Bezuinigingen tasten de kwaliteit van bestaan aan, hiervan zijn m.n. ouderen en zwakkeren de dupe. Extra inspanningen zijn nodig om reeds opgelopen achterstanden in te lopen.

1. De Provincie moet in recreatienota’s speciale aandacht besteden aan ouderen en mindervaliden, inbegrepen de belangen van voetgangers en wandelaars.
2. 50PLUS Overijssel wil dat er een betere toegankelijkheid van natuurgebieden, rivieren, beken etc. voor wandelaars en vissers komt.
3. Wij pleiten voor een goede (recreatie) fietsstructuur met gebruikmaking van fietsknooppunten, maar ook voor korte wandelroutes (kerkepad, rondje om etc.), deze dient ook beter toegankelijk te zijn voor minder mobiele recreanten.
4. Wij willen koersen op een beweegvriendelijke leefomgeving die iedereen, maar met name ouderen, uitdaagt tot activiteit.
5. 50PLUS Overijssel is voor een laagdrempelige toegankelijkheid v.w.b. cultuur en educatie, cultureel erfgoed, musea en bibliotheken.
6. Bibliotheken zijn een belangrijke bron van informatie. Boeken blijven van belang, ook bij de huidige digitalisatie. De tegenwoordige bibliotheek is meer dan een plek waar je boeken kan lenen. Het kan perfect functioneren als trefpunt in de regio en als centrum van educatie.
7. Tevens hebben bibliotheken een culturele en sociale functie in dorpen en wijken. Hierdoor kunnen zij, dicht bij de gemeenschap aan iedereen, een publieke ruimte bieden waar het mogelijk is om te werken aan de persoonlijke ontplooiing, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en waar mensen samen creatief kunnen zijn. Mensen die bibliotheken bezoeken voelen zich daardoor minder eenzaam. Bibliotheken zijn overdag open en organiseren activiteiten voor verschillende leeftijdsgroepen, waaronder ouderen. Ze werken lokaal met partners aan het bestrijden en voorkomen van achterstanden op het gebied van taal en het ontwikkelen van 21e-eeuwse vaardigheden voor jong en oud. Met als doel mensen in staat te stellen om actief te (blijven) participeren aan de samenleving.
8. 50PLUS Overijssel wil dat AOW-gerechtigden kosteloos gebruik moeten kunnen maken van een museumjaarkaart en een bibliotheekpas. De regeling voor een gratis bibliotheekpas voor jeugdigen moet in stand blijven.
9. De Provincie heeft een zorgplicht voor regionale monumenten, het landschap en het culturele erfgoed. Toegankelijkheid moet daarbij een aandachtspunt blijven.
10. Erfgoed is overal om ons heen te vinden. Archeologie, archieven, cultuurhistorie, monumenten, musea, streektalen en tradities. Erfgoed verbindt het verleden met het heden en de toekomst. Het maakt dat inwoners zich thuis voelen in hun omgeving.
50PLUS Overijssel is van mening dat de Provincie een onmisbare rol in de instandhouding en benutting van het erfgoed speelt en moet blijven spelen. Erfgoed verbindt immers ruimte, economie en bewoners. Die rol moet de komende jaren verder worden ingevuld.
11. De Provincie moet blijven inzetten op het ondersteunen van festivals en evenementen zoals het bevrijdingsfestival, Deventer op stelten, Koningsdagviering, Deventerboekenmarkt etc. Deze dragen bij aan een grotere bekendheid van de Provincie.
12. De Provincie moet zich meer inspannen om grensoverschrijdende samenwerking (Duitsland en aangrenzende Provincies) op het gebied van natuur, economie en toerisme mogelijk te maken.
13. 50PLUS Overijssel pleit voor een nog betere bekendheid van regionale specialiteiten en streekproducten. De Provincie dient die bekendheid te stimuleren.
14. 50PLUS Overijssel is trots op de Nederlandse cultuur. Wij geven deze graag door aan volgende generaties.