50PLUSMededeling conform artikel 2.2.1, laatste volzin, Huishoudelijk Reglement (HHR)

Op zaterdag 1 augustus 2020 vanaf 10.00 uur vindt een bijzondere Algemene Vergadering (AV) plaats. Conform de geldende beperkingen inzake fysieke bijeenkomsten en met inachtneming van de bepalingen van de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid (hierna 'COVID-19' genoemd), zal deze vergadering virtueel plaatsvinden en dus kunnen de leden niet lijfelijk aanwezig zijn, maar uiteraard wel ‘online’ en kunnen zij na registratie ‘online’ stemmen. In overeenstemming met artikel 2.1.1. van het HHR is deze vergadering openbaar.

A. Concept Agenda - AV 1 augustus 2020, aanvang 10.00 uur precies – sluiting 13.30 uur (uiterlijk)

1. Opening vergadering door de (wnd) voorzitter Bert Kannegieter en vaststelling agenda

2. Beantwoording van de vragen aan het Hoofdbestuur die via mail zijn ontvangen in de periode 14 juli – 29 juli 2020. Deze vragen worden mondeling - individueel of thematisch - beantwoord door de (wnd) algemeen secretaris Robert Gielisse (artikel 6.1.b., juncto artikel 6.2 COVID-19)

3. Presentatie en stemming door Algemene Vergadering van de ontvangen moties, vergezeld van preadvies HBklik hier

4. Instelling onafhankelijke stemcommissie. Voorgesteld worden de leden Leendert Lodder, Erik-Jan Meijboom en Jan Opschoor. De AV wordt gevraagd hiermee in te stemmen.
Voor nadere informatie over de stemcommissie en haar werkwijze [klik hier]

5. Verkiezing en benoeming nieuw Hoofdbestuur door de Algemene Vergadering

Voorafgaande ‘live’ presentatie via een ‘online’ verbinding van 20 van de 28 kandidaten die zich daarvoor hebben aangemeld. Deze presentatie (max 1 min. per kandidaat) geschiedt per te kiezen categorie (voorzitter, secretaris, penningmeester en vier algemeen bestuursleden), waarna per categorie telkens de stemming door de AV zal geschieden, totdat alle 7 nieuwe HB leden verkozen zijn.

Presentator: Robert Gielisse, (wnd) Algemeen Secretaris.

De namen van de kandidaten werden reeds op de website gepubliceerd en gaan volledigheidshalve nogmaals bij met inbegrip van de cv’s en motivatie van de kandidaten alsmede, indien beschikbaar gesteld, een YouTube-presentatie: klik hier.

Korte pauze (15 minuten)

6. ‘Online’ inauguratiespeech van de nieuwgekozen voorzitter Hoofdbestuur

7. Sluiting vergadering door afscheidnemend (wnd) voorzitter

B. AANMELDING tot de Algemene Vergadering, deelname op 1 augustus en hoe te stemmen

De wijze van aanmelding voor de AV, de manier om op zaterdag 1 augustus toegang tot de virtuele AV te verkrijgen alsmede een handleiding over hoe het stemmen in zijn werk gaat, vindt u in bijgaand document: klik hier


C. Mogelijkheid tot stellen van vragen tot 29 juli 2020

De mogelijkheid tot het stellen van vragen uitsluitend die betrekking hebben over de onderwerpen die bij deze oproeping zijn vermeld staat op grond van artikel 6 COVID-19 open voor alle leden voor zover deze vragen elektronisch aan het Hoofdbestuur zijn gericht vanaf heden tot 29 juli 09.59 uur.

Deze vragen dienen – in Word-formaat – gericht te worden aan het mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met als onderwerp: ‘Vraag ALV 1/8/2020’. Vragen die na dit tijdstip worden ingediend kunnen niet meer in behandeling worden genomen. Hetzelfde geldt voor inzendingen waarbij geen vraagstelling is opgenomen of waarbij de vraag geen verband houdt met de agendapunten.

De aldus ingediende vragen zullen tijdens de vergadering, al dan niet thematisch, worden beantwoord en de antwoorden worden naderhand op de website gepubliceerd (COVID-19 artikel 6.2).

Gelet op de bijzondere aard van deze Algemene Ledenvergadering die wordt georganiseerd met inachtneming van de COVID-19 Noodwet heeft de voorzitter besloten dat op basis van artikel 6.3 van genoemde tijdelijke wet er geen mogelijkheid zal worden geboden aan leden tot het stellen van nadere vragen tijdens de virtuele vergadering van 1 augustus 2020. Vandaar het belang om de eventuele vragen vooraf te stellen zoals hierboven aangeduid.


D. Spreektijd tijdens de virtuele ALV beperkt

Gelet op de bijzondere aard van deze Algemene Ledenvergadering die wordt georganiseerd met inachtneming van de COVID-19 Noodwet en waarvan het doel is om een nieuw Hoofdbestuur te verkiezen en te benoemen, is het verkrijgen van spreektijd tijdens deze bijzondere Algemene Vergadering beperkt tot de geregistreerde kandidaten voor de verschillende bestuursfuncties die zich hiervoor hebben opgegeven. De toegestane spreektijd per kandidaat is beperkt tot maximaal één (1) minuut.

Uiteraard geldt deze restrictie niet voor de leden van het HB, de partijmanager, de voorzitter van de stemcommissie en de notaris, voor zover van toepassing.

Dat betekent dus concreet dat er voor andere leden geen mogelijkheid is voor spreektijd tijdens deze ‘online’ vergadering van 1 augustus 2020; uiteraard kunnen zij vooraf wel eventuele vragen stellen (zie hierboven onder punt C).


E. Hoe verloopt het stemmen tijdens de ALV door stemgerechtigde, geregistreerde leden?

Uitleg over de wijze waarop wordt gestemd zie punt B.


F. Volmachten niet toegestaan

Tijdens voorgaande fysieke vergaderingen is tijdens de stemmingen gedurende de Algemene Vergadering gebruik gemaakt van volmachten, maximaal twee per persoon. Gelet evenwel op het bijzondere karakter van deze Algemene Vergadering onder COVID-19 Noodwet heeft het Hoofdbestuur zich gebogen over de vraag of het gebruik van volmachten zou moeten worden voorzien. Hierbij overwoog het Hoofdbestuur onder meer dat:

- het gebruik van volmachten met name dan gerechtvaardigd is indien leden door met name fysieke beperkingen niet in staat zijn de ALV te bezoeken of dat zij zich elders (bijvoorbeeld in het buitenland) bevinden op de dag van de ALV;

- deze twee gronden het stemmen via een ‘online’ verbinding niet in de weg staat: stemmen is altijd mogelijk, waar ook ter wereld;

- het technisch voorzien van een extra stemmodaliteit die het mogelijk zou moeten maken om per persoon in plaats van één keer, drie keer te stemmen (door zichzelf en voor de twee volmachten) disproportioneel kostbaar is; dat het bovendien technisch niet goed mogelijk is om tijdens het uitbrengen van de stem en de volmachten met verschillende soorten stemkeuzes te werken;

- door de technische complexiteit de mogelijkheid van fraude toeneemt en daardoor de integriteit van de uitkomst van de stemming nadelig kan beïnvloeden.

Na consultaties met verschillende politieke en bestuurlijke kringen binnen de partij (fracties Eerste Kamer en Tweede Kamer en de Adviesraad) is mede om bovenstaande reden besloten dat tijdens deze bijzondere Algemene Vergadering geen gebruik gemaakt zal kunnen worden van volmachten.

Namens de hele organisatie achter deze bijzondere Algemene Vergadering en in het bijzonder mede namens mijn collega Bert Kannegieter en kantoormanager Anneke van der Helm wens ik u een prettige bijeenkomst toe op 1 augustus 2020 vanaf 10.00 uur precies.

Met vriendelijke groeten,

Robert Gielisse
(wnd) Algemeen Secretaris

 

© 14 juli 2020