Het is jammer dat ook de heer Dieleman van de Piratenpartij zoveel onvriendelijke woorden gebruikt voor een andere partij, in dit geval 50PLUS, om zijn eigen standpunt te verdedigen.

Zo begint Rob de Brouwer, kandidaat-Tweede Kamerlid voor 50PLUS (nummer 10 op lijst 11), zijn reactie op een artikel in dagblad Trouw van Bas Dieleman, econoom en lid van de Piratenpartij. Dieleman schreef in Trouw onder meer: “Van het verkiezingsprogramma van 50PLUS, een politieke partij die zich met name voor ouderen inzet, zou je gedegen en goed onderbouwde standpunten ten aanzien van AOW en pensioen verwachten. Niets is minder waar. Sterker nog, het standpunt dat met stip op één staat in het verkiezingsprogramma van 50PLUS, de AOW-leeftijd terug naar 65 jaar, kan in twee woorden worden samengevat; kiezersbedrog en onhaalbaar. (…) Het zal niemand verbazen dat in het verkiezingsprogramma van 50PLUS weinig aandacht wordt besteed aan de kosten van de verlaging van de AOW-leeftijd. Wel wordt aangegeven dat een verlaging van de AOW-leeftijd bijdraagt aan de bestrijding van de werkloosheid.”

50PLUS-kandidaat Tweede Kamerlid Rob de Brouwer heeft op deze uitspraken gereageerd maar zijn epistel werd niet geplaatst door dagblad Trouw. Hieronder zijn reactie op het stuk van Bas Dieleman:

Het is jammer dat ook de heer Dieleman van de Piratenpartij zoveel onvriendelijke woorden gebruikt voor een andere partij, in dit geval 50PLUS, om zijn eigen standpunt te verdedigen.

Zijn uitleg over de wens van de Piratenpartij om te komen tot een flexibele AOW-leeftijd is duidelijk. 50PLUS wenst echter de AOW-leeftijd terug te brengen naar 65. Dat dit in het verkiezingsprogramma nog niet in detail financieel is onderbouwd is niets bijzonders. Andere verkiezingsprogramma’s laten onderbouwing ook achterwege.

Dieleman bestrijdt de plannen van 50PLUS door te wijzen op de onbetaalbaarheid. Maar hij weet geen enkel objectief argument te noemen om zijn standpunt te onderbouwen. Betaalbaarheid van de AOW is niet gerelateerd aan de absolute uitgaven. In 2017 wordt aan AOW € 37,5 miljard uitgegeven en Dieleman noemt dat astronomisch. Om dat te beoordelen moeten we de AOW-uitgaven zien in relatie tot het bruto binnenlands product (BBP). In procenten van het BBP waren de AOW-uitgaven in de jaren zeventig van de vorige eeuw 5,4%, in de jaren tachtig en negentig 5,9% en daarna is dit percentage gedaald tot 5,2% in 2017. Het astronomische bedrag van Dieleman ligt relatief onder de bedragen die vorige eeuw voor de AOW werden uitgetrokken.

Om te beoordelen of de AOW betaalbaar is moet men, als econoom, een analyse maken van de draagkracht van de economie. Met andere woorden: hoeveel mensen zijn beschikbaar voor de arbeidsmarkt en hoeveel mensen die niet beschikbaar zijn moeten zij onderhouden? Men noemt dit ook wel de demografische druk: de mensen die te jong of te oud zijn om te werken als percentage van de mensen die beschikbaar zijn om te werken. Dat percentage lag in de jaren zestig van de vorige eeuw op 85% en ligt daar nu nog onder. Maar daarbij moet wel worden opgemerkt dat er veel meer banen zijn, omdat sinds 1970 veel meer vrouwen zijn toegetreden tot de arbeidsmarkt.

De verhoging van de pensioenleeftijd was een gewone bezuinigingsmaatregel. En inderdaad is de werkelijke leeftijd waarop mensen met pensioen gaan de laatste jaren toegenomen met vier jaar tot iets meer dan 64 jaar. Tegelijkertijd is de werkloosheid onder de groep 50plussers het hoogst. Tevens is het aantal mensen met een bijstandsuitkering in deze leeftijdscategorie het grootst. 50PLUS laat uitrekenen wat het netto effect is van verlaging van de AOW-leeftijd naar 65 als de besparingen aan werkloosheids- en bijstandsuitkeringen worden meegerekend. Verwacht moet worden dat de financiële gevolgen van verlaging van de AOW-leeftijd zullen meevallen. Maar centraal blijft de vraag: hebben we als economie het ervoor over? Als dat vijftig jaar geleden het geval was valt moeilijk in te zien dat het nu niet zou kunnen. De Piratenpartij schiet met losse flodders.

 

© 20 januari 2017


Wilt u op de hoogte blijven?

Close

Like ons dan op Facebook!