees hier>> voor het uitgebreide verkiezingsprogramma