Tijdens de voorjaarsvergadering van 50PLUS in 2018 moet reglementair het hele bestuur aftreden. De datum van de vergadering werd vastgesteld op 26 mei 2018. Daarom werd op 3 maart 2018 de kandidaatstelling geopend. Dat moet uiteindelijk leiden tot een voordracht, die op 14 april 2018 moet worden gepubliceerd, zodat eventuele tegenkandidaten met tien handtekeningen toelating tot de verkiezing kunnen krijgen.

Degenen, die in de periode van 2018 tot 2021 een termijn van in totaal zes jaar gaan volmaken mogen zich niet herkiesbaar stellen.

Voor het voorbereiden van een voordracht werd een selectie¬commissie ingesteld. Deze commissie bestond uit Chris Veeze (voorzitter Drenthe, voorzitter Aanbevelingscommissie), Maurice Koopman en Hylke ten Cate (aftredende bestuursleden) en Henk Krol (adviseur namens fractie).

Bij aanvang van haar opdracht werd de ‘selectiecommissie kandidaten voor het hoofdbestuur’ geconfronteerd met enkele vaststaande gegevens. Het gaat om de volgende feiten:

• Er waren 39 kandidaten die zichzelf hadden opgegeven en 1 kandidaat die door een ander was gekandideerd.
• Van de 39 kandidaten die zelf hadden gesolliciteerd waren er enkele die ook 10 of meer ondersteuningsverklaringen bijsloten.
• In totaal zes kandidaten voldeden niet aan de vereiste lidmaatschapsduur van minimaal een vol jaar. Er waren zelfs kandidaten die helemaal geen lid zijn van 50PLUS.
• Zeven van de 40 kandidaten zijn vrouw, 33 man.
• Tijdens de procedure trokken drie van de sollicitanten hun kandidatuur terug.

Uiteindelijk heeft de commissie met 28 van de kandidaten een gesprek gevoerd. Niet uitgenodigd werden kandidaten, die niet aan de duur van het lidmaatschap voldeden. Soms kwam de afspraak om logistieke redenen niet tot stand.

Volgens de regels van de partij moet er in het hoofdbestuur tenminste steeds één vertegenwoordiger zitten afkomstig uit respectievelijk de regio’s Noord, Oost, West en Zuid. De selectiecommissie vindt die regel in strijd met het verlangen om optimaal gebruik te kunnen maken van alle kwaliteiten binnen onze vereniging.

Als er uit een of meer van deze windstreken slechts één kandidaat beschikbaar is, dan zou deze verkozen moeten worden ongeacht zijn of haar kwaliteiten. De regel is destijds ingevoerd om te voorkomen dat vooral leden uit de Randstad kans zouden hebben op een plek in het hoofdbestuur. Die voorwaarde blijkt onnodig. In de praktijk zien we dat kandidaten uit verschillende delen van het land afkomstig zijn, maar dat de landsdelen waar nu eenmaal minder leden wonen en waar de partij minder actief is, ook minder hoofdbestuurskandidaten aanleveren. Deze verhouding rechttrekken is gekunsteld en komt de kwaliteit van het hoofdbestuur niet ten goede.

De selectiecommissie adviseert om deze landsdeelregel in de toekomst te schrappen op voorwaarde dat de hoofdbestuursleden de verschillende landsdelen wel goed blijven vertegenwoordigen. Voor de nu lopende procedure verzoekt de selectiecommissie om tijdens de Algemene Vergadering ontheffing te vragen voor toepassing van de landsdeelregeling om daarmee de beste kandidaten te kunnen benoemen.

Op de hoofdbestuursvergadering van 7 april is het voorstel van de selectiecommissie met een paar redactionele aanpassingen - onder dankzegging aan de selectiecommissie - inhoudelijk ongewijzigd doorgeleid naar de algemene vergadering.

De aanbeveling voor het hoofdbestuur:
Voorzitter: Geert Dales of Jan Zoetelief
De commissie wil de keuze graag overlaten aan de Algemene Vergadering

Secretaris: Harry Claassen
Heeft ruimschoots ervaring opgedaan als secretaris van de afdeling Zuid-Holland en tijdens de ziekte van de zittend partijsecretaris als plaatsvervangend partijsecretaris. Intussen functioneert hij tijdelijk als ambtelijk secretaris. Hiermee is continuïteit gewaarborgd in deze vitale functie

Penningmeester: Hans Cornet
Heeft de partijfinanciën de afgelopen twee jaar op orde gebracht en zorggedragen voor een uitstekend financieel resultaat. Ook deze functie is vitaal voor de organisatie en daarom uiterst belangrijk voor de continuïteit

Geen aanbeveling is nodig voor Bert Kannegieter en Henk Jan Verboom. Zij hebben voldoende ondersteuningsverklaringen.

Leden:
• Paul le Coultre
• Erik Ekker
• Natasha Kroonstuiver
• Ron Opstelten
• Nico van Scheijndel
• Wilma Schrover
• Harry Siepel
• Chris Spooren
• Geert Dales of Jan Zoetelief (afhankelijk wie wordt gekozen als voorzitter)

Al deze kandidaten hebben op enigerlei wijze positief bijgedragen aan de werkzaamheden van de organisatie. Zij kennen de partij van binnenuit en hebben veelbelovende plannen aangekondigd voor de verdere ontwikkeling van de partij.

Verder verloop
De kandidaten, die niet in dit stuk zijn vermeld, mogen tot 28 april 2018 hun kandidatuur handhaven met overlegging van 10 handtekeningen van leden. De lijst met kandidaten, waarop op 26 mei 2018 kan worden gestemd, zal op 12 mei 2018 op de website worden gepubliceerd.

 

© 12 april 2018