Waterschap Hunze en Aa's en Noorderzijlvest

Op 20 maart 2019 zijn er niet alleen verkiezingen voor de Provinciale Staten, ook vinden bestuursverkiezingen plaats in alle Nederlandse waterschappen. Nederland telt 24 waterschappen. waterschapskaart

Deze verkiezingen zijn wat onbekender, maar zeer belangrijk voor zaken die direct van invloed zijn op uw direkte leefomgeving. Wij zijn dan ook erg blij dat wij met de Waterschapsverkiezingen een team hebben kunnen samenstellen met een 'groen' hart voor water. Want is wat onze verkiezingsprogramma's uitademen: veiligheid, vergroening en schoon (drink)water. De provincie Groningen heeft twee waterschappen: Hunze en Aa's en Noorderzijlvest.

 Klik hier voor een pdf van het verkiezingsprogramma 2019-2023 voor waterschap Hunze en Aa's

Kandidaten voor het Waterschap Hunze & Aa's

1. Dhr. J. Fonhof (Jan) Emmen (lijsttrekker)
2. Mw. D.M. Hagedoorn-Meijer (Dinah) Blauwestad
3. Dhr. E. Prent (Egbert) Assen
4. Dhr. M. Brouwer (Marjo) Farmsum
5. Dhr. C. ten Napel (Cor) Assen
6. Dhr. K. Hamersma (Klaas) Hoogezand
7. Dhr. H. H. Reitsma (Harry) Assen

Klik hier voor een pdf van het verkiezingsprogramma 2019-2023 voor waterschap Noorderzijlvest

Kandidaten voor het Waterschap Noorderzijlvest:

1. Dhr. M. de Sterke (Michiel) Paterswolde (lijsttrekker)
2. Dhr. C.J. Bakker (Chris) Uithuizen
3. Dhr. C.E. Veeze (Chris) Leek

De provincie Groningen beschikt over twee waterschappen. Maar wat is een waterschap nu eigenlijk?

Een waterschap is een overheidsorganisatie, net zoals de Rijksoverheid, de provincies en de gemeenten. Een waterschap zorgt voor het waterbeheer in een bepaald gebied. Het bestuur bestaat uit een dijkgraaf, een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. Een waterschap heet ook wel hoogheemraadschap.

Waterschapsverkiezingen

De waterschapsverkiezingen worden om de vier jaar gehouden. De verkiezingen worden op dezelfde dag gehouden als de Provinciale Statenverkiezingen. 50PLUS stelt - net als andere partijen - haar eigen verkiezingsprogramma samen voor het waterschap.

Taken van een waterschap

- Watersysteembeheer (dit gaat over de kwantiteit, kering en waterkwaliteit)

- Zuiveringsbeheer (zuivering van afvalwater)

- Sommige waterschappen hebben ook vaarwegen en landwegen in hun beheer

De dijkgraaf

De dijkgraaf is de voorzitter van een waterschap. Zijn functie is vergelijkbaar met die van een burgemeester in een gemeente. De dijkgraaf maakt geen deel uit van het algemeen bestuur van het waterschap en heeft daar ook geen stemrecht. In het dagelijks bestuur heeft de dijkgraaf wél zitting en stemrecht.

De regering benoemt een dijkgraaf voor een periode van 6 jaar. De naam dijkgraaf komt voort uit het verleden. Het werd gebruikt bij waterschappen die dijkbeheer uitvoerden. Een andere gebruikte term is watergraaf.

Waterschap Hunze en Aa's 

Waterschap Hunze en Aa’s houdt zich elke dag bezig met het waterbeheer in Noord-Groningen en Noordoost-Drenthe. Het waterschap zorgt voor schoon en voldoende water, voor sterke dijken die beschermen tegen overstromingen en voor waterwegen die goed bevaarbaar zijn. Zodat iedereen in het waterschap prettig en veilig kan wonen, werken en recreëren. Speciaal ingerichte waterbergingsgebieden vangen water op bij hoogwaterperiodes. Dat is door de klimaatverandering en bodemdaling noodzakelijk. Het is ook belangrijk om voldoende water te hebben. Boeren hebben water nodig om de gewassen te laten groeien. Bij teveel én te weinig water komt het waterschap in actie.

Waterschap Noorderzijlvest 

Noorderzijlvest heeft de zorg voor het beheer van het oppervlaktewater, de zorg voor de waterkeringen en het vaarwegbeheer in Noord- en West-Groningen, Noordwest-Drenthe en het Friese deel van het Lauwersmeer. Het waterschap onderhoudt verschillende waterbouwkundige bouwwerken, zoals gemalen, stuwen, sluizen, persleidingen en bruggen. Het waterschap zorgt ook voor sterke dijken en kaden. De Waddenzee of de grote rivieren mogen geen vrij spel krijgen. Het waterschap zorgt ervoor dat er niet teveel water is, maar ook niet te weinig. Voldoende en schoon water: daar heeft iedereen baat bij. Het afvalwater gaat via het gemeentelijke rioolstelsel naar een van de zuiveringsinstallaties van het waterschap. Daar wordt het afvalwater schoongemaakt.