Jan Zoetelief Klein

Op 11 november 2017 hield 50PLUS in Zwolle een algemene vergadering. Deze werd bezocht door ruim 220 leden. Aan de balie melden zich ook nieuwe leden. In een opstelling zonder bestuurstafel leidde Jan Zoetelief de vergadering.

Op verzoek van de vergadering werd ook gesproken over de besluiten van het hoofdbestuur over deelname aan gemeenteraadsverkiezingen. Resultaat was, dat de afwijzing van de stad Utrecht moet worden heroverwogen en de afwijzing van Almere gehandhaafd blijft.

De begroting 2018 werd na een discussie goedgekeurd. Een voorstel voor de vrijwillige afdrachtenregeling van volksvertegenwoordigers werd goedgekeurd met een wijziging van het percentage van 5% naar 2%.

Professor Richard De Mulder hield als voorzitter van het Wetenschappelijk Bureau een presentatie over het evaluatierapport Tweede Kamerverkiezingen dat zijn bureau had vervaardigd. Een voorlopig en vertrouwelijk concept was net voor de ledenvergadering in de NRC verschenen. Het eindrapport werd aangeboden. Voor een samenvatting [klik hier].

Partijvoorzitter Jan Zoetelief en fractievoorzitter Henk Krol hielden voor de vuist weg korte toespraken.

Na het plenaire gedeelte waren er deelsessies, waarbij de zes fractieleden in Eerste en Tweede Kamer ingingen op actuele politieke thema's.