In het verkiezingsprogramma 2018 – 2022 presenteert 50PLUS een totaalprogramma voor de gemeente Tilburg met in alle beleidsonderdelen een duidelijke visie op de positie van de 50-plussers.

Dit programma richt zich tot iedereen, jong en oud, die zich betrokken voelt bij de gemeente Tilburg en zich herkent in de doelstellingen van 50PLUS : Alle burgers tellen mee in onze gemeente, van jong tot oud, in een stad die vernieuwt, die ondernemend is, die zorgt voor wie zorg nodig heeft, waar de burgers zich veilig kunnen voelen en waar weer verbinding komt tussen degeneraties. Daarbij gelden voor 50PLUS Tilburg de volgende speerpunten:

 

1)Leefbaarheid:

 • 50PLUS wil Tilburg nog mooier maken door middel van vergroening.
 • 50PLUS wil dat de gemeente woningeigenaren in de binnenstad onderhoudsplicht oplegt waardoor verloederde panden geschikt gemaakt kunnen worden voor bewoning door ouderen.
 • 50PLUS wil de samenwerking met de Dorpsraden van Berkel-Enschot en Udenhout alsmede de wijkraden bevorderen.
 • 50PLUS wil gratis busvervoer in de daluren voor iedere Tilburger. De bereikbaarheid van nieuwe wijken en de dorpen Berkel-Enschot en Udenhout is een belangrijk aandachtsgebied. Bij haltes eisen wij meer zitplaatsen.
 • 50PLUS vind Ouderen beleid cruciaal in onze stad waarbij meer dan 25 % ouder is dan 55 jaar. Extra geld voor bv een ouderenconsulent moet daarvoor worden vrijgemaakt
 • 50PLUS wil dat in alle openbare gebouwen/ruimtes en alle winkelcentra gratis toiletten komen.
 • 50PLUS wil een lokale Ombudsman(vrouw) voor ouderen- en mantelzorg aanstellen, die problemen/klachten voor specifiek genoemde doelgroep neutraal kan behandelen. Dit geldt voor het gehele ouderen beleid, zorg & welzijn, wonen en werken, leefbaarheid, geldzaken en mobiliteit.
 • 50PLUS wil inspelen en stimuleren op de mobiliteit middels het ondersteunen van het ANWB-programma Auto-Maatje.
 • 50PLUS wil door het terugdringen van de CO2-uitstoot en andere milieumaatregelen waken over de leefbaarheid voor volgende generaties. Duurzaamheid in onze stad is zeker erg belangrijk. De gemeente moet ondernemingen duurzamer maken door juiste voorlichting hierover te geven. Ook ligt er natuurlijk een verantwoording bij de bedrijven zelf.
 • 50PLUS vindt dat vluchtelingen, die een verblijf status hebben, zeker geholpen moeten worden. Maar niet meer dan de norm die door de landelijke overheid is opgelegd. Voor spreiding, opleiding en begeleiding moet eventueel meer geld worden geïnvesteerd.
 • 50PLUS is van mening dat de vluchtelingen met de juiste status meer geholpen moeten worden om sneller in te burgeren. Dit mag niet ten koste gaan van belastinguitbreiding.
 • 50PLUS is van mening dat cultuur belangrijk is en moet zeker ondersteund en gestimuleerd worden maar dit mag niet als gevolg hebben dat belastingen omhoog gaan.
 • 50PLUS is van mening dat de Hall of Fame een belangrijk gebouw in onze stad is. Dit moet zeker blijven en binnen grenzen mag dat zeker geld kosten.
 • 50PLUS is van mening dat er betaalbare werkplekken moeten blijven voor kunstenaars, maar de kosten moeten binnen de perken blijven en mogen geen verhoging van belasting tot gevolg hebben.
 • 50PLUS is van mening dat het kunstwerk op de rotonde “het draaiend huis” een herkenbaar punt is in Tilburg. Echter de hoge onderhoudskosten noopt tot keuzes. Zet het huis gewoon stil.
 • 50PLUS is van mening dat er extra parkeerplaatsen mogen komen maar dat de tarieven gelijk moeten blijven. Gratis OV is beter. Elektrische auto hebben geen voorkeurs behandeling.
 • 50PLUS wil dat de gemeente het imago van Tilburg verder positief naar buiten stimuleert door o.a. het binnenhalen van grootschalige evenementen.
 • 50PLUS is van mening dat op verzoek van bewoners de GFT bakken wekelijks geledigd moeten worden.

Zorg:

 • 50PLUS wil van Tilburg een Dementie-vriendelijke stad maken.
 • 50PLUS wil dat de WMO-gelden uitsluitend voor de zorg worden besteed en dus niet voor andere doelen worden ingezet. Wie zorg  nodig heeft, moet erop kunnen vertrouwen, dat de nodige zorg te  allen tijde beschikbaar is.
 • 50PLUS wil dat de WMO-voorzieningen, zoals huishoudelijke hulp, weer in dezelfde omvang als vóór de decentralisatie worden verstrekt, en de eigen bijdrage wordt verlaagd. Bij de keukentafelgesprekken moeten onafhankelijke cliëntondersteuners aanwezig zijn.
 • 50PLUS wil met een netwerk van buurtcoaches ten behoeve van de ouderenzorg ervoor zorgen, dat zelfstandig wonende ouderen snel van hulp kunnen worden voorzien door de wijkteams. Ze kunnen ook de ouderen ondersteunen met internet en administratie.  
 • 50PLUS wil meer aandacht en waardering voor mantelzorg en respijtzorg. Mantelzorgers moeten gratis kunnen parkeren. Dit moet wel met een goed controleerbaar (dus ook te handhaven) systeem.
 • 50PLUS wil dat er een programma ontwikkeld wordt om eenzaamheid onder ouderen tegen te gaan.
 • 50PLUS wil dat er extra aandacht komt voor jongeren met name als het gaat om verslaving en criminaliteit.
 • 50PLUS wil een goede spreiding van buurthuizen over de hele stad, toegankelijk voor iedereen, jong en oud. De exploitatie en organisatie van de buurthuizen moeten worden geoptimaliseerd. Zij hebben een niet- commerciële sociale functie.

Veiligheid:

 • 50PLUS wil de veiligheid verbeteren door uitbreiding van de taken en voorzieningen voor buurtpreventie en door aanwezigheid van voldoende bevoegde Boa’s en politieposten in de wijken en dorpen.
 • 50PLUS wil de verkeersveiligheid sterk verbeteren. Gaat om vele wegen en straten bv Cityring, Ringbanen, Bredaseweg en Piushaven. Autoluw maken op diverse locaties is noodzakelijk maar door openbaar vervoer buiten de spits gratis te maken ontstaat dit vanzelf.                                                                                                    Welke snelheid je ook aangeeft mensen blijven overtreden als je niet consequent handhaaft.
 • 50PLUS wil een inhaalslag voor het achterstallig onderhoud van straten, trottoirs en groen. Dit vooral voor de veiligheid van ouderen en gehandicapten.
 • 50PLUS wil meer cameratoezicht op de juiste plekken, dit past in deze tijd. Omwonenden moeten wel ingelicht worden over wat men “kan zien” met deze camera’s.
 • 50PLUS is van mening dat wietteelt legaal maken noodzakelijk is. Kop in het zand steken is niet aan de orde. Net zoals alcohol moet het goed gereguleerd worden en is handhaving noodzakelijk

Omgangsnormen:

 • 50PLUS wil dat alle Tilburgers trots op Tilburg kunnen zijn. Aan hufterig gedrag gaan we samen wat doen. Respect en fatsoen zijn hierbij de kernwoorden.
 • 50PLUS wil alle vormen van discriminatie bestrijden.
 • 50PLUS vindt dat van mensen met een bijstandsuitkering binnen grenzen van de mogelijkheden van betrokkenen een tegenprestatie mag worden verwacht.

Economie/Financiën:

 • 50PLUS wil dat alle geoormerkt geld ingezet wordt daar waar het voor bestemd is.
 • 50PLUS wil meer aandacht en geld voor bestrijding van armoede en schuldhulpverlening.
 • 50PLUS wil dat de woningcorporaties door de gemeente worden gestimuleerd om meer geschikte en energiezuinige woningen voor ouderen te bouwen.
 • 50PLUS vindt het ook het bouwen van niet leeftijdsgebonden woningen noodzakelijk. Het mogelijk maken van duurzame woonvormen waardoor gezinnen, jongeren en ouderen bij elkaar kunnen wonen moet worden gestimuleerd en financieel aantrekkelijk worden gemaakt.
 • 50PLUS wil geen uitbreiding van de gemeentelijke belastingen omdat dit opnieuw zal leiden tot lastenverzwaringen voor de burger en de ouderen, die niet mee mochten delen in eerdere lastenverlichtingen.
 • 50PLUS stelt dat het MKB en het toenemend aantal zelfstandigen zonder personeel (ZZP) de basis zijn van onze economie. Deze ondernemende mensen verdienen meer steun, bescherming en hulp van de overheid. Wij zijn van mening dat de Gemeente goed ondernemerschap in de breedste zin van het woord moet ondersteunen.
 • 50PLUS is van mening dat de binnenstad aantrekkelijk moet blijven. Echter bedrijventerreinen moeten ook mee kunnen groeien. Door markt conforme werking gaan verhuurders in de binnenstad de huurprijzen weer betaalbaar maken .
 • 50PLUS is van mening dat de Piushaven een parel voor Tilburg is en we dat ook moeten ondersteunen. Echter we moeten oppassen dat er geen overschot aan horeca komt. Mogelijk eerst een onderzoek naar de haalbaarheid.
 • 50PLUS wil vanaf 45 jaar meer aandacht voor arbeidsparticipatie.
 • 50PLUS wil dat er een stimuleringspakket moet komen om oudere werknemers aan het werk te krijgen en te houden.
 • 50PLUS wil graag dat iedereen aan het werk kan maar zeker dat er aandacht is voor de oudere werkloze. De gemeente Tilburg zou voorbeeldgedrag moeten vertonen om deze mensen in dienst te nemen met een vast contract.
 • 50PLUS is van mening dat de dorpen en wijken net zo belangrijk zijn als het centrum. Bepaalde zaken spelen natuurlijk ook alleen in het centrum. Echter gelden moeten evenwichtig worden verdeeld. Het economisch belang van centrum moet daarbij niet vergeten worden.
 • 50PLUS is van mening dat plaatsing van zonnepanelen gestimuleerd moet worden maar dat betaald moet worden uit het eigen rendement. Eventueel andere financiële ondersteuning moet worden uitgezocht.

Het volledige programma in PDF:

Verkiezingsprogramma Tilburg 2018-2022

 


Meldpunt 50PLUS