Aan alle leden van 50PLUS, in het bijzonder de leden van provinciale afdelingsbesturen, de leden van kandidaatstellingscommissies en potentiele kandidaten voor de vertegenwoordigende organen.

Het Huishoudelijk Reglement (art 5.3.2) van 50PLUS dringt aan op de vaststelling van een protocol aangaande kandidaatstellingscommissies. Een dergelijk eenduidig protocol ontbreekt momenteel. Het hoofdbestuur van 50PLUS heeft gebruik gemaakt van haar bevoegdheid het protocol op en vast te stellen. Zij heeft hierbij tevens gebruik gemaakt van de ingewonnen adviezen van leden van de Adviesraad.

Het protocol is met ingang van deze publicatie (31 augustus 2018) van kracht.

Het hoofdbestuur realiseert zich dat in de afdelingen de processen voor werving en selectie reeds zijn gestart. Het bestuur verneemt dan ook graag wanneer en hoe de lopende processen wringen met de bepalingen in dit protocol. Uiteraard zullen dan op passende wijze, rekening houdend met de feitelijke situatie, nadere afspraken gemaakt kunnen worden.

[klik hier] voor de volledige tekst van het protocol.

Namens het hoofdbestuur – de secretaris