Hier vindt U het verkiezingsprogramma van 50PLUS Overijssel voor de verkiezingen van 20 maart 2019. Een verkiezingsprogramma dat tot stand is gekomen door te luisteren naar onze inwoners. Een verkiezingsprogramma dat is gemaakt naar aanleiding van de ervaringen binnen onze Provincie de afgelopen jaren. Een verkiezingsprogramma waarbij we geprobeerd hebben uiting te geven aan ons credo:

50PLUS GEEFT OUDEREN EEN STEM!

De afgelopen 4 jaar in Provinciale Staten hebben we daadwerkelijk goed geluisterd naar onze achterban. De ervaringen die we daar hebben opgedaan hebben we verwerkt in dit verkiezingsprogramma. Een programma waar een duidelijke rode draad doorheen loopt, een rode draad die iedereen zou moeten aanspreken:

LEEFBAARHEID!

Wij staan achter dit verkiezingsprogramma en we hopen dat het u net zo aanspreekt als het ons aanspreekt. Wonen, Werken en Welzijn vormen de basis voor een leefbare situatie. Overijssel is een mooie provincie en moet dat blijven. Of je nu in Twente, Salland of in de Kop van Overijssel woont. Ieder gebied kent zijn mooie plekjes, maar ook zijn probleemgebieden. Die probleemgebieden willen wij de komende 4 jaar aanpakken. In een aantal hoofdstukken geven wij aan wat, en hoe we dat willen doen. Natuurlijk zonder op de stoel van het Rijk of die van de gemeente te gaan zitten. Nee vanuit onze eigen verantwoordelijkheid, maar met een positief kritische blik naar andere overheidslagen. Spreekt ons programma u aan, stem dan 20 maart 2019 op ons. Niet alleen beloven wat we doen, maar zeker ook doen wat we beloven.

Nederland kent meer dan 111.000 Nederlandse veteranen. Dit zijn mannen en vrouwen van alle leeftijden en missies. Van deze groep zijn er nog ongeveer 30.000 in actieve dienst. Op Landelijk niveau is het Veteranenbeleid min of meer op orde. Veteranen, oud en jong, verdienen erkenning en ons “respect”.

1. 50PLUS heeft in haar Landelijk programma staan dat Veteranen blijvende waardering en erkenning verdienen. 50PLUS Overijssel is van mening dat dit ook op Provinciaal niveau moet worden uitgedragen.
2. De Rijksoverheid subsidieert de jaarlijks te houden “Veteranendag” en andere Landelijke activiteiten. 50PLUS Overijssel wil dat ook de Provincie haar verantwoording neemt en bijdraagt aan provinciale activiteiten bijv. door het organiseren van een Provinciale Veteranendag.
3. Steeds meer gemeentes in Overijssel faciliteren lokale veteranenactiviteiten, bijv. door het houden van een lokale Veteranen bijeenkomst, maar ook door Veteranen cafés en inloophuizen, waar de Veteraan zich thuis voelt onder gelijkgestemden. 50PLUS Overijssel zou graag een gelijkluidend beleid binnen onze gemeentes zien. Wij roepen de Provincie op om dit te stimuleren en indien nodig te faciliteren.
4. Het jaar 2020 staat in het teken van 75 jaar bevrijding. Hoe mooi zou het zijn dat Overijssel haar Veteranen dan extra in het zonnetje zet. 50PLUS Overijssel wil dat de Provincie onze Veteranen meeneemt in de viering van 75 jaar bevrijding, want “onze” Veteranen verdienen dit.

50PLUS Overijssel is van mening dat één van de voorwaarden voor een goede kwaliteit van het openbaar bestuur een goede financieel gezonde Provincie is. Er moet dan ook worden gestreefd naar een sluitende begroting. Op dit moment is de Provincie financieel gezond. Echter indien er mogelijk in de komende periode bezuinigingen en aanpassingen van dienstverlening door de provincie nodig zouden zijn dan ondersteunt 50PLUS Overijssel dit alleen als OUDEREN en UITKERINGSGERECHTIGDEN niet onevenredig zwaar worden getroffen. Deze groep is naar onze mening de laatste 10 jaren het hardst geraakt door bezuinigingsmaatregelen en kortingen.

1. 50PLUS Overijssel is van mening, zeker gezien de vergrijzing, dat er een aparte portefeuille “Ouderenbeleid” moet komen onder de verantwoordelijkheid van één Gedeputeerde.
2. Wij zijn er groot voorstander van om onze inwoners al aan de voorkant te betrekken en mee te laten beslissen. 50PLUS Overijssel wil dan ook dat de Provincie burgerinitiatieven voor bijv. seniorenprojecten op het gebied van wonen en welzijn ondersteunt.
3. De huidige besluitvorming binnen PS is transparant. Dit moet worden bestendigd.
4. 50PLUS Overijssel is een voorstander van de Handhaving Wet Normering Topinkomens, bij zowel de eigen organisatie als bij gesubsidieerde instellingen.
5. Wij zijn van mening dat in ieder geval 7 % van de opdrachtsom van Provinciale opdrachten besteed dienen te worden aan terugdringing arbeidsdiscriminatie kwetsbare groepen en stimuleren van de inzet van werkeloze 45plussers met een afstand tot de arbeidsmarkt.
6. Democratische legitimiteit moet goed geborgd zijn. De overheid is er voor de inwoners, niet andersom. De Provincie moet de randvoorwaarden scheppen voor de inwoner om daadwerkelijk mee te doen. Alleen zo krijg je betrokken inwoners.
7. Voor wat betreft vergunningenbeleid dient er sprake te zijn van een goede controle en handhaving. Indien de gezondheid van inwoners op het spel staat moet dit toezicht extra intensief worden uitgeoefend.
8. 50PLUS Overijssel ziet mogelijkheden voor een bindend referendum op provinciaal en lokaal niveau. Zeker bij een voorstel tot gemeentelijke herindeling.
9. Bij zaken betreffende ouderen willen wij meer betrokkenheid van de ouderenorganisaties. Maar ook zijn wij voorstander van een provinciale ombudsman.
10. Communicatie is belangrijk voor al onze inwoners. Alleen digitale informatie is voor 50PLUS Overijssel niet voldoende. Om iedereen goed te informeren dient communicatie ook via lokale media en kranten te geschieden.
11. De Provincie moet bereid zijn om hulp aan gemeenten bij gemeenschappelijke regelingen te bieden.
12. 50PLUS Overijssel ziet, buiten het huidige financiële toezicht, een grotere taak voor de Provincie weggelegd bij het toezien op gemeentelijke taken in het kader van de decentralisaties (bijv. WMO en jeugdzorg).

Teruglopende pensioenen, dreigende kortingen en lagere subsidies raken de ouderen sterk. Wel is er het besef dat ook de provincies met belastinggeld draaiend wordt gehouden.

1. De auto is geen melkkoe. De opcenten moeten bevroren worden. Indien dit financieel niet haalbaar is mogen deze in ieder geval niet meer stijgen dan de inflatie.
2. 50PLUS Overijssel is van mening dat een deel van de opbrengst van verkeersboetes naar de Provincie zou moeten gaan i.p.v. naar de kas van de Landelijke overheid.
3. Verdere aantasting koopkracht ouderen is ongewenst. 50PLUS Overijssel vraagt dan ook aandacht voor loonontwikkeling en pensioenindexatie.
4. Er is sterk bezuinigd op subsidies, 50PLUS Overijssel wil dat de Provincie meer gebruik maakt van hogere Europese en Rijks subsidiefondsen.

Overijssel is een mooie Provincie met prachtige natuurgebieden en een mooi coulisselandschap. Dit tezamen met de mooie steden en het aantrekkelijke platteland maken het waard om hier te wonen, te leven, te werken en te recreëren.

1. De leegloop van dorpen baart ons zorgen. 50PLUS Overijssel is er alles aan gelegen om het platteland vitaal en leefbaar te houden. Goede bereikbaarheid en het behoud van voorzieningen zijn hierin essentieel.
2. 50PLUS Overijssel is van mening dat de Provincie actief moet bijdragen aan het “vergroenen” van de steden.
3. 50PLUS Overijssel vindt kwaliteit van het landschap van belang. De Provincie moet dan ook inzetten op kennisoverdracht voor vakmanschap in landschapsonderhoud. Geef boeren waardering voor een landschap inclusieve aanpak.
4. Dierenwelzijn staat bij 50PLUS Overijssel hoog in het vaandel. Er dient er een goede afweging te worden gemaakt tussen het maximaal aantal dieren ten opzichte van de beschikbare ruimte. Bejagen van dieren is slechts toegestaan in het kader van natuurbeheer en soortenbescherming. Wij zijn tegen de “plezierjacht”.
5. De vermindering van de vogelstand bijv. de weidevogels baart ons zorgen. De Provincie moet (weide)vogelbeheer stimuleren, bijv. door subsidieverlening aan boeren die maatregelen nemen om de vogelstand te verhogen of minimaal op peil te houden.
6. 50PLUS Overijssel is een voorstander van het aanleggen van bermen en akkerranden met kruidenrijk gras. Dit bevordert het insectenbestand en draagt mede daardoor bij aan het verbeteren van de vogelstand.
7. Wij zijn van mening dat er in 2020 een extra evaluatiemoment van de Natura 2000 gebieden zou moeten komen. Mede in relatie tot de Omgevingswet.
8. Grootschalige, intensieve veehouderij moet worden beperkt. Ook moet bij het afgeven van vergunningen meer rekening worden gehouden met de ruimte tussen verschillen opstallen (i.v.m. brandveiligheid en mogelijk infectiegevaar bij dierziektes).

Veilige mobiliteit en goed openbaar vervoer zijn essentieel voor een goede bereikbaarheid en dragen bij aan een leefbaarder samenleving.

1. Bij de (her)inrichting van wegen moet veiligheid leidend zijn, onmiddellijk gevolgd door leefbaarheid omwonenden en doorstroming. 50PLUS Overijssel is van mening dat provinciale wegen moeten worden aangepast aan de verkeersintensiteit bijv. door verbreding, aanpassen snelheidslimieten en vermeerdering van het aantal rijstroken.
2. 50PLUS Overijssel is voorstander van het verbreden van fietspaden en scheiding van auto- en fietsverkeer. Fietspaden met zo min mogelijk tweerichtingsverkeer. Bij ventwegen moet in ieder geval scheiding van fiets- en landbouwverkeer plaatsvinden.
3. 50PLUS Overijssel wil dat er meer wordt gedaan om de Rijkswegen zoals bijv. de N35 te laten aanpassen aan de huidige tijd. Ook hier gelden; veiligheid, leefbaarheid en doorstroming. Een rijksweg dwars door een dorp (Mariënheem) is niet meer van deze tijd.
4. Bij het herinrichten van wegen pleiten wij er voor om extra aandacht te besteden voor de meest kwetsbare weggebruikers (jeugd en ouderen).
5. 50PLUS Overijssel is van mening dat openbaar vervoer een dienst zou moeten zijn. Laagdrempelig en uitnodigend. Kwaliteit moet bij aanbesteding voorop staan. Bereikbaarheid van alle kernen moet een “harde” eis zijn bij de aanbesteding. Bij de nieuwe concessieverlening moet in ieder geval de huidige bereikbaarheid worden gehandhaafd.
6. De spoorwegen in onze Provincie verbeteren constant. Maar niet overal. 50PLUS Overijssel vindt dat alle huidige spoorwegtrajecten geëlektrificeerd moeten zijn. Verder moeten de enkelbaans sporen, Zwolle – Wierden en Mariënberg – Dalfsen, worden verdubbeld. Het Kamper lijntje moet z.s.m. worden aangepast naar de eisen zoals deze bij de aanbesteding waren gesteld. Station Stadshagen moet op korte termijn worden geopend en in gebruik worden genomen. Er moet een aansluiting komen via Bergentheim, van Coevorden/Emmen naar Groningen.
7. Door de herijking van het openbaar vervoer, is maatwerk onontbeerlijk. 50PLUS Overijssel is van mening dat de herijking en de nieuwe aanbesteding NIET ten koste mag gaan van de reizigers. Het in gang zetten van een kernnet, a, b, en c-lijnen met als gevolg het wegvallen van delen van het regionaal busnetwerk vermindert de mobiliteit. Dit vinden wij onwenselijk. Alleen indien vervoer op maat dit op een goede wijze ondervangt gaan wij hiermee akkoord.
8. 50PLUS Overijssel is van mening dat gratis, of tegen significant lagere prijs, openbaar vervoer buiten de spitsuren voor ouderen en sociaal zwakkeren mogelijk gemaakt moet worden. Daar waar dat al mogelijk is moet dit in ieder geval in stand worden gehouden. Dit draagt ook bij aan de voorwaarde om aan eenzaamheid te ontkomen.
9. De Provincie moet de belangen van voetgangers en wandelaars, onder wie vooral ouderen en mindervaliden, nadrukkelijk betrekken in de betreffende beleidskeuzes en beleidsuitvoering.
10. 50PLUS Overijssel pleit voor een betere toegankelijkheid van voet- en wandelpaden voor minder mobiele voetgangers en wandelaars.
11. Wandelen en lopen moet gestimuleerd worden omdat dit een gezonde en duurzame vorm van mobiliteit is.

We ontkomen er niet aan om maatregelen te nemen om leefbaarheid in de toekomst te kunnen garanderen. Dit impliceert dat we duurzaamheid, zorg voor het milieu en zo mogelijk energieneutraal bouwen hoge prioriteit moeten geven.

1. 50PLUS Overijssel is voorstander van duurzame energie boven energie van fossiele brandstoffen. Echter wel met draagvlak bij direct betrokkenen of omwonenden. De kosten van de energietransitie mogen niet eenzijdig bij de inwoners worden neergelegd, maar moet eerlijk en naar draagkracht worden opgebracht door bedrijven, overheden en inwoners.
2. Duurzame energie, is meer dan wind- en zonne-energie. 50PLUS wil ook kijken naar innovatieve ontwikkelingen zowel op de korte als ook op de lange termijn. Hierbij dienen ook waterstof, geothermie, thorium en “blauwe” energie aandacht te krijgen.
3. Opwekking van zonne-energie moet meer worden gestimuleerd. Hierbij denkt 50PLUS Overijssel eerst aan het plaatsen van zonnepanelen op nu nog ongebruikte daken. Zowel die van de overheid als die van particulieren en bedrijven. Indien meer capaciteit wordt verlangd dan moeten zonnevelden beter mogelijk worden op vrij liggende terreinen. Bijv. door energieboeren in de luwte van natuurgebieden. Echter niet ten koste van duurzame landbouwgrond.
4. Zonnepanelen op daken dragen bij aan de energietransitie. 50PLUS Overijssel is dan ook van mening dat zonnepanelen niet moeten worden meegeteld bij de vaststelling van de Onroerend Zaak Belasting (OZB).
5. Overheden, waaronder de Provincie, hebben een voorbeeldfunctie wat betreft energieneutraliteit. De Provincie moet gemeentes blijven aanspreken op het gebruik van duurzame energie en de mogelijkheid van zonnepanelen op overheidsgebouwen etc. Verder moet de Provincie een “loket voor inwoners” creëren op Provinciaal niveau voor advies betreffende energieneutraal maken van bedrijven of woningen.
6. Er moet meer aandacht zijn voor de opslag van op natuurlijke opgewekte energie.
7. Windenergie is een prima vorm van duurzame energie. Voldoende draagvlak bij direct omwonenden is voor 50PLUS Overijssel echter rand voorwaardelijk. Draagvlak kan gestimuleerd worden door direct omwonenden mee te laten profiteren van de opgewekte energie. Maar ook het gebruik van kleinere en stillere of zgn. verticale windturbines in de buurt van woningen of bedrijven dragen bij aan het draagvlak.
8. De Provincie moet subsidies beschikbaar stellen –aan particuliere eigenaren of wooncorporaties- voor het verduurzamen van woningen. Uiteraard zonder een leeftijdscriterium. Ook moeten subsidies voor het verwijderen van asbestdaken niet alleen voor bedrijven worden afgegeven, maar ook voor particulieren.
9. Het blijkt dat het bij onze inwoners onvoldoende duidelijk is voor welke duurzaamheids-maatregelen men recht heeft op subsidie of een goedkope duurzaamheidslening. 50PLUS Overijssel wil dat de Provincie haar inwoners hier actief over informeert (bijv. d.m.v. een duurzaamheidsloket).
10. 50PLUS Overijssel is zich bewust van de opgave om asbestdaken z.s.m. te (laten) verwijderen. Wij pleiten er voor om inzichtelijk te maken welke daken gevaarlijk en/of milieubelastend zijn. Aan de hand hiervan moet een prioriteitsvolgorde worden gegeven.
11. Wij vinden dat gemeenten bij uitgeven braakliggende grond voor bijv. stadstuintjes moeten worden ondersteund.
12. Bedrijven moeten meer worden gestimuleerd om duurzaam en energieneutraal te bouwen. Bijv. door korting op de bouwgrondprijs.
13. De Provincie moet het hergebruik van grondstoffen propaganderen en stimuleren.
14. 50PLUS Overijssel is (in principe) tegen het boren van Schaliegas. Er is eerst beter onderzoek naar schaliegas benodigd. Tot die tijd moet het boren naar Schaliegas worden verboden.
15. Olieopslag dan wel vuilwaterinjecties in zoutkoepels moeten worden tegengegaan. Ondanks de tegenwerpingen van de NAM is zuiveren aan de bron goed mogelijk.
16. Er moet een beter onderzoek komen naar de milieueffecten van vliegveld Lelystad. De huidige MER klopt niet. Verder wil 50PLUS Overijssel pas opening van het vliegveld na herindeling van het luchtruim.
17. De Provincie moet zich, samen met de partners, inzetten voor het reduceren van niet duurzame verpakkingen en de introductie van statiegeld op blikjes en kleine flesjes. Ook moet de Provincie zorg dragen voor voldoende afvalbakken buiten de kernen.
18. De Provincie moet versneld maatregelen nemen v.w.b. de schade voortvloeiend uit de klimaatadaptatie. Rekening houdend met steeds langere en heftigere periodes van grote hitte, langdurige droogte of forse neerslag.

50PLUS Overijssel is een voorstander van het bevorderen van kleinschalige bedrijvigheid en werkgelegenheid. Echter ook grootschalige bedrijvigheid schuwen we niet. Voor ons is het van belang dat m.n. langdurige werkeloze 45plussers, desnoods via omscholing, z.s.m. weer aan het werk worden geholpen.

1. De Provincie moet het verwezenlijken van werkgelegenheid stimuleren. Hierbij moet zij Investeren, ook in sociale winst, dus bevorderen van een betere werkgelegenheid voor mensen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt.
2. Op dit moment is nog onvoldoende in kaart gebracht welke mensen een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Wij pleiten dan ook voor een verregaande samenwerking tussen gemeentes, uitkeringsinstanties en onderwijsinstellingen om deze zgn. vergeten groep in beeld te brengen, evt. om te scholen, met als uiteindelijk doel hen weer aan het werk te krijgen.
3. Overijssel grenst direct aan twee deelstaten in Duitsland. 50PLUS Overijssel wil dat de Provincie al die maatregelen neemt die grensoverschrijdende werkgelegenheid beter mogelijk maakt.
4. Ook het platteland is aan vergrijzing onderhevig alleen daar is het nog directer voelbaar. 50PLUS Overijssel is een voorstander van ondersteuning van startende jonge boeren om het platteland leefbaar te houden.
5. Natuurbeheer subsidies dienen alleen verstrekt te worden aan boeren die bereid zijn om zich aan de vigerende regelgeving te houden.
6. In stedelijke centra komt steeds meer leegstand. 50PLUS Overijssel is van mening dat er alles aan moet worden gedaan om koopcentra economisch aantrekkelijk te maken bijv. door het afschaffen parkeerbelasting.

50PLUS Overijssel streeft samen met gemeenten, waterschappen en BURGERS naar een goede ruimtelijke inrichting van een leefbaar en toegankelijk platteland met vitale dorps- en stadskernen. Leefbaarheid staat hierbij voorop!

1. Er moet worden gestreefd naar een intensievere samenwerking tussen Provinciale Staten en Waterschappen.
2. Samen met gemeenten en woningcorporaties zorgt de Provincie Overijssel voor voldoende levensloopbestendige en duurzame woningen, ook in de sociale huursector. De grootte van de woning en het aantal kamers dient dan wel aan de behoefte te voldoen.
3. De Provincie stimuleert en subsidieert (indien nodig) het (ver)bouwen van woningen met die aanpassingen die de woning geschikt maakt voor langdurig thuis wonen. Ook in bestaande gebouwen die hun oorspronkelijke functie verliezen. Deze aangepaste woningbouw voor ouderen dient zodanig te zijn dat deze na de vergrijzingsgolf eenvoudig bruikbaar gemaakt kan worden voor anderen.
4. De Provincie steunt de ontwikkeling van innovatieve woonvormen voor ouderen liefst i.c.m. jongeren en bij voorkeur met een zorgfunctie (zoals erfdelen, Knarrenhof en andere woonvormen).
5. De Provincie stimuleert gemeentes om de blijvers- en duurzaamheidslening, voor het duurzaam en levensloopbestendig maken van de woning, actief aan te bieden aan de inwoners. Dit geldt ook voor de zgn. “Verzilverlening”.
6. 50PLUS Overijssel streeft naar een ruimer beleid betreffende de permanente bewoning van recreatiewoningen. In de komende omgevingswet worden de regels verder versoepeld. De Provincie gaat hierover in gesprek met de gemeentes.
7. Gezondheidsinstellingen dienen snel en goed bereikbaar te zijn. Parkeerheffingen mogen maximaal kostendekkend zijn. In Overijssel is een goede spreiding van gezondheidsinstellingen gerealiseerd. Dit moet, ook bij mogelijke bezuinigingsrondes, in ieder geval in stand blijven.
8. Vitale kernen maken deel uit van de leefbaarheid. De Provincie Overijssel heeft een rol in het regisseren en waarborgen dat detailhandelsvisies van gemeenten regionaal afgestemd worden, actueel zijn en overcapaciteit in beeld brengen en verminderen.
9. Overijssel moet stimuleren dat overal in de Provincie internet met hoge snelheid beschikbaar is.
10. Bij ruimtelijke ontwikkeling mogen welzijn en leefomgeving niet ondergeschikt zijn aan economisch belang.
11. Geen nieuwe bedrijventerreinen, maar eerst hergebruik oude terreinen.
12. Paal en perk stellen aan schaalvergroting land- en tuinbouw i.v.m. verdwijnen karakteristieke landschapselementen. Grotere agrarische bedrijven omheinen met bomen. Herstellen van karakteristieke elementen.
13. Wij streven naar toegankelijke natuur. Geen slagbomen en/of parkeerheffingen. Zorgdragen voor betere toegankelijkheid ook voor rollator- en scootmobielgebruikers.
14. Bij de ontwikkeling van woongebieden wordt meer rekening gehouden met de mobiliteit van ouderen, mindervaliden, wandelaars en voetgangers. In de openbare ruimte wordt gezorgd voor voldoende bankjes, drinkwatervoorzieningen, oplaadpunten en openbare toiletten.
15. De gevolgen van sluiting en leegstand zorginstellingen worden steeds verder zichtbaar. Er moet goed worden gekeken naar alternatieven en worden gestreefd naar spreiding. Hierbij moet de cliënt centraal staan.
16. Evalueren dorpshuizen (Kulturhusen) en deze in krimpgebieden evt. uitbreiden met kleine coöperatieve gemeenschapswinkeltjes.
17. De Provincie moet de vinger aan de pols houden bij het verdwijnen van banken pinautomaten, postkantoren, brievenbussen etc.
18. De vergrijzing moet goed worden gevolgd. Dit impliceert dat er op dit punt meer moet worden ingespeeld op welzijn en zorg.

Er mag geen verdere afbraak van koopkracht plaatsvinden door belastingverhoging, premiestijgingen en bezuinigingen op de zorg.

 1. Ouderen moeten/willen langer thuis wonen. Dit kan alleen als er goede regelingen worden getroffen.
 2. De Provincie moet oog houden op de autonomie van haar inwoners.
 3. Behoud van eigen regie, eigen activiteit en stimuleren van betrokkenheid van verwanten en familie is essentieel. Waar mogelijk moet de Provincie dit stimuleren of ondersteunen. 50PLUS Overijssel wil daarom mogelijk maken dat senioren laagdrempelig en goed geïnformeerd kunnen worden over al dit soort onderwerpen. Zowel preventief, waardoor tijdig de juiste beslissingen kunnen worden genomen, als in acute situaties.
 4. Doordat mensen langer thuis moeten wonen komen er ook steeds minder zorginstellingen. Dat is een doorn in ons oog. Deze blijven echter van belang voor hen die niet meer in staat zijn om thuis te blijven wonen. Het is dan van belang om die cliënten tijdelijk te ondersteunen en kwaliteit van leven te garanderen. 50PLUS Overijssel is van mening dat indien opname in een zorginstelling nodig is, gedwongen scheiding van partners moet worden voorkomen. Cliëntenraden met daarin mantelzorgers i.p.v. personeel zorginstelling genieten daarbij de voorkeur.
 5. Kennis delen en voorkomen van rechtsongelijkheid zijn een basisvereiste bij alles wat de Provincie doet. En dat alles op een open, eerlijke en transparante wijze.
 6. 50PLUS Overijssel is van mening dat we er alles aan moeten doen om de kwaliteit van zorg te verhogen. Op alle mogelijke wijzen.
 7. Wettelijk gezien moet er vanuit de WMO een onafhankelijke cliëntondersteuning zijn. WMO gelden moeten worden geoormerkt. Hoewel het hier een gemeentelijke verantwoordelijkheid betreft, vinden wij dat de Provincie hier een toezichthoudende taak in moet hebben.
 8. Veilig werken, wonen en recreëren is in Overijssel een groot goed. 50PLUS Overijssel is van mening dat het één van onze belangrijkste opgaves is om dit voor onze inwoners te garanderen. Dat maakt Overijssel leefbaar, voor oud en jong en voor rijk en arm.
 9. 50 PLUS Overijssel pleit voor meer aandacht en zorg voor fysieke en psychische veiligheid van ouderen. Bescherming tegen criminaliteit en voorkoming van misbruik en uitbuiting van ouderen staat daar bij voorop.
 10. Doorzicht in de wijken, juiste verlichting en politiekeurmerk dragen bij aan een groter veiligheidsgevoel.
 11. Brandveiligheid en vrije doorgang voor hulpdiensten zijn nog niet altijd vanzelfsprekend. Het begint hier met een goede voorlichting. Dat geldt uiteraard voor alle veiligheid in en rond het huis. Door bewustwording kunnen (ernstige) ongevallen worden voorkomen.