(Maat)werk voor iedereen

De crisis is voorbij, het gaat weer goed met Nederland. De werkloosheid daalt. Dat lijkt allemaal geweldig positief. Maar is dat ook zo en geldt dit voor iedereen?

Zinloos

Werkloze vijftigplussers komen nog steeds heel moeilijk aan een baan. Vanaf pakweg 50 kun je solliciteren tot je een ons weegt, maar de kans geselecteerd te worden is praktisch nihil.

Op deze wijze solliciteren is dus zinloos. Mocht je het geluk hebben toch iets te vinden, dan is het bijna altijd zeer tijdelijk en loop je de kans weer snel je baan te verliezen. 50PLUS Rotterdam snapt wel de uitzichtloosheid waar mensen dan in terecht komen. Een politiek die deze werkelijkheid niet wil erkennen staat naast de samenleving.

Geen wonder dat één op de drie mensen in de Bijstand kampt met psychische klachten.

Is dat alles?

Hebben jongeren het beter op de arbeidsmarkt? Ook dat valt nog te bezien. Eindeloze reeksen flexcontracten, stages en traineeschappen. Ook veel goed opgeleide jongeren blijven hier jaren in hangen. Er moet hard gewerkt worden, zonder dat er uitzicht is op een vast contract. En dat in een samenleving waar de vastigheid gebaseerd is op het hebben van vast werk. Een gezin stichten en een huis kopen moet steeds verder uitgesteld worden. De onduidelijkheid rond de rechten van werknemers met een nul-urencontract maakt zelfs een huis huren een onzeker avontuur. Want het is elke maand weer onduidelijk hoeveel inkomsten je kan verwachten om rond te kunnen komen. Veel jongeren vragen zich meer en meer af: is dit nu het leven? 50PLUS Rotterdam snapt dat jonge mensen over verhit raken en boven hun kunnen moeten presteren, waardoor de stress gigantisch toeneemt.

Geen wonder dat burn-outklachten nu al bij jonge mensen voorkomen.

ZZP ‘ers, de nieuwe armen!?

De laatste decennia is het aantal zelfstandigen zonder personeel (ZZP’er) enorm toegenomen. Zelfstandigen zijn er altijd geweest. Sommigen onder hen doen het heel goed en zouden niet anders willen. Maar de grote nieuwe aanwas komt toch vooral omdat mensen gedwongen werden om zelfstandig ondernemer te worden. Zo worden bouwvakkers en zorgmedewerkers ontslagen en komen alleen nog maar de bak als zelfstandige. Ook veel vijftigplussers, zelfs hoogopgeleide, gingen het na de zoveelste afwijzing maar proberen als ZZP ‘er. Niet iedereen is een geboren ondernemer en als zelfstandige kun je geen WW krijgen en moet je hoge bedragen betalen voor verzekeringen tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid. Niet elke ZZP ‘er kan deze bedragen ophoesten. De her en de her ontstane broodfondsen kennen financieel hun grenzen. 50PLUS Rotterdam snapt maar wat goed dat veel ZZPers onder het minimumloon terechtkomen en daarmee eigenlijk verkapte werkelozen zijn geworden.

Geen wonder dat veel ZZP ‘ers zich buiten de samenleving voelen staan, alleen met hun zorgen.

Spitsuur

Het grootste deel van het werk en daardoor het in stand houden van een stabiele samenleving wordt dus gerealiseerd door de leeftijdsgroep vanaf dertig jaar tot pakweg 55 jaar. Dit is de periode dat men een loopbaan kan opbouwen en/of kinderen kan grootbrengen naar volwassenheid. Een hele drukke en intensieve periode. Het spitsuur van het leven. Tijdens de crisis zijn er veel mensen ontslagen. Maar het werk moet wel gedaan worden, maar nu met minder mensen. De werkdruk is dus hoog en soms heerst er een angstcultuur. Zelfs mensen met een vast contract worden bang voor ontslag. En velen weten dat werkloos worden na je 50ste niet veel goeds voorspeld. Maar ook de jongere generaties met vaak hoge vaste lasten weten door de steeds kortere duur van de WW dat armoede dichterbij is dan voorheen. 50PLUS Rotterdam snapt dat velen binnen onze middenklasse verkrampt van werkdruk en stress geen energie en ruimte meer vinden voor creativiteit, ontspannenheid en verbazing die nu eenmaal horen bij een goed privéleven en dynamisch werkleven.

Geen wonder dat er veel gemopperd en geklaagd wordt vanuit de middenklasse, er rust een zware last op hun schouders.

Allen meer loon?

Nu er weer economische groei is wordt er weer begrijpelijk gevraagd om loonsverhogingen. Terecht, want veel salarissen passen niet meer bij de zwaarte van het werk. Bovendien zijn vele salarissen jarenlang bevroren op nullijnen. Denk hier bijvoorbeeld aan het onderwijs en de zorg. Een betere beloning kan ook werk aantrekkelijker maken waar een tekort aan personeel is.
Maar is meer salaris altijd de enige oplossing? 50PLUS Rotterdam denkt van niet. De werkdruk wordt er lang niet altijd mee opgelost. De leeftijddiscriminatie op de arbeidsmarkt ten aanzien van vijftigplussers evenmin. Het lost ook niet de uitbuiting en de stress van de jonge werknemers op binnen de eindeloze stages en traineeschappen. Een gezondere balans tussen werk, vrije tijd en zorgtaken wordt er niet mee bereikt. Vanuit de nieuwe Participatiegedachte wordt er immers ook nog verwacht van mensen dat zij zelf veel zorgtaken in hun omgeving op zich nemen.

Een corrigerende overheid

Alleen het bedrijfsleven schept banen, de overheid niet; dat is de leidende gedachte de laatste decennia. Gelukkig zijn er nog veel bedrijven, die als het economisch verantwoord is mensen nodig hebben. Maar het creëren van banen is in essentie niet de eerste taak van het bedrijfsleven. Winst maken om te investeren en waar aanwezig, de aandeelhouders een hoger dividend uit te keren, wel. En als er geautomatiseerd kan worden kiest men daarvoor. Gaat u maar eens kijken in de Rotterdamse haven. 50PLUS Rotterdam heeft niet direct het antwoord op de negatieve gevolgen van automatisering voor de werkgelegenheid. Maar wij vinden wel dat het bedrijfsleven samen met overheid en samenleving hier oplossingen voor moet gaan vinden. Ondernemen doe je binnen en met die samenleving en dient maatschappelijk verantwoord te zijn.

Dat betekent dat de markt niet alles kan oplossen. Een goede overheid, die het beste voor heeft met haar inwoners moet dan kunnen ingrijpen. Daar hoort bij het wegnemen van belemmeringen voor het bedrijfsleven om mensen in dienst te nemen, met als voorwaarde dat deze sociaal verantwoord zijn.

Berucht is de twee jaar doorbetaling bij ziekte. 50PLUS landelijk pleit voor 8 weken loondoorbetaling. Daarna betaling door een overheidsfonds.

Natuurlijk moet het geven van een vaste baan financieel aantrekkelijker worden gemaakt voor een werkgever dan het aanbieden van een flexcontract. Dit vraagt aanpassingen van ons belastingstelsel op nationaal niveau.

Natuurlijk moeten we heel kritisch kijken of we nuluren-contracten nog wel willen handhaven.
Natuurlijk moeten er grenzen komen aan de hoeveelheid tijdelijke contracten.
Waar te weinig ruimte is voor loonsverhoging mag arbeidstijdverkorting om meer banen te creëren geen taboe zijn.

Maar ook onze gekozen overheid heeft zelf een verantwoordelijkheid om banen te scheppen, waar dat door de markt niet gebeurt. Vanuit deze gedachte verdient in een stad als Rotterdam met relatief veel laagopgeleiden een moderne versie van de eens zo verguisde Melkertbanen een herkansing.

Maatwerk en vertrouwen

Binnen de Sociale Zekerheid (WW-uitkering en Bijstand) kiest 50PLUS Rotterdam voor een benadering waarbij maatwerk en vertrouwen voorop staan. Dat betekent dat het verplicht schoffelen en honderden zinloze sollicitaties schrijven, waar vooral vijftigplussers last van hebben, wordt gestopt. Andere gemeenten als bijvoorbeeld Nijmegen kunnen het voorbeeld zijn van deze nieuwe aanpak: meer vrijheid in hoe je naar werk zoekt of wanneer je een eigen bedrijf wil beginnen. En daarnaast een ruimer bedrag mogen houden van bijverdiensten.  https://www2.nijmegen.nl/wonen/uitkering/proef_met_bijstandsregels

Basisinkomen: zekerheid in vrijheid, vrijheid in zekerheid

50PLUS Rotterdam wil uiteindelijk naar een Basisinkomen toe. Een Basisinkomen wat hoog genoeg is voor een onbekommerd bestaan. Want wij realiseren ons dat een vaste baan van de wieg tot het graf toch steeds meer tot het verleden zal behoren. Mensen zullen zich in hun leven meerdere malen moeten omscholen en bijscholen. Daar is tijd en geld en ook zekerheid over je inkomen voor nodig.

Een dynamische economie slaagt alleen met een echte bestaanszekerheid zonder stress. ZZP ‘ers zullen niet meer bang hoeven zijn voor hun bestaan.

De uitbuiting van de jonge werknemers in de eindeloze traineeschappen en de stress die dat met zich brengt zullen tot het verleden behoren. Meer mensen zullen werk, een eigen bedrijf en zorgtaken kunnen combineren, al naar hun behoefte.

Nederland zou zo flexibeler en ondernemender kunnen worden. De basis is immers geregeld. Dan durven mensen meer. 50PLUS Rotterdam denkt namelijk dat de meeste mensen waarde willen toevoegen aan hun leven en iets willen presteren en niet altijd op ‘de bank’ willen hangen. Ieder vanuit zijn eigen mogelijkheden en interesses. Iets willen betekenen, trots zijn op je werk, op die manier ergens bij horen is net zo belangrijk als eten, drinken en ademen. Om dit allemaal mogelijk te maken zal een goede samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en de samenleving nodig blijven.

50PLUS Rotterdam wil graag dat Rotterdam zich als Pilot voor het Basisinkomen vanaf 55 jaar opwerpt.

Ten slotte 50PLUS Rotterdam heeft niets tegen rijkdom, maar accepteert geen armoede en uitsluiting.

Klik HIER om de PDF versie van dit artikel te downloaden en bekijken


ROTTERDAM HOME

Omdat het om Rotterdammers gaat...

logo rotterdamjpeg 360

Wij zijn trots op onze kandidatenlijst voor de verkiezingen van de gemeenteraad op 21 maart.

Bekijk HIER onze volledige kieslijst’ en ‘Bekijk HIER ons persbericht

Agenda

Geen evenementen

Inschrijven nieuwsbrief