Bent u op zoek naar een bepaald standpunt van 50PLUS?

Klik hier!

Hoe denkt 50PLUS over koopkracht, pensioenen en de AOW? En over zorg, wonen en werkgelegenheid? In de standpunten legt 50PLUS vanzelfsprekend de nadruk op 50-plussers, omdat die de afgelopen jaren het meest hebben ingeleverd.

Lees hier de standpunten van 50PLUS of scrol omlaag en klik op de op alfabet gerangschikte thema’s voor een uitgebreide toelichting.

Ballonnen 65 - Foto: Harry BreugomAOW

50PLUS wil de AOW-leeftijd terug naar 65 jaar. Dat de AOW dan onbetaalbaar dreigt te worden, is een fabeltje. Het is een politieke keuze om de AOW-leeftijd weer omlaag te brengen. En die politieke keuze wil 50PLUS maken!
  
Het koopkrachtverschil tussen werkenden en mensen die in de AOW zitten is de afgelopen jaren fors toegenomen. 50PLUS wil maatregelen om dat verschil in koopkracht goed te maken, om te beginnen met een verhoging van 2 procent om alvast iets van die kloof te dichten.

50PLUS is fel tegen nadelige wijzigingen in het belastingstelsel voor AOW-gerechtigden. We zien een toename van fiscale discriminatie, met name leeftijdsdiscriminatie. 50PLUS is daar sterk tegen gekant!

 Lees meer in de alfabetische standpuntenlijst onder het tabblad AOW

PENSIOEN

Vriend en vijand zijn het er over eens: het Nederlandse pensioenstelsel behoort tot één van de beste ter wereld. 50PLUS wil niet dat ons pensioenstelsel op de schop gaat. Handen af van het huidige stelsel en behoud solidariteit, collectiviteit en verplichtstelling!

50PLUS wil dat de pensioenen geïndexeerd worden. Dat kan, want er zit méér dan genoeg geld in de kassen van de pensioenfondsen en de meeste fondsen maken een prachtig rendement op de hen toevertrouwde gelden. Het pensioen is uitgesteld loon, geen financieel product. 50PLUS heeft een initiatiefwetsvoorstel ingediend om kortingen op de pensioenen in 2020 voor zo’n tien miljoen deelnemers en gepensioneerden te voorkomen. Stop de pensioenroof: géén kortingen van de pensioenen, wél indexeren!

 Lees meer in de alfabetische standpuntenlijst onder het tabblad Pensioen

Euromunten en briefje - Foto Carlos Paes FreeImagesKOOPKRACHT

50PLUS vindt dat de koopkracht van ouderen hersteld moet worden en gelijke tred moet houden met die van werkenden. Want de koopkracht van gepensioneerden blijft al jarenlang sterk achter, enerzijds door het niet indexeren en zelfs korten van pensioenen en anderzijds omdat het beleid van de kabinetten-Rutte negatief heeft bijgedragen aan de koopkrachtontwikkeling van gepensioneerden. AOW’ers hebben veel minder dan werknemers gedeeld in de toename van de welvaart.

De gemiddelde kloof tussen de koopkracht van werknemers en gepensioneerden is in de periode van 2000 tot 2015 opgelopen tot wel 30 procent. 50PLUS wil maatregelen om dat gigantische koopkrachtverschil goed te maken.

 Lees meer in de alfabetische standpuntenlijst onder het tabblad Koopkracht

WERKLOOSHEID

Geen enkele werkzoekende mag afgeschreven worden. 50PLUS staat vooral op de bres voor de iets oudere Nederlanders. Zij kunnen vaak heel moeilijk een (nieuwe) baan vinden, terwijl hun kennis en ervaring juist van onschatbare waarde zijn op de arbeidsmarkt. 

50PLUS pleit voor mogelijkheden om kennis op peil te kunnen houden of om tijdig te kunnen om- of bijscholen naar een kansrijk beroep. We strijden ervoor dat ook 55-plussers gebruik moeten kunnen maken van het Levenlangleren-krediet.

50PLUS is onder meer ook voor maatwerkbegeleiding door een persoonlijke coach van het UWV en voor het financieel ontlasten van werkgevers bij het in dienst nemen van senioren.

 Lees meer in de alfabetische standpuntenlijst onder het tabblad Werkloosheid

LEEFTIJDSDISCRIMINATIE

50PLUS is tegen leeftijdsdiscriminatie in alle wet- en regelgeving, landelijk en lokaal. Op korte termijn wil 50PLUS dat leeftijdsdiscriminatie wordt opgenomen in het Wetboek van Strafrecht, net zoals discriminatie op grond van ras, godsdienst of geslacht. Op lange termijn moet leeftijdsdiscriminatie als term in de Grondwet komen. 

 Lees meer in de alfabetische standpuntenlijst onder het tabblad Leeftijdsdiscriminatie

Dorpsstraatje - Foto: Harry Breugom FotografieWONEN

De overheid wil dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Dan moet het woningbestand wel op orde zijn. Daarom pleit 50PLUS voor voldoende en geschikte seniorenwoningen, die bovendien betaalbaar zijn.

Woningcorporaties moeten meer ruimte krijgen om te investeren. 50PLUS is tegen de verhuurderheffing; appartementen en woningen worden daardoor veel te duur voor grote groepen Nederlanders, met name voor ouderen die alleen AOW ontvangen. Het afschaffen van de verhuurderheffing kan wat 50PLUS betreft betaald worden door het behouden van de dividendbelasting.

De jaarlijkse huurverhoging dient te worden beperkt en de totale woonlasten kunnen door het gebruik van moderne technieken dalen. Overheid en bedrijfsleven worden verplicht hiertoe samen te werken.

 Lees meer in de alfabetische standpuntenlijst onder het tabblad Wonen

ZORGSTELSEL

De marktwerking in de zorg moet worden teruggedraaid. De huidige rol van zorgverzekeraars voor wat betreft de basisverzekering wordt beëindigd. 50PLUS wil dat het eigen risico wordt afgeschaft; een eerste stap daarbij kan een verlaging naar maximaal 200 euro zijn.

50PLUS wil een gemeentelijk basispakket met daarin thuiszorg, mantelzorgondersteuning en dagbesteding. Hierdoor wordt een einde gemaakt aan de ongewenste verschillen in voorzieningen tussen gemeenten.

▼ Lees meer in de alfabetische standpuntenlijst onder het tabblad Zorgstelsel

EUROPESE UNIE

50PLUS wil een pas op de plaats maken met de Europese Unie. Uitganspunt is: niet meer, wel beter. Dus minder regelgeving en de taken beperken tot economisch en monetair beleid, milieu- en energiebeleid en zaken op het gebied van veiligheid, defensie en buitenlands beleid, waaronder migratie. 

▼ Lees meer in de alfabetische standpuntenlijst hieronder (onder het tabblad Europese Unie)

AOW

50PLUS wil dat de AOW-leeftijd teruggaat naar 65 jaar. Daardoor ontstaat meer werkgelegenheid voor mensen jonger dan 65 jaar en komen minder mensen in een WW- of bijstandsuitkering. Vooral ouderen lopen het risico in de WW of bijstand terecht te komen omdat zij na ontslag veel moeilijker weer een baan kunnen vinden. Ook mensen die niet in de gelukkige omstandigheid verkeren om in redelijke gezondheid de AOW-gerechtigde leeftijd te bereiken worden getroffen door de verhoging van de AOW-leeftijd. Kijk maar naar de schrikbarende toename van het aantal oudere arbeidsongeschikten sinds de verhoging van de AOW-leeftijd. De verhoging werd afgesproken tijdens het Kunduz-akkoord dat VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie in 2012 sloten. Door toedoen van de VVD en de PvdA werd tijdens het kabinet Rutte II in 2015 de AOW-leeftijd ook nog eens versneld verhoogd. Deze rigoureuze maatregelen hebben veel ouderen in financiële moeilijkheden gebracht. Met als gevolg: tienduizenden ouderen onnodig in een uitkering en kansloos op de arbeidsmarkt.

 

Uit meerdere onderzoeken blijkt dat de meerderheid van de Nederlanders de AOW-leeftijd terug naar 65 jaar wil. De stelling dat de AOW onbetaalbaar dreigt te worden is een fabel. Het is niet meer of minder dan een politieke keuze om de AOW-leeftijd weer omlaag te brengen, en die politieke keuze wil 50PLUS maken!

 

Niet alleen voor AOW’ers met een pensioen, maar ook voor AOW’ers zonder aanvullend pensioen geldt dat het koopkrachtverschil met werkenden de afgelopen jaren fors is toegenomen. 50PLUS wil maatregelen om dat verschil in koopkracht goed te maken, om te beginnen met een verhoging van 2 procent om alvast iets van dat koopkrachtverschil goed te maken.

 

De AOW mag niet afhankelijk zijn van de hoogte van het inkomen en mag dat ook nooit worden! 50PLUS is geen voorstander van een ‘flexibele AOW’ of een ‘AOW voor zware beroepen’ want die leiden onherroepelijk tot AOW-uitkeringen ónder het minimum. 50PLUS is duidelijk: de AOW-leeftijd moet voor iederéén terug naar 65 jaar. Wie op vrijwillige basis wil doorwerken, mag dat natuurlijk. Verder wil 50PLUS dat premiebetaling stopt op de AOW-leeftijd. Bovendien is 50PLUS tegen nadelige wijzigingen in het belastingstelsel voor AOW-gerechtigden.

 

Het onrecht dat Surinaamse Nederlanders hier geen volwaardige AOW krijgen vinden we onrechtvaardig en moet opgelost worden.

 

 

ARBEIDSMARKTBELEID

50PLUS wil eerlijke kansen en een goede bescherming van iedereen op de arbeidsmarkt: vaste werknemers, flexmedewerkers, zzp’ers. 50PLUS vindt dat doorgeschoten flexarbeid en de grote verschillen tussen zzp’ers (zie ook onder ‘zzp’ers’) enerzijds en werknemers in loondienst anderzijds kleiner moeten worden, zodat er minder ‘concurrentie’ op arbeidskosten kan plaatsvinden. Schijnzelfstandigheid verpest de arbeidsmarkt en moet hard tegengegaan worden.

 

Ondanks de dalende werkloosheid staan nog ruim één miljoen mensen langs de kant of willen méér werken. 20 procent van hen is 55-plusser. Bestrijding van langdurige ouderenwerkloosheid blijft daarom hard nodig; het kabinet wil dat te veel overlaten aan werkgevers en werknemers. 50PLUS wil scholing, een ‘leven lang leren / ontwikkelen-budget’ voor iedereen, dus ook voor ouderen, mensen zonder startkwalificatie en arbeidsgehandicapten. Anoniem solliciteren moet de norm worden; voor 60-plussers moet individueel beoordeeld worden of de sollicitatieplicht nog wel zin heeft. De persoonlijke begeleiding van ouderen door het UWV moet intensiever en beter.

 

Mensen die relatief kort voor hun pensioen staan – zeker als zij een zwaar beroep hebben en een mindere gezondheid – dreigen door verhoging van de pensioenleeftijd tussen wal en schip te vallen. Zij hebben niets meer aan loopbaanbeleid en scholing. De oplossing: breng de AOW-leeftijd terug naar 65 jaar. Dat is haalbaar en betaalbaar. Het is een politieke keuze.

 

50PLUS keurt af dat mensen met een arbeidsbeperking door dit kabinet alles opgeteld minder beschermd worden zonder hen effectief aan duurzaam en passend werk te helpen. Dat is een welvaarsstaat onwaardig. 50PLUS wil een samenhangende aanpak voor de zogenoemde ‘onderkant van de arbeidsmarkt’ waarbij de oude sociale werkplaatsen weer een belangrijke rol spelen.

 

ARBEIDSONGESCHIKTHEID

De WIA (Wet werken inkomen naar arbeidsvermogen) is gericht op mensen die door ziekte niet of minder kunnen werken. De instroom in de WIA van 60-plussers is drie keer hoger dan in andere leeftijdsgroepen. Oorzaak: afschaffing van vervroegde uittredingsregelingen (VUT), de hogere AOW-leeftijd en de toenemende arbeidsparticipatie van ouderen. Die trekken een te grote wissel op de gezondheid van ouderen. Mensen moeten in staat gesteld worden langer gezond door te kunnen werken. Maatregelen zoals gerichte scholing en ontwikkeling, individuele begeleiding naar werk door UWV en gemeente en een betere loopbaanplanning kunnen daarbij helpen. Maar dat geldt niet voor mensen die nu relatief kort voor hun pensioen staan, een zwaar beroep hebben en/of een zwakkere gezondheid. Zij dreigen tussen wal en schip te raken. Daarom wil 50PLUS de AOW-leeftijd terugbrengen naar 65 jaar.

 

ARMOEDEBELEID

Nederland telt nog steeds meer armen dan voor de crisis. De kans op armoede is het grootst voor mensen tussen 55 jaar en de AOW-gerechtigde leeftijd. Armoedebestrijding heeft voor 50PLUS hoge prioriteit. Armoede met als gevolg sociale uitsluiting kan leiden tot maatschappelijke verdeeldheid. 50PLUS vindt de aanpak van de afgelopen jaren van armoede en schulden te traag, te versnipperd en onvoldoende allesomvattend.

 

50PLUS vindt dat onderzocht moet worden of het beleidsmatige sociaal minimum – de officiële norm voor wat iemand nodig heeft om te voorzien in zijn bestaan – nog wel voldoende is. De hoogte van het sociaal minimum moet zódanig zijn dat voorkomen wordt dat mensen marginaliseren en niet meer volwaardig maatschappelijk kunnen participeren. Dat gebeurt nu te vaak.

 

Langdurige en uitzichtloze schulden leiden regelmatig tot armoede. Er zijn aantoonbaar nog tekortkomingen in de reguliere schuldhulpverlening, die nu belegd is bij gemeenten. 50PLUS pleit voor de vorming van een integraal armoedebeleid dat gericht is op preventie, vroeg-signalering, het wegnemen van belemmeringen in het schuldhulpverleningstraject, verdere professionalisering van gemeentelijke hulpverleners en een betere bescherming van schuldenaren. Het schuldhulpverleningstraject moet snel toegankelijker en eenvoudiger worden.

 

Armoede en laaggeletterdheid gaan vaak hand in hand, zo blijkt uit onderzoek. In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Zaken als rekeningen begrijpen, toeslagen aanvragen en administratie bijhouden zijn voor deze groep mensen een grote uitdaging of een ronduit onneembare horde. 50PLUS wil dat laaggeletterdheid actief wordt aangepakt. Op die manier wordt ook (kans op) armoede bestreden.

 

ASIEL

50PLUS staat voor een streng, rechtvaardig en humaan vreemdelingenbeleid. Economische vluchtelingen en uitgeprocedeerde asielzoekers worden teruggestuurd naar het land van herkomst. Nederland neemt een beperkt aantal vluchtelingen op, naar rato verdeeld over de landen van Europa en op basis van de bevolkingsdichtheid. Nieuwkomers in ons land moeten een verklaring ondertekenen waarin ze beloven zich in onze maatschappij te integreren en de Nederlandse wetten, waarden en normen te respecteren. Het Nederlandse paspoort wordt aan nieuwkomers pas verstrekt na een termijn van tien jaar, een gemeentelijk ‘bewijs van goed gedrag’, goede beheersing van de Nederlandse taal en een af te leggen verklaring over de Nederlandse Grondwet.

 

50PLUS pleit voor meer controle van de Nederlandse grenzen en betere bewaking Europese buitengrenzen. Bestrijden van mensensmokkel door strengere straffen.

 

Duidelijke voorlichting in landen van herkomst over de beperkte mogelijkheden in Nederland. 50PLUS wil zoveel mogelijk opvang van vluchtelingen in de regio.

 

BELASTINGEN

Bij belastingen moet uitgegaan worden van gelijke behandeling van werkenden, mensen die niet kunnen werken en gepensioneerden. Verder vindt 50PLUS dat mensen belastingvrij moeten kunnen schenken tot maximaal € 100.000,-, zonder regels voor leeftijd en zonder regels voor besteding van het ontvangen bedrag.

 

Vier procent belasting op vermogen (in box 3), zoals al jaren gebeurt, is diefstal. 50PLUS vindt dat er voor de rendementsheffing werk gemaakt moet worden van het belasten van het werkelijk genoten rendement. Wij geloven niet dat dat onmogelijk is; er zijn al andere landen waar wel het feitelijk gerealiseerde rendement wordt belast. 50PLUS wil een structurele verhoging van de ouderenkorting. Dat is een adequate manier om iets aan de koopkracht van ouderen te doen.

 

50PLUS wil tevens dat de discriminerende 4 procent extra ouderentaks in de eerste belastingschijf die in 2013 werd ingevoerd weer wordt afgeschaft. AOW en kinderbijslag mogen niet afhankelijk zijn van de hoogte van het inkomen. Een kinderopvangtoeslag compenseert deels de kosten die ouders of verzorgers moeten maken voor ‘formele’ kinderopvang.

 

50PLUS zet verder in op een zeer stevige aanpak van belastingontwijking door rijke particulieren en multinationale ondernemingen en zo mogelijk nog steviger ten aanzien van belastingontduiking via belastingparadijzen. Iedereen moet zijn ‘fair share’ aan belastingen afdragen. 50PLUS doet ook niet mee aan de race naar de bodem op het gebied van winstbelastingen.

 

Een studiegroep van de Tweede Kamerfractie van 50PLUS onderzoekt de haalbaarheid en de gewenste reikwijdte van specifieke belastingen die kunnen bijdragen aan een schoner milieu en een gezondere leefstijl, waarbij tegelijkertijd ruimte kan worden vrijgemaakt om andere belastingen te verlagen. Ook de BTW zal hierbij worden betrokken, want gezonde producten zouden wat 50PLUS betreft zo vaak als mogelijk moeten worden belast tegen het lage btw-tarief.

 

Bij nieuwe belastingverdragen met het buitenland moet nadrukkelijk rekening gehouden worden met bestaande situaties, bijvoorbeeld door daarin een overgangsregeling voor bestaande gevallen op te nemen. Mensen moeten hun belastingaangifte op papier kunnen blijven doen als digitale aangifte echt niet mogelijk is.

 

BES-EILANDEN

Het voorzieningenniveau op de BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) moet op orde worden gebracht conform de toezeggingen gedaan in 2010. Er moet nu eindelijk een sociaal minimum worden vastgesteld, want zo’n norm is er nog steeds niet. Het standpunt van 50PLUS is: pak de armoede aan! Belofte maakt schuld.

 

Nederland moet bijdragen aan daadwerkelijke bestrijding van de toegenomen criminaliteit en corruptie.

 

BIJSTAND

Onder de kabinetten Rutte is het aantal mensen in de bijstand fors toegenomen. Vooral de toename van het aantal 45-plussers in de bijstand springt daarbij in het oog. Dit wijst op de nog steeds zeer geringe kansen van 45-plussers op de arbeidsmarkt en vraagt om krachtiger, meer gerichte bestrijding van de ouderenwerkloosheid.

 

50PLUS wil onderzocht hebben of bijstand en minimumloon – en het daaraan gekoppelde sociaal minimum – nog wel voldoen om te voorzien in het levensonderhoud en een zekere mate van maatschappelijke participatie. Het wettelijk minimumloon moet jaarlijks geïndexeerd worden waardoor ook de daaraan gekoppelde uitkeringen en AOW geïndexeerd worden. Mensen met een bijstandsuitkering mogen een bedrijf starten met tijdelijk behoud van de uitkering of ze mogen iets bijverdienen.

 

Personen met bijstandsuitkering

 

CULTUUR

50PLUS wil de cultuurkaart voor jongeren (CJP-pas) blijven ondersteunen en ziet graag een vergelijkbare voorziening voor ouderen met een kleine beurs. Actieve en passieve deelname aan cultuuractiviteiten is goed voor zowel de ontwikkeling van jonge mensen als voor die van volwassenen. Cultuur begint op school, maar de overheid kan ook zorgen voor programma’s voor mensen die aan hun tweede jeugd beginnen. Kunst- en cultuurinstellingen/gezelschappen moeten gestimuleerd worden door meer voorstellingen of uitvoeringen overdag te programmeren. De overheid moet culturele innovatie aanmoedigen.

 

Het is van belang om verworvenheden uit het verleden die iets zeggen over hoe ons land in het verleden functioneerde en hoe de bevolking destijds leefde te bewaren. Het erfgoed maakt ons bewust van onze geschiedenis en laat zien waar wij vandaan komen.

 

DAGBESTEDING

Er moet voldoende en passende dagbesteding zijn voor thuiswonende ouderen. Bijvoorbeeld voor mensen met dementie, maar ook voor hun mantelzorgers is dat van levensbelang. Omdat er nu teveel verschillen zijn in welke voorzieningen en faciliteiten gemeenten aanbieden dient er een verplicht gemeentelijk basispakket te komen waarin niet alleen dagbesteding en het vervoer ernaartoe zijn opgenomen, maar ook thuiszorg en mantelzorgondersteuning. Ook binnen zorginstellingen is passende dagbesteding erg belangrijk. Zinvolle dagbesteding activeert en brengt mensen bij elkaar.

 

DEFENSIE

De Nederlandse krijgsmacht heeft een belangrijke rol bij het bewaken van vrede en veiligheid en bestrijding van terrorisme. Dat geldt zowel op nationaal als internationaal niveau. Internationale samenwerking met een actieve rol binnen de NAVO en de VN is voor Nederland van groot belang en vanzelfsprekend. Bij de deelname aan internationale missies gelden de veiligheid van de militairen en de beschikbaarheid van de juiste middelen als voorwaarde. Door voortdurende bezuinigingen is er sprake van achterstallig onderhoud bij de krijgsmacht. Daarom vindt 50 PLUS dat extra geld voor de krijgsmacht nodig is. Veteranen verdienen blijvende waardering en erkenning.

 

DIEREN

Dierenmishandeling moet zwaarder bestraft worden en dierenleed bestreden. 50PLUS pleit voor een verbod op onverdoofd ritueel slachten; godsdienstvrijheid mag geen vrijbrief zijn om dieren te laten lijden. 50PLUS vraagt om aanvullende wetgeving om onverdoofd slachten expliciet te verbieden.

 

Dierenleed bestaat ook bij de reguliere bio-industrie. 50PLUS wil een beperking van grootschalige, intensieve veehouderij. We willen geen megastallen. Dieren hebben recht op een dierwaardig bestaan, ook in de bio-industrie.

 

DUURZAAMHEID

50PLUS steunt de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties voor 2030. Om het enorme belang van duurzaamheid te onderstrepen pleit 50PLUS voor een minister van Innovatie en Duurzaamheid.

 

We zetten in op zoveel mogelijk hernieuwbare energie tegen een zo laag mogelijk tarief, energiebesparende maatregelen, het afbouwen van gebruik van fossiele brandstoffen en daarmee het terugdringen van CO2-uitstoot. We vinden het belangrijk te waken over de leefbaarheid van onze aardbol, ook voor toekomstige generaties. Nieuwe woningen worden zonder gasaansluiting en geheel geschikt voor hernieuwbare energie gerealiseerd.

 

De kosten van de transitie moeten eerlijk en naar draagkracht worden verdeeld.

 

We zien af van kernenergie zolang niet alle risico’s zijn uitgebannen en er geen oplossing is voor het kernafval. 50PLUS zadelt toekomstige generaties niet op met deze problemen.

 

EENZAAMHEID

Ongeveer vier op de tien 50-plussers en ruim de helft van de 75-plussers voelt zich eenzaam. In verpleeg- en verzorgingshuizen ontvangt 15 procent van de bewoners zelden of nooit visite en komt een kwart nimmer of maar heel af en toe buiten. Eenzaamheid is een groot maatschappelijk probleem en moet met alle mogelijke middelen worden bestreden. Natuurlijk wel met respect voor eigen keuzes en wensen van mensen. Het stimuleren van kleinschalige lokale initiatieven kan bijvoorbeeld een belangrijke bijdrage leveren een eenzaamheidsbestrijding.

 

ENERGIE

Zolang niet alle risico’s zijn uitgebannen en er geen oplossing is voor het kernafval pleit 50PLUS voor het afzien van kernenergie. 50PLUS wil toekomstige generaties niet opzadelen met de gevolgen van het gebruik van energie die niet duurzaam is. Daarom moet er zoveel mogelijk worden geïnvesteerd in hernieuwbare energie die tegen een zo laag mogelijk tarief geleverd wordt. Maatregelen die energie besparen moeten worden gestimuleerd en indien noodzakelijk worden afgedwongen.

 

EURO

Geld briefjes euro 2017 FreeImages

Het klinkt wellicht heel aantrekkelijk om de euro vaarwel te zeggen en terug te keren naar de gulden. Maar dat is wat 50PLUS betreft te kort door de bocht. 50PLUS wil een sterke, stabiele euro, desnoods met minder aangesloten landen. 50PLUS wil dat de Europese Centrale Bank stopt met haar extreme monetaire beleid en de bijbehorende rentemanipulatie. Dat beleid heeft desastreuze gevolgen voor de pensioenen van jong en oud en voor de spaarders.

 

EUROPA / EUROPESE UNIE

EU vlaggetje vk Foto Dimitar Nikolov Flickr50PLUS ziet de meerwaarde voor Nederland van het lidmaatschap van de Europese Unie. Uitganspunt daarbij is wel: niet meer; wel beter. Dus minder regelgeving en de taken beperken tot economisch en monetair beleid, milieu- en energiebeleid en zaken op het gebied van veiligheid, defensie en buitenlands beleid, waaronder migratie. Ook op onderdelen van sociaal beleid (gelijk loon voor gelijk werk en aanpak zwartwerken) kan de Europese Unie een rol spelen. Dat geldt nadrukkelijk niet voor het onderwerp pensioenen.

 

50PLUS staat zeer kritisch tegenover uitbreiding van de Europese Unie. Datzelfde geldt voor het Schengengebied en de Eurozone. Na de Brexit moeten bij nieuwe afspraken met het Verenigd Koninkrijk de Nederlandse belangen goed worden verdedigd. 50PLUS is tegen plannen voor een Europese minister van Financiën en Economie met een eigen begroting. Ook een aparte begroting voor de Eurolanden wijst 50PLUS af, evenals de vorming van een Europese Muntunie in plaats van het noodfonds ESM.

 

EUTHANASIE

Euthanasie is geen gemakkelijk thema en zal altijd onderwerp van gesprek blijven. 50PLUS is voorstander van de huidige euthanasiewetgeving, omgeven door alle bestaande zorgvuldigheidscriteria. Daarnaast stelt 50PLUS dat euthanasie ook toegepast mag worden bij ondraaglijk en uitzichtloos lijden zonder medische grondslag, ofwel Voltooid Leven. Uiteraard alleen onder heldere en strikte voorwaarden; zo mag de beoordeling van het verzoek en de begeleiding alleen plaatsvinden door een arts.

 

50PLUS pleit voor een wettelijk vastgestelde verwijsplicht: een medicus die zelf geen euthanasie wil verlenen moet doorverwijzen naar een andere arts die daartoe wel bereid is, mits aan de wettelijke regels is voldaan. Daarnaast is 50PLUS voorstander van het regelmatig actualiseren van een wilsverklaring, zodat een arts beter kan beoordelen hoe actueel de wens is. Dat is met name van belang in een situatie waarin iemand zelf zijn wil niet meer goed kan uiten, zoals bij dementie, comateuze toestand of psychische stoornis.

 

GASBORINGEN

Gasboringen mogen nooit een bedreiging voor de bewoners vormen. Voor Groningen moeten zonder dralen ruimhartig oplossingen geboden worden. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de Rijksoverheid. 50PLUS pleit daarom voor een afbouwplan voor gaswinning met duidelijke tussenstappen en voor de totstandkoming van een ‘Financieel restfonds gasbaten’ voor toekomstige generaties.

 

GEHANDICAPTENZORG

Acute problemen in de gehandicaptenzorg, zoals wachtlijsten voor moeilijk plaatsbare mensen met een ernstige meervoudige beperking, moeten snel worden aangepakt. Dat ouders van gehandicapte kinderen en mantelzorgers verstrikt raken in systemen en wetten, tussen zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten moet absoluut voorkomen worden. 50PLUS wil voldoende arbeidskrachten in de gehandicaptenzorg – geen uitzendkrachten of flexcontracten – zodat er stabiliteit en herkenbaarheid is voor mensen met een ernstige meervoudige handicap.

 

GEMEENTEN

Om de gemeenteraadsverkiezingen over de lokale politiek te laten gaan en niet over de landelijke politiek worden deze verkiezingen niet meer in alle gemeenten op dezelfde dag gehouden maar op verschillende momenten. De burgemeester wordt rechtstreeks gekozen.

 

50PLUS wil geen uitbreiding van de gemeentelijke belastingen omdat dit opnieuw zal leiden tot lastenverzwaringen voor de burger.

 

Het wordt mogelijk gemaakt om in andere, goedkopere gemeenten bepaalde diensten aan te vragen zoals paspoorten en rijbewijzen om de onredelijke tarieven in dure gemeenten te bestrijden.

 

50PLUS wil in alle gemeenten gelijke basiszorg en zorguren, met gemaximeerde, beperkte eigen bijdragen. Er komt een gemeentelijk basispakket waarin zaken als huishoudelijke hulp, dagbesteding en mantelzorgondersteuning zijn opgenomen. Zo heeft iedereen in de basis recht op dezelfde ondersteuning in dezelfde omstandigheden en is het niet meer mogelijk dat een gemeente bijvoorbeeld huishoudelijke hulp kort of zelfs schrapt.

 

De totale woonlasten kunnen door het gebruik van moderne technieken dalen. (Gemeentelijke) overheid en bedrijfsleven worden verplicht hiertoe samen te werken.

 

GGZ

50PLUS wil dat het budget voor GGZ verhoogd wordt zodat de toegang tot de GGZ verruimd kan worden en meer mensen met psychische klachten in aanmerking komen voor hulp. Het beleid moet erop gericht zijn problemen in een vroeg stadium aan te pakken. Er moet tevens voldoende ambulante en intramurale GGZ beschikbaar zijn. Door vroegtijdig de benodigde ondersteuning te bieden, kan een jongere beter begeleid worden en kan veel leed in het latere leven worden verzacht of voorkomen. Daarnaast wil 50PLUS dat hoog complexe jeugd-GGZ niet meer onder de verantwoordelijkheid valt van gemeenten, maar teruggaat naar het Rijk.

 

HYPOTHEKEN

50PLUS tornt niet aan de hypotheekrenteaftrek: de huidige afspraken blijven bestaan. De overdrachtsbelasting moet geschrapt worden bij een overdracht aan de eerste en tweede graad.

 

INNOVATIE

Innovatie is op alle vlakken belangrijk, niet in de laatste plaats wat betreft duurzaamheid. Het is immers altijd goed om te kijken hoe zaken beter, sneller, duurzamer en/of (kosten)efficiënter kunnen. De overheid moet dit extra stimuleren. Vanwege het grote belang pleit 50PLUS voor een minister van Duurzaamheid en Innovatie.

 

IOAW, IOW EN IOAZ

Uitkeringen voor oudere werklozen zoals IOAW, IOW en IOAZ blijven onaangetast en lopen door tot aan de pensioengerechtigde leeftijd. De IOW blijft ook na 2020 bestaan. 50PLUS wil dat het wettelijk minimumloon jaarlijks geïndexeerd wordt waardoor ook de daaraan gekoppelde uitkeringen geïndexeerd worden en blijven.

 

KLIMAAT

50PLUS steunt de totstandkoming van een klimaatwet of klimaatwetgeving. Daarbij moet getracht worden schade aan de economie en economische groei te voorkomen. De kosten van de transitie moeten eerlijk en naar draagkracht worden verdeeld.

 

KOOPKRACHT

Euromunten en briefje vk Foto Carlos Paes FreeImages50PLUS vindt dat mensen die werken, gewerkt hebben of (tijdelijk) niet kunnen werken gelijkmatig moeten delen in toename van de welvaart. Onder de kabinetten Rutte is dat niet of onvoldoende gebeurd en hebben met name werkenden – maar ook zij nog onvoldoende – gedeeld in de toename van de welvaart en de groei van het bruto binnenlands product (BBP).

 

De koopkracht van gepensioneerden blijft al jarenlang sterk achter bij die van werkenden. Dat komt voor een deel door het korten en niet indexeren van aanvullende pensioenen door te strenge financiële overheidsregels voor pensioenfondsen. Het komt ook doordat het beleid van het tweede kabinet Rutte – in vergelijking met het beleid ten aanzien van werkenden – per saldo negatief heeft bijgedragen aan de koopkrachtontwikkeling van gepensioneerden. Denk alleen maar aan:

 

1. Indirecte fiscalisering van de AOW (De AOW-premies, die nu alleen door de 65-minners worden betaald, worden aangevuld door extra belastingheffing onder 65-plussers)
2. Invoeren van de ‘Bosbelasting’ (ouderen met een aanvullend pensioen van boven de 15.000 euro via de belasting laten meebetalen aan de AOW)
3. Verhoging van de inkomensgrens IAB (de grens om in aanmerking te komen voor de inkomensafhankelijke bijdrage is verhoogd)
4. De Wet Uniformering Loonbegrip (door deze wet wordt er voor de heffing van alle belastingen en premies voortaan van hetzelfde loonbegrip uitgegaan. Gepensioneerden gingen er gemiddeld 2,2 procent op achteruit)
5. Niet meedelen in het 5 miljard-pakket (er was 5 miljard extra te besteden, maar Rutte II liet ouderen daarvan niet meeprofiteren)
6. Afschaffen van de ouderentoeslag (op 1 januari 2016 werd de ouderentoeslag afgeschaft, waardoor AOW’ers meer belasting over spaargeld en vermogen gingen betalen)
7. Ouderenkorting achterstellen bij arbeidskorting
8. Ouderenkorting extreem snel afbouwen
9. De ‘aflosboete’ (het afschaffen van de wet Hillen: wie zijn hypotheek heeft afgelost, krijgt geen belastingvoordeel meer)
10. De toegenomen eigen bijdrage en gestegen premies in de zorg

 

Inmiddels is het koopkrachtverschil tussen werknemers en gepensioneerden in de periode 2000 – 2015 al opgelopen tot gemiddeld ruim 30 procent. 50PLUS spreekt niet meer van een koopkrachtkloof maar van een koopkrachtravijn. 50PLUS wil maatregelen om het koopkrachtverschil goed te maken.

 

De koopkrachtverschillen tussen gepensioneerden en werkenden, maar ook tussen AOW’ers zonder aanvullend pensioen en werknemers, zijn onaanvaardbaar groot geworden. Tijdens de kabinetten-Rutte hebben AOW’ers veel minder dan werknemers gedeeld in de toename van de welvaart. 50PLUS wil daarom dat de AOW met 2 procent verhoogd wordt om iets van het koopkrachtverschil goed te maken.

 

LAAGGELETTERDHEID

Alfabet Foto jim swenson flickrIn Nederland hebben liefst 2,5 miljoen mensen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Onderzoek toont aan dat laaggeletterdheid en armoede hand in hand gaan. Daarom vindt 50PLUS dat laaggeletterden alle kans moet worden geboden om hun taalvaardigheid te verbeteren. Daarnaast moeten instanties als gemeenten, de Belastingdienst en ziekenhuizen hun taalgebruik waar mogelijk vereenvoudigen en moeten deze organisaties oog hebben voor mensen die niet internet- en computervaardig zijn.

 

Gemeentelijke ouderencoaches helpen ouderen met internet, administratie en alfabetiseringsprogramma’s ter bestrijding van laaggeletterdheid.

 

LEEFTIJDSDISCRIMINATIE

Het bestrijden van alle vormen van discriminatie moet hoog op de agenda blijven. 50PLUS is tegen leeftijdsdiscriminatie in alle wet- en regelgeving, landelijk en lokaal.

 

Leeftijdsdiscriminatie wordt als term in de Grondwet opgenomen. Dat is een zaak van lange adem. Op de kortere termijn wil 50PLUS leeftijdsdiscriminatie ook opgenomen zien in het Wetboek van Strafrecht, net zoals discriminatie op grond van ras, godsdienst of geslacht. Dat zijn wel misdrijven, maar leeftijdsdiscriminatie niet. Op dit moment kan leeftijdsdiscriminatie alleen civiel-rechterlijk vervolgd worden. Als het een misdrijf wordt, dan zal daar een grote preventieve werking van uitgaan en zal het effectief bestreden worden.

 

LUCHTHAVENS

Schiphol vliegtuig vk Foto Caribb FlickrGroei van de luchthaven Schiphol, met als overloop de luchthaven Lelystad, wordt toegestaan om de positie van Nederland als aantrekkelijke vestigingsplaats te borgen. De overlast voor burgers en bedrijven moet wel zo veel mogelijk worden beperkt door strenge handhaving van de regels over geluidsbelasting en CO2-uitstoot. De afspraken rondom Schiphol moeten worden nagekomen, dus niet meer dan 500.000 vliegbewegingen. Wij willen een betrouwbare overheid die zijn afspraken nakomt. Voordat luchthaven Lelystad in gebruik genomen kan worden, moet het luchtruim boven Nederland heringedeeld worden. Dan kunnen ook de vlieghoogtes worden bepaald. Pas daarna is de overlast voor burgers en bedrijven vast te stellen. Die moet natuurlijk zo beperkt mogelijk zijn!

 

Handhaving van de regels over geluidsbelasting en CO2-uitstoot zijn belangrijk. Schiphol moet koploper worden in het terugdringen van alle emissies naar nul.

 

Bestaande regionale luchthavens mogen hun activiteiten voortzetten of uitbreiden met inachtneming van de lokale regelgeving.

 

MANTELZORG

Zorg handen vierkant Foto Harry BreugomMantelzorgondersteuning moet deel uitmaken van een gemeentelijk basispakket. In dat pakket komen ook thuiszorg, huishoudelijke hulp en dagbesteding. Zo heeft iedereen in de basis recht op dezelfde ondersteuning in dezelfde omstandigheden.

 

50PLUS wil een landelijke registratie van mantelzorgers zodat financiële en andere maatregelen ter ondersteuning en waardering van de mantelzorgers op een eenvoudige manier uitgewerkt kunnen worden. Het moet voor woningcorporaties aantrekkelijker worden te investeren in mantelzorgwoningen.

 

Ouderen die bij hun kind gaan inwonen voor mantelzorg zullen gelukkig niet gekort op hun AOW-uitkering, zoals oorspronkelijk wel het plan was. Maar deze ‘mantelzorgboete’ geldt nog wel voor mensen die in de bijstand zitten of in de AIO, IOAZ, IOAW en ANW. De ‘mantelzorgboete’ conflicteert met de participatiemaatschappij, daarom wil 50PLUS dat ‘boete’ volledig en voor iedereen van tafel gaat.

 

MILIEU

50PLUS wil met het terugdringen van de CO2-uitstoot en andere milieu- en duurzaamheidsmaatregelen de leefbaarheid voor volgende generaties garanderen. Zie ook ‘Duurzaamheid’.

 

MKB

Het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) en het toenemend aantal zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) vormen de basis van onze economie. Deze ondernemende mensen verdienen meer steun, bescherming en hulp van de overheid. 50PLUS wil ook ondersteuning van pensioenen en een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers. Er moet extra aandacht komen voor oudere zzp’ers, die te vaak in de bijstand belanden.

 

50PLUS wil dat onnodige regels bij de overdracht van een familiebedrijf aan de kinderen geschrapt worden.

 

ONDERWIJS

In het primair onderwijs wil 50PLUS de klassen verkleinen en het aantal lesuren per leerkracht verlagen. De positie, de beloning en het gezag van onderwijzers en leraren moet worden versterkt. Scholen moeten kunnen beschikken over voldoende ondersteunend personeel dat indirecte taken zoals schoonmaakklussen en administratie kan overnemen van docenten. Op die manier kunnen leerkrachten meer aandacht besteden aan de leerling. 50PLUS is geen voorstander van het ‘passend onderwijs’.

 

Zowel in het basis- als in het voortgezet onderwijs voor alle leerlingen minimaal vijf uren per week sport, zwemmen en gymnastiek.

 

Deelname aan de Levenlangleren-regeling wordt verhoogd tot aan de AOW-gerechtigde leeftijd, waardoor het onderwijskrediet ook voor 55-plussers beschikbaar komt. Het mbo moet zich meer gaan richten op het onderwijs aan volwassenen. Bovendien moet voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (Vavo) overdag en ‘s avonds beschikbaar zijn. Voor iedereen die werkloos wordt en recht heeft op een WW-uitkering is Vavo direct en kosteloos beschikbaar. Het UWV heeft hierbij een stimulerende rol. Het beschikbare bedrag voor volwassenenonderwijs moet flink omhoog. Onderwijs voor ouderen moet meer ‘gewoon’ worden en uitgroeien tot een basisrecht.

 

De toegankelijkheid van het hoger onderwijs moet gewaarborgd blijven. 50PLUS is daarom tegen het sociaal leenstelsel. De instructietaal in het onderwijs in het algemeen en in het hoger onderwijs in het bijzonder (conform de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, WHW) moet zoveel mogelijk in het Nederlands zijn. Het onderwijs moet aansluiten op de snelle ontwikkelingen in de maatschappij.

 

ONTSLAG

Alle werknemers hebben, vanwege hun afhankelijke positie ten opzichte van de werkgever, recht op rechtsbescherming bij onvrijwillig ontslag. Die rechtsbescherming dient gewaarborgd te zijn door zowel een preventieve toetsing vooraf als een beroepsmogelijkheid bij een onafhankelijke rechter achteraf.

 

Kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt, zoals 50-plussers, verdienen extra rechtsbescherming tegen ontslag omdat zij bij onvrijwillig ontslag praktisch geen reële kansen op de arbeidsmarkt hebben. Nog steeds hebben werkgevers vooroordelen over oudere werknemers en horen we verhalen over discriminatie op leeftijd. Nu het kabinetsbeleid gericht is op langer doorwerken en de pensioengerechtigde leeftijd in rap tempo is verhoogd dient het kabinetsbeleid gericht te zijn op het creëren van gelijke kansen op de arbeidsmarkt voor oudere werkzoekenden.

 

Bij ontslag wordt het afspiegelingsbeginsel gebruikt zodat in alle leeftijdsgroepen een evenredig aantal mensen ontslagen wordt. 50PLUS wil dat dit effectieve afspiegelingsbeginsel niet alleen bij ontslag maar ook bij aanname of doorstart van een onderneming wordt toegepast.

 

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING/-HULP

Nederland houdt zich wat 50PLUS betreft aan de internationale afspraken over het geven van ontwikkelingshulp. De manier waarop het daarvoor bestemde geld wordt besteed moet voortdurend en grondig worden gecontroleerd. Ontwikkelingssamenwerking moet zich als integraal onderdeel van het buitenlands beleid richten op de bestrijding van de grondoorzaken van armoede, migratie, terreur en klimaatverandering. Dat gebeurt binnen de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Daarbij is speciale aandacht voor de positie van vrouwen en kinderen noodzakelijk.

 

OPENBAAR VERVOER

OV Trein01 station Foto Adri van Esch lores

Het openbaar vervoer moet klantvriendelijk en toegankelijk zijn, voor ouderen, mindervaliden maar ook bijvoorbeeld voor toeristen. Bij elk perron en elke halte komen zitplaatsen voor ouderen en gehandicapten, en in alle treinen zijn toiletten.

 

Deur-tot-deur maatwerk is van belang voor minder mobiele reizigers. Daarnaast wil 50PLUS dat AOW-gerechtigden buiten de spits tegen een voordeliger tarief gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. 50PLUS wil de marktwerking in het openbaar vervoer terugdraaien.

 

OUDERENMISHANDELING

Ouderenmishandeling vindt helaas nog veel te vaak plaats, in fysieke, emotionele of financiële zin. De overheid heeft een breed programma ontwikkeld om dit probleem aan te pakken. 50PLUS steunt en volgt dit, en draagt verbeteringen en aanvullingen aan waar nodig.

 

OUDERENZORG

Er komt een coördinerend minister voor Ouderenzaken op gebied van wonen, zorg, werk en inkomen.

 

De nadelige effecten van het ‘langerthuiswonenbeleid’ van de overheid worden voortvarend aangepakt, zoals de te lange wachtlijsten voor een verpleeghuis, de personeelstekorten in thuiszorg en wijkverpleging en de overbelasting van mantelzorgers.

 

De overheid moet alle verzorgingshuizen die nog open zijn ook open houden. Bewoners van verpleeghuizen hebben recht op een menswaardig bestaan met meer aandacht, liefdevolle zorg en meer welzijnsactiviteiten. Ondervoeding binnen de zorg, zowel bij thuiswonenden als in een instelling, moet effectief worden aangepakt.

 

Geëmigreerde Nederlanders moeten zich op vrijwillige basis kunnen aansluiten bij de Zorgverzekeringswet in aanvulling op het verdragsrecht.

 

PALLIATIEVE ZORG

Goede palliatieve zorg moet altijd in voldoende mate beschikbaar zijn. Het is belangrijk dat mensen in hun laatste levensfase de zorg ontvangen zoals zij die willen. Voor zichzelf en voor hun naasten.

 

PENSIOENEN

50PLUS is heel duidelijk over het Nederlandse pensioenstelsel: dat mogen we niet overboord gooien, dat moeten we behouden! Handen af van het huidige stelsel, het is één van de beste ter wereld! 50PLUS wil solidariteit, collectiviteit en verplichtstelling in het stelsel behouden.

 

50PLUS wil dat de pensioenen geïndexeerd worden. Dat kan, want er zit méér dan genoeg geld in de kassen van de pensioenfondsen en de meeste fondsen maken een prachtig rendement op de hen toevertrouwde gelden. Maar de pensioenfondsen moeten zich houden aan de van overheidswege verplichte rekenrente. Die is – door het beleid van de Europese Centrale Bank – zo laag dat de pensioenfondsen armer lijken dan ze zijn en daarom niet mogen indexeren. 50PLUS vindt dat onzinnig! 50PLUS pikt pensioenkortingen niet. Het pensioen is uitgesteld loon, geen financieel product. Daarom heeft 50PLUS een initiatiefwetsvoorstel ingediend. Het doel van het wetsvoorstel is om kortingen op de pensioenen in 2020 voor zo’n tien miljoen deelnemers en gepensioneerden nu te voorkomen.

 

Verder wil 50PLUS ondersteuning van een pensioenfonds voor ondernemers. Flexibele pensioenleeftijd of deeltijdpensioen is en blijft mogelijk. En pensioenfondsen moeten openheid van zaken geven over hun kosten.

 

 

POLITIE

Politie auto vk Foto Joe Pemberton FlickrHet geloof in de politie is helaas tot een dieptepunt gedaald. De aangiftebereidheid onder slachtoffers is laag omdat er weinig vertrouwen is dat er iets met de aangifte wordt gedaan. Slachtoffers die wel aangifte willen doen wordt het steeds moeilijker gemaakt. 50PLUS pleit voor een speciale ‘aangifte-agent’, een medewerker die zich speciaal toelegt op het opnemen van aangiftes. Uit onderzoek blijkt dat wijkagenten van mening zijn dat er een kaalslag heeft plaatsgevonden in dunbevolkt gebied. In een ander onderzoek wordt zelfs gesproken van een ‘politieloos platteland’. Er komen steeds meer gemeenten waar helemaal geen politiebureau meer is. Er moeten meer wijkagenten komen en er moet minimaal één politiebureau of politieloket per gemeente zijn.

 

Het oplossingspercentage van misdrijven is dramatisch. Elk jaar worden er ongeveer 1 miljoen aangiften gedaan, maar er worden slechts 200.000 daders opgespoord. Er moet daarom meer geld komen voor de recherchecapaciteit en voor de inzet van moderne technologie om opsporing te verbeteren.

 

De criminaliteitsbestrijding en informatiepositie over radicalisering moet opgevoerd worden door de inzet van extra wijkagenten. De politie moet weer onder de verantwoordelijkheid van de minister van Binnenlandse Zaken vallen.

 

PREVENTIE

Gezond gedrag moet nog meer aangemoedigd worden. Dat kan door het stimuleren van gezonde voeding en een gezonde leefstijl, mede door maatregelen van de voedingsindustrie, en door de omzetbelasting op ongezonde voeding en drank te verhogen. Daarnaast kunnen er campagnes worden opgezet waarin het belang van een gezonde levensstijl onder de aandacht wordt gebracht. Daaronder valt ook lichaamsbeweging, want het percentage mensen met overgewicht ligt met ongeveer 50 procent veel te hoog. 50PLUS wil daarbij een programma om ouderen meer en langer te laten bewegen. In de hele gezondheidszorg moet meer aandacht komen voor het belang van preventie in brede zin, zowel ter bevordering van het welzijn als voor het terugdringen van zorgkosten. Voorkomen is immers beter dan genezen! Er moet extra aandacht zijn voor preventie bij ouderen.

 

Ook wil 50PLUS een vaccinatieprogramma voor ouderen, met in elk geval vaccinaties tegen gordelroos en longontsteking.

 

PUBLIEKE OMROEP

De Publieke Omroep verzorgt veel goede programma’s en dat moet zo blijven. Pluriformiteit is een groot goed. Omroepverenigingen spelen daarbij een belangrijke rol. Belangrijke functies bij de NPO moeten via openbare sollicitatieprocedures openstaan voor elke Nederlander en niet alleen voor mensen die lid zijn van een politieke partij. Omroepen krijgen meer vrijheid om te gaan samenwerken met uitgevers.

 

REFERENDA

Het afschaffen van het raadgevend referendum door kabinet Rutte III druist volledig in tegen wat 50PLUS voor ogen heeft. Het gaat in tegen de wens van de meerderheid van de Nederlandse bevolking. 50PLUS is groot voorstander van bindende referenda. We pleiten voor directe democratie als aanvulling op de parlementaire democratie. 50PLUS laat zich graag inspireren door het beleid in Zwitserland. Daar gaat de kiezer enkele malen per jaar naar de stembus om te stemmen over onderwerpen en de uitslag is bindend.

 

SPOEDEISENDE HULP

Steeds vaker belanden ouderen op de afdeling Eerste Hulp, bijvoorbeeld door valincidenten. Dat is een nadelig effect van het langer thuiswonen. Door bijkomende geriatrische problematiek kunnen veel ouderen niet zomaar terug naar huis. De doorstroming stagneert waardoor de spoedeisende hulp en opvang dreigen dicht te slibben. 50PLUS vraagt om extra aandacht en middelen voor de afdeling Eerste Hulp.

 

Geriatrische revalidatiezorg en eerstelijnsverblijf moeten voldoende beschikbaar zijn als vervolgzorg voor ouderen die uitbehandeld zijn in het ziekenhuis, maar nog niet naar huis kunnen. Ook moet er altijd ingezet worden op goede zorg en begeleiding thuis.

 

SPORT EN BEWEGEN

50PLUS wil dat een gezonde leefstijl gestimuleerd en gepromoot wordt. Voor ouderen komt er een programma om hen meer en langer te laten bewegen. Zowel in het basis- als in het voortgezet onderwijs staat voor alle leerlingen minimaal vijf uur per week sport, zwemmen en gymnastiek op het lesrooster.

 

STAATSSCHULD

50PLUS wil volgende generaties niet opzadelen met een enorme staatsschuld. Wij staan voor rentmeesterschap waarbij Nederland steeds iets mooier, schoner en welvarender wordt overgedragen aan de volgende generaties. 50PLUS streeft dan ook naar een begroting die in evenwicht is, zodat er altijd ruimte bestaat om economische tegenvallers op te vangen. Een kleine staatsschuld is aanvaardbaar zolang het gebruikt wordt voor kansrijke investeringen en het absorberen van economische schokken. Wat 50PLUS betreft blijft de staatsschuld altijd onder de 60 procent van het bruto binnenlands product (BBP).

 

TERRORISME

Islamitische Staat verliest terrein en dat heeft negatieve effecten voor de veiligheid in Nederland. Een onbekend aantal jihadisten komt richting Europa en een deel heeft als doel om dood en verderf te zaaien. De situatie is levensgevaarlijk. De internationale terrorismebestrijding moet daarom worden versterkt, evenals de aanpak van jihadisten. Er wordt preventief opgetreden tegen personen die mogelijk terroristische aanslagen voorbereiden. Defensie kan ook worden ingezet bij een terroristische dreiging.

 

THUISZORG

Bloeddruk meten vk Foto rawpixel unsplashEr is een grote druk op de thuiszorg ontstaan door bezuinigingen en door het langer thuis blijven wonen van (hulpbehoevende) ouderen.

 

50PLUS wil mede daarom dat er onmiddellijk wordt gestopt met het gesol met de thuiszorg. 50PLUS onderkent het belang van buurtzorg en wijkverpleging; dat zijn belangrijke pijlers in de wijk. In de maatschappelijke ondersteuning bestaan onacceptabele verschillen.

 

Zowel de beschikbaarheid van en de aanspraak op een voorziening kan per gemeente anders zijn. Dat zou niet zo moeten zijn. 50PLUS wil om die reden een gemeentelijk basispakket voor thuiszorg, mantelzorgondersteuning en dagbesteding.

 

TOERISME

Toerisme wordt steeds belangrijker voor Nederland. In 2016 gaven toeristen in ons land bijna 76 miljard euro uit en van de banen in ons land komt 6,4 procent voort uit het toerisme. In de toeristische sector in Nederland werken ruim 500.000 mensen. Omdat veel mensen daar in deeltijd werken gaat het omgerekend naar voltijdbanen om zo’n 385.000 banen.

 

50PLUS wil dat Nederland zich internationaal nog meer profileert als vakantieland. Zo kunnen we nog meer toeristen ons mooie land laten zien. 50PLUS is fier op Nederland!

 

We willen betere toeristische verbindingen tussen de Randstad en de regionale trekpleisters en klantvriendelijker en toegankelijker openbaar vervoer. Toeristen- en forensenbelasting zijn ons een doorn in het oog.

 

VERPLEEGHUIZEN

Oudere met looprek vk Foto rawpixel unsplashVoor de meest kwetsbare mensen in onze samenleving wil 50PLUS goede en liefdevolle zorg. Doordat mensen minder snel toegang krijgen tot een plaats in een verpleeghuis wordt de zorg steeds complexer en zwaarder. Dat vraagt om voldoende en deskundig personeel, op alle niveaus. Voldoende middelen zijn hierbij noodzakelijk, net als blijvende aandacht voor de arbeidsmarktsituatie.

 

VEILIGHEID

Nederland zet zich in voor nationale en internationale veiligheid. Den Haag als internationale stad van vrede en recht geeft Nederland extra mogelijkheden en kansen.

 

Ouderen kunnen zich moeilijker fysiek verweren. Uit angst voor geweld gaan ze minder de straat op. Daders die juist kwetsbare ouderen uitzoeken om te beroven op straat moeten extra hard aangepakt. Daarom: zwaardere straffen voor degenen die weerlozen als doelwit hebben!

 

Als er in je woning wordt ingebroken vergeet je dat niet snel. Maar de daders gaan meestal vrijuit. Het opsporingspercentage is slechts 10 procent! De enkele inbreker die gepakt wordt staat bovendien al vaak een dag later weer buiten als gevolg van het snelrecht van het Openbaar Ministerie, de ZSM-afdoening. Onze straffen weerhouden potentiële daders niet van inbreken, maar het trekt juist buitenlandse criminele organisaties aan. 50PLUS wil dat woninginbraak niet meer onder de ZSM-afdoening valt. Gepakte inbrekers moeten voor de rechter verschijnen. Ook de recherchecapaciteit moet omhoog om het oplossingspercentage van woninginbraken omhoog te krijgen.

 

VETERANEN

Veteranen verdienen blijvende waardering en erkenning. De subsidie van de Rijksoverheid voor de organisatie van Veteranendag en andere activiteiten blijft overeind.

 

VOLTOOID LEVEN

50PLUS vindt het zelfgekozen levenseinde van mensen een zeer belangrijk aandachtspunt. Ieder mens heeft het recht om bij lichamelijk of psychisch ondraaglijk en uitzichtloos lijden zelf te bepalen wanneer zijn leven voltooid is. 50PLUS vindt dat euthanasie ook toegepast mag worden als daar sprake van is zonder medische grondslag, maar alleen onder begeleiding van een arts. Daarnaast is 50PLUS voorstander van het regelmatig actualiseren van een wilsverklaring, zodat een arts beter kan beoordelen hoe actueel de wens is. Dat is met name van belang in een situatie waarin iemand zelf zijn wil niet meer goed kan uiten, zoals bij dementie, comateuze toestand of psychische stoornis.

 

VRIJWILLIGERS

Nederland is kampioen vrijwilligers! Vrijwilligers verdienen maatschappelijke waardering en ondersteuning, maar hun inzet mag niet leiden tot banenverlies of verdringing.

 

Vrijwilligersvergoedingen blijven tot een maximumbedrag onbelast. Onnodige regelgeving voor vrijwilligers en vrijwilligerswerk wordt voorkomen. 50PLUS wil dat voor het uitvoeren van vrijwilligerswerk een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) gratis is.

 

WERKLOOSHEID

Elke werkzoekende heeft in principe recht op een baan en mag niet afgeschreven worden. 50PLUS staat vooral op de bres voor de iets oudere Nederlanders die heel moeilijk een (nieuwe) baan kunnen vinden. De kansen voor ouderen om werk te behouden en weer aan het werk te komen moeten vergroot worden. Als mensen zich tijdig kunnen om- of bijscholen naar een kansrijk beroep of via scholing hun kennis op peil kunnen houden, maken ze meer kans maken op de arbeidsmarkt. Dat geldt voor iedereen, dus ook – en vooral – voor ouderen. Daarom strijdt 50PLUS ervoor dat ook 55-plussers gebruik moeten kunnen maken van het Levenlangleren-krediet.

 

Maatwerkbegeleiding (coach) van langdurig werklozen door het UWV is belangrijk. 50PLUS wil het werkgelegenheidsoffensief voor 45-plussers ook fiscaal aantrekkelijk maken en werkgevers ontlasten bij het in dienst nemen van senioren.

 

De verhoging van de AOW-leeftijd heeft veel ouderen in financiële moeilijkheden gebracht. Met als gevolg: tienduizenden ouderen onnodig in een uitkering en kansloos op de arbeidsmarkt. 50PLUS wil dat de AOW-leeftijd terug wordt gebracht naar 65 jaar.

 

WIETTEELT

50PLUS wil softdrugs uit de criminele sfeer halen door nederwietteelt te legaliseren onder zeer strenge en strikte voorwaarden en met vergunning, zoals stevig toezicht op verkooppunten. Hierbij zijn het leeftijdscriterium (vanaf 18 jaar), het niet aanwezig zijn van harddrugs en de afstand tot scholen (minimaal 500 meter) van belang. De opsporing van handel en productie van harddrugs wordt geïntensiveerd. De vergoeding van medicinaal gebruik van o.a. wiet wordt opgenomen in het nieuwe zorgstelsel.

 

WONEN

Wonen appartementen Foto Harry Breugom

50PLUS wil dat de regels voor het bouwen zodanig worden aangepast dat er meer leeftijdsbestendig en energiezuinig wordt gebouwd. Bovendien moeten nieuwe woningen zonder gasaansluiting en geheel geschikt voor hernieuwbare energie worden gerealiseerd.

 

50PLUS pleit voor voldoende en geschikte seniorenwoningen, die bovendien betaalbaar zijn. Want een overheid die wil dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig wonen zorgt dat de randvoorwaarden daarvoor op orde zijn. Daarnaast wil 50PLUS dat er onmiddellijk gestopt wordt met het sluiten van verzorgingshuizen, want die ‘ouderwetse’ verzorgingshuizen waren zo gek nog niet.

 

Woningcorporaties verwachten een flink tekort aan geschikte sociale huurwoningen. Daarom moeten corporaties meer ruimte krijgen om te investeren. 50PLUS is tegen de verhuurderheffing; appartementen en woningen worden daardoor veel te duur voor grote groepen Nederlanders, met name voor ouderen die alleen AOW ontvangen.

 

Het tekort aan betaalbare huurwoningen moet versneld worden weggewerkt en de jaarlijkse huurverhoging dient te worden beperkt. 50PLUS wil dat woningcorporaties verplicht worden voldoende en geschikte (en energiezuinige) woningen te bouwen voor senioren. Dat betekent: investeren in leeftijdsbestendig en energiezuinig bouwen en in het fiscaal stimuleren van zogeheten familiehuizen (meerdere generaties in één huis).

 

De totale woonlasten kunnen door het gebruik van moderne technieken dalen. Overheid en bedrijfsleven worden verplicht hiertoe samen te werken. Er komen meer mogelijkheden om door het jaar te verblijven in vakantiewoning en caravan.

 

WONINGCOÖPERATIES

50PLUS wil dat woningcorporaties verplicht worden voldoende en geschikte (en energiezuinige) woningen te bouwen voor senioren. 50PLUS is tegen de verhuurderheffing/huurbelasting. Kleine en betrokken woningcorporaties hebben de voorkeur van 50PLUS. Corporaties hebben de opdracht de kosten voor de huurder te minimaliseren. Er komt een nationaal programma om het tekort aan betaalbare huurwoningen weg te werken.

 

WW

50PLUS vindt dat er niet verder getornd mag worden aan de duur en hoogte van de WW-uitkering. Voor iedereen die werkloos wordt en recht heeft op een WW-uitkering moet direct en kosteloos Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (Vavo) beschikbaar zijn. Het UWV heeft hierbij een stimulerende rol. Maatwerkbegeleiding van langdurig werklozen door een persoonlijke, positieve coach van het UWV is enorm belangrijk.

 

Vanaf één jaar voor de pensioengerechtigde leeftijd hoeven ouderen met een WW-uitkering niet meer verplicht te solliciteren. Bij het volgen van een opleiding die de kansen op de arbeidsmarkt vergroot krijgen werkloze 45-plussers tijdelijke vrijstelling van de sollicitatieplicht.

 

50PLUS vindt dat de sollicitatieplicht voor ouderen alleen in stand gehouden moet worden als er een reële kans op werk is. Daarom pleit 50PLUS voor een individuele (periodieke) beoordeling waarbij voor 60-plussers gekeken wordt of solliciteren nog zinvol is. Zo schrijven wij mensen die nog een redelijke kans op werk hebben niet af, maar kwellen wij mensen die geen kansen meer hebben op de arbeidsmarkt niet langer met een zinloze sollicitatieplicht.

 

ZORGSTELSEL

50PLUS wil een nieuw zorgstelsel waarin de marktwerking in de zorg wordt teruggedraaid door de huidige rol van zorgverzekeraars voor wat betreft de basisverzekering te beëindigen. Het eigen risico wordt afgeschaft; een eerste stap daarbij kan een verlaging naar maximaal 200 euro zijn.

 

Verzekeraars bieden alleen aanvullende zorgverzekeringen aan, met Ziekenfonds 2.0 als basispakket. Hierin zijn ook basistandzorg en fysiotherapie opgenomen. Er is veel aandacht voor het terugdringen van de administratieve lastendruk.

 

Daarnaast wil 50PLUS een gemeentelijk basispakket met daarin thuiszorg, mantelzorgondersteuning en dagbesteding. Hierdoor wordt een einde gemaakt aan de ongewenste verschillen in voorzieningen tussen gemeenten.

 

De overheid moet de regie nemen in toegepast onderzoek in de zorg, zoals onderzoek naar oorzaak en behandeling van dementie.

 

Geëmigreerde Nederlanders moeten zich op vrijwillige basis kunnen aansluiten bij de Zorgverzekeringswet in aanvulling op het verdragsrecht.

 

ZZP’ERS

Zzp’ers ‘concurreren’ vaak op arbeidskosten met werknemers in loondienst: ze kunnen over het algemeen hetzelfde werk goedkoper doen dan een werknemer. Dat komt omdat zzp’ers – onder meer fiscaal – onder een voor arbeidskosten ‘gunstiger’ regime vallen dan werknemers. Ook kennen zij niet, zoals werknemers in bedrijfstakken, een verplichte pensioenregeling of een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering. Daardoor kunnen zzp’ers ‘goedkoper’ werken dan werknemers in loondienst. Behalve instelling van een minimumloongrens voor zzp’ers doet het kabinet weinig aan het verkleinen van het verschil in behandeling door de overheid van zzp’ers en werknemers. Mede daardoor wordt de ‘race naar de bodem’ op lonen bestendigd.

 

50PLUS is voor fiscale neutraliteit: een ‘gelijke’ fiscale behandeling voor zzp’ers en werknemers in loondienst. 50PLUS pleit ook voor een grondig onderzoek hoe – met het nodig maatschappelijk draagvlak – verschillen in behandeling tussen werknemers en zzp’ers verder verkleind kunnen worden. Uitgangspunt zou moeten zijn dat de beleidsmatige bescherming door de overheid niet langer vooral afhankelijk is van de contractvorm (vast, flexibel of zelfstandig), maar van de arbeid die verricht wordt. 50PLUS vindt als eerste betekenisvolle stap een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering en een arbeidsvormneutrale pensioenvoorziening voor zzp’ers noodzakelijk.

 

end faq

 

► Lees hier het verkiezingsprogramma 2017-2021 van 50PLUS (PDF)