Wat is het standpunt van 50PLUS over:

AOW en armoedebestrijding

Alina Sijthoff 36050PLUS wil dat de AOW-leeftijd teruggaat naar 65 jaar. Daardoor ontstaat meer werkgelegenheid voor mensen jonger dan 65 jaar en komen minder mensen in een WW- of bijstandsuitkering. Vooral ouderen lopen het risico in de WW of bijstand terecht te komen omdat zij na ontslag veel moeilijker weer een baan kunnen vinden. Ook mensen die niet in de gelukkige omstandigheid verkeren om in redelijke gezondheid de AOW-gerechtigde leeftijd te bereiken worden getroffen door de verhoging van de AOW-leeftijd. Kijk maar naar de schrikbarende toename van het aantal oudere arbeidsongeschikten sinds de verhoging van de AOW-leeftijd. De verhoging werd afgesproken tijdens het Kunduz-akkoord dat VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie in 2012 sloten. Door toedoen van de VVD en de PvdA werd tijdens het kabinet Rutte II in 2015 de AOW-leeftijd ook nog eens versneld verhoogd. Deze rigoureuze maatregelen hebben veel ouderen in financiële moeilijkheden gebracht. Met als gevolg: tienduizenden ouderen onnodig in een uitkering en kansloos op de arbeidsmarkt.

Uit meerdere onderzoeken blijkt dat de meerderheid van de Nederlanders de AOW-leeftijd terug naar 65 jaar wil. De stelling dat de AOW onbetaalbaar dreigt te worden is een fabel. Het is niet meer of minder dan een politieke keuze om de AOW-leeftijd weer omlaag te brengen, en die politieke keuze wil 50PLUS maken! Niet alleen voor AOW’ers met een pensioen, maar ook voor AOW’ers zonder aanvullend pensioen geldt dat het koopkrachtverschil met werkenden de afgelopen jaren fors is toegenomen. 50PLUS wil maatregelen om dat verschil in koopkracht goed te maken. De AOW mag niet afhankelijk zijn van de hoogte van het inkomen en mag dat ook nooit worden! 50PLUS is geen voorstander van een ‘flexibele AOW’ of een ‘AOW voor zware beroepen’ want die leiden onherroepelijk tot AOW-uitkeringen ónder het minimum. 50PLUS is duidelijk: de AOW-leeftijd moet voor iederéén terug naar 65 jaar. Verder wil 50PLUS dat premiebetaling stopt op de AOW-leeftijd. Bovendien is 50PLUS tegen nadelige wijzigingen in het belastingstelsel voor AOW-gerechtigden. "

Arbeidsmarktbeleid

50PLUS wil eerlijke kansen en een goede bescherming van iedereen op de arbeidsmarkt: vaste werknemers, flexmedewerkers, zzp’ers. 50PLUS vindt dat doorgeschoten flexarbeid en de grote verschillen tussen zzp’ers (zie ook onder ‘zzp’ers’) enerzijds en werknemers in loondienst anderzijds kleiner moeten worden, zodat er minder ‘concurrentie’ op arbeidskosten kan plaatsvinden. Schijnzelfstandigheid verpest de arbeidsmarkt en moet hard tegengegaan worden. Ondanks de dalende werkloosheid staan nog ruim één miljoen mensen langs de kant of willen méér werken. 20 procent van hen is 55-plusser. Bestrijding van langdurige ouderenwerkloosheid blijft daarom hard nodig; het kabinet wil dat te veel overlaten aan werkgevers en werknemers. 50PLUS wil scholing, een ‘leven lang leren / ontwikkelen-budget’ voor iedereen, dus ook voor ouderen, mensen zonder startkwalificatie en arbeidsgehandicapten.

Anoniem solliciteren moet de norm worden; voor 60-plussers moet individueel beoordeeld worden of de sollicitatieplicht nog wel zin heeft. De persoonlijke begeleiding van ouderen door het UWV moet intensiever en beter. Mensen die relatief kort voor hun pensioen staan – zeker als zij een zwaar beroep hebben en een mindere gezondheid – dreigen door verhoging van de pensioenleeftijd tussen wal en schip te vallen.

Zij hebben niets meer aan loopbaanbeleid en scholing. De oplossing: breng de AOW-leeftijd terug naar 65 jaar. Dat is haalbaar en betaalbaar. Het is een politieke keuze. 50PLUS keurt af dat mensen met een arbeidsbeperking door dit kabinet alles opgeteld minder beschermd worden zonder hen effectief aan duurzaam en passend werk te helpen. Dat is een welvaarsstaat onwaardig. 50PLUS wil een samenhangende aanpak voor de zogenoemde ‘onderkant van de arbeidsmarkt’ waarbij de oude sociale werkplaatsen weer een belangrijke rol spelen. "

Arbeidsongeschiktheid

De WIA (Wet werken inkomen naar arbeidsvermogen) is gericht op mensen die door ziekte niet of minder kunnen werken. De instroom in de WIA van 60-plussers is drie keer hoger dan in andere leeftijdsgroepen. Oorzaak: afschaffing van vervroegde uittredingsregelingen (VUT), de hogere AOW-leeftijd en de toenemende arbeidsparticipatie van ouderen. Die trekken een te grote wissel op de gezondheid van ouderen. Mensen moeten in staat gesteld worden langer gezond door te kunnen werken. Maatregelen zoals gerichte scholing en ontwikkeling, individuele begeleiding naar werk door UWV en gemeente en een betere loopbaanplanning kunnen daarbij helpen. Maar dat geldt niet voor mensen die nu relatief kort voor hun pensioen staan, een zwaar beroep hebben en/of een zwakkere gezondheid. Zij dreigen tussen wal en schip te raken. Daarom wil 50PLUS de AOW-leeftijd terugbrengen naar 65 jaar. "

Armoedebeleid

Geert Dales 360Nederland telt nog steeds meer armen dan voor de crisis. De kans op armoede is het grootst voor mensen tussen 55 jaar en de AOW-gerechtigde leeftijd. Armoedebestrijding heeft voor 50PLUS hoge prioriteit. Armoede met als gevolg sociale uitsluiting kan leiden tot maatschappelijke verdeeldheid. 50PLUS vindt de aanpak van de afgelopen jaren van armoede en schulden te traag, te versnipperd en onvoldoende allesomvattend. 50PLUS vindt dat onderzocht moet worden of het beleidsmatige sociaal minimum – de officiële norm voor wat iemand nodig heeft om te voorzien in zijn bestaan – nog wel voldoende is. De hoogte van het sociaal minimum moet zódanig zijn dat voorkomen wordt dat mensen marginaliseren en niet meer volwaardig maatschappelijk kunnen participeren. Dat gebeurt nu te vaak. Langdurige en uitzichtloze schulden leiden regelmatig tot armoede. Er zijn aantoonbaar nog tekortkomingen in de reguliere schuldhulpverlening, die nu belegd is bij gemeenten. 50PLUS pleit voor de vorming van een integraal armoedebeleid dat gericht is op preventie, vroeg-signalering, het wegnemen van belemmeringen in het schuldhulpverleningstraject, verdere professionalisering van gemeentelijke hulpverleners en een betere bescherming van schuldenaren. Het schuldhulpverleningstraject moet snel toegankelijker en eenvoudiger worden. Armoede en laaggeletterdheid gaan vaak hand in hand, zo blijkt uit onderzoek. In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Zaken als rekeningen begrijpen, toeslagen aanvragen en administratie bijhouden zijn voor deze groep mensen een grote uitdaging of een ronduit onneembare horde. 50PLUS wil dat laaggeletterdheid actief wordt aangepakt. Op die manier wordt ook (kans op) armoede bestreden.

Adri

tekst

Adri

tekst

Adri

tekst

Adri

tekst

Adri

tekst

Adri

tekst

end faq