50PLUSWoensdag 19 augustus was het Hoofdbestuur van 10.00 tot 20.00 uur bijeen op de Ernst Sillemhoeve bij de Lage Vuursche. Het slot werd bijgewoond door de Tweede Kamerleden Corrie van Brenk, Léonie Sazias en Gerrit Jan van Otterloo en het Eerste Kamerlid Martine Baay. Martin van Rooijen was wegens vakantie verhinderd.

Gesproken werd over de cultuuromslag binnen de partij die het imago van ruziemakers moet ombuigen naar een partij waar men weer trots op is lid te zijn. Met de unieke live door de NPO-televisie op 17 augustus uitgezonden persconferentie over de door het Hoofdbestuur voorgedragen lijsttrekker-kandidaat Liane den Haan werd de start gemaakt van een groot publiciteitsoffensief. De altijd wel op 50PLUS kritische pers besteedde hier veel aandacht aan. Op de televisie was er o.a. publiciteit in diverse Journaals en in talkshow Op1. De niet voorgedragen kandidaten reageerden sportief en in het partijbelang.

In een goede sfeer werd een flink aantal zaken doorgenomen en afgerond. Hieronder een aantal belangrijke beslispunten.

Gerard van HooftGERARD VAN HOOFT: GEKOZEN VIERDE DB-LID KOMT UIT BRABANT
Volgens het Huishoudelijk reglement dient het Hoofbestuur een vierde DB-lid uit zijn midden te kiezen, die de functie van vicevoorzitter krijgt. Er waren meerdere enthousiaste kandidaten, maar als belangrijk argument woog mee dat onze grote Brabantse provincie zich vaak ondervertegenwoordigd voelt. Gerard van Hooft werd na de stemmingen door alle HB-leden van harte gefeliciteerd.

ALV 3 OKTOBER DIGITAAL
Binnen het bestuur was er een sterk verlangen de komende Algemene Ledenvergadering weer fysiek te houden. Die mogelijkheid is ook verder onderzocht. De verscherpte richtlijnen van het kabinet maken dit echter onmogelijk. Daarbij komt dat het Hoofdbestuur het absoluut niet voor zijn rekening kan nemen dat uitgerekend op een 50PLUS-vergadering zich een besmettingsgeval voordoet. Onverantwoord en publicitair een genadeklap. De ALV op 3 oktober begint om 10.00 uur met een besloten gedeelte. Na een pauze begint om 13.00 uur het openbare gedeelte met politiek vuurwerk zoals de verkiezing van de lijsttrekker. Voor de complete agenda: zie het bericht op deze website.

VOORZITTER SELECTIECOMMISSIE TWEEDE KAMER
Zoals bekend is Peter Pont de enig overgebleven kandidaat voor het voorzitterschap van de selectiecommissie. Om elk misverstand te voorkomen: het Hoofdbestuur vindt Peter een buitengewoon gewaardeerd lid van het eerste uur en in principe een uitstekende kandidaat voor dit voorzitterschap. Gebleken echter is het volgende: Peter Pont startte tegen het vorige bestuur o.l.v. Geert Dales een kort geding over het digitaal vergaderen. Dat is zijn goed recht. Hieraan waren kosten verbonden van minimaal 10.000 euro. Enkele leden van 50PLUS hebben de actie van Peter Pont financieel gesteund. Ook daar is niets tegen. Onder die leden bleken later twee (belangrijke) kandidaten voor de Tweede Kamerlijst te zijn. Ook die leden hadden dat volste recht. Maar hierdoor is nu een situatie ontstaan dat de voorzitter van de selectiecommissie kandidaten moet beoordelen die hem geld hebben betaald. Dit is naar de unanieme mening van het Hoofbestuur een volstrekt onacceptabele situatie, zowel vanuit integriteitsprincipes als dreigende grote publicitaire schade. Alle politieke partijen liggen in deze zaken onder een vergrootglas en 50PLUS zeker niet minder. We geloven echt in de oprecht goede bedoelingen van Peter Pont, maar in deze moet zelfs alle schijn worden vermeden. Het HB heeft de afgelopen tijd hierover meerdere keren met Peter Pont gesproken en hem geadviseerd zijn kandidatuur in het partijbelang in te trekken. Na diverse keren bedenktijd te hebben gevraagd, heeft Peter besloten zijn kandidatuur toch te handhaven. Dat betekent dat de Algemene Ledenvergadering zich hierover op 3 oktober moet uitspreken. Het HB zal over twee weken de leden een alternatief voorstel doen.

LIJSTTREKKERSVERKIEZING: GELIJKE KANSEN VOOR ALLE KANDIDATEN
Het Hoofdbestuur heeft besloten dat in de aanloop naar de lijsttrekkersverkiezing op 3 oktober alle overgebleven kandidaten dezelfde kansen moeten krijgen. Daarbij dient het gebruikte model voor de HB-verkiezingen van 1 augustus als voorbeeld. Kandidaten krijgen de mogelijkheid hun motivatie toe te lichten en zich via een video te presenteren. Ook op 3 oktober zal het aanbieden van gelijke kansen voorop staan.

Het Hoofdbestuur wil voor een goed verloop, ook van de publiciteit, de campagneactiviteiten laten verlopen via de door de partij aangewezen kanalen. De kandidaten worden gevraagd zich hieraan te houden.

HB-LEDEN CONTACTPERSONEN VOOR AFDELINGEN
Het Hoofbestuur heeft besloten dat zes leden van dit Hoofdbestuur ieder voor twee provinciale afdelingen contactpersoon zijn. De volgende verdeling is gemaakt:
Peter Schut: Groningen en Friesland
René Haak: Drenthe en Utrecht
Hans Cornet: Flevoland en Noord-Holland
Sofia Tsisouashvili: Zuid-Holland en Zeeland
Gerard van Hooft: Noord-Brabant en Limburg
Henk van Elst: Overijssel en Gelderland

Hans CornetHANS CORNET COÖRDINATOR GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN
Het Hoofdbestuur heeft Hans Cornet (foto) aangewezen als contactpersoon voor vragen over de gemeenteraadsverkiezingen 2022. Ook wordt er op gewezen dat het door de ALV aanvaarde rapport Electorale groei, en de daarin vastgestelde richtlijnen, blijft gelden.

BESTUREN IS VOORUITZIEN: 12 DECEMBER EN 8 MEI ALV-VERGADERINGEN
Om al vast te noteren: het HB heeft besloten dat er Algemene Ledenvergaderingen zijn op 12 december met o.a. vaststelling kandidatenlijst Tweede Kamer en op 8 mei 2021 met o.a. de verkiezing van een nieuw Hoofdbestuur.

© 20 augustus 2020