50PLUS verkiezingsprogramma waterschap Amstel Gooi en Vecht 2019-2023

Elk waterschap zorgt voor het waterbeheer in een bepaald gebied. De taken van een waterschap zijn samengevat:
Watersysteembeheer: dit gaat over de bescherming tegen water (dijken en andere waterkeringen) en over de waterkwaliteit;
Zuiveringsbeheer: het zuiveren van het afvalwater

Sommige waterschappen hebben ook vaarwegen en landwegen in beheer. Voor het eigen gebruik en duurzame bedrijfsvoering (vermindering CO2-uitstoot) kunnen de waterschappen ook duurzame energiebronnen inzetten (bijv. zonnepanelen op terreinen van rioolwaterzuiveringen).

50PLUS wil dat het waterschap op een zuivere, financiëel en maatschappelijk verantwoordelijke en zorgvuldige wijze haar taken uitvoert.

Europese en nationale wet- en regelgeving is leidend voor het te voeren beleid. 50PLUS heeft duidelijke opvattingen over het water- en zuiveringsbeheer van de waterschappen. Wij lichten dat in dit programma graag toe.

Speerpunten van 50PLUS Amstel Gooi en Vecht

Focus op waterschapstaken
Waterschappen beperken zich zo veel mogelijk tot hun kerntaken binnen hun gebied, zoals omschreven is in de Waterschapswet.

Droge voeten (waterveiligheid)
Voorkomen van overstromingen en de veiligheid van de bewoners staan voorop. Dijken worden in een investeringsprogramma verhoogd (bij Amstel Gooi en Vecht gemiddeld 1 keer per 30 jaar). Als de provincie een gebied heeft aangewezen tot calamiteiten-polder voor waterberging bij noodsituaties, dan werkt het waterschap met de gemeente samen bij de inrichting ervan en een compensatieregeling voor de inwoners en bedrijven.

Schoon water (waterkwaliteit)
Met de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) nemen de water-schappen maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren. Er kunnen nadere regels ingevoerd worden om flora en fauna in het water te bevorderen, zoals gewasbescherming, onkruidbestrijding en inperking van bedrijfslozingen en vuil-waterafvoer. Tegenwoordig willen de waterschappen ook medicijnresten en micro-plastics aanpakken. Amstel Gooi en Vecht is daarom lid van de Statiegeld-alliantie (motie mede ingediend door 50PLUS). Daarnaast bevorderen waterschappen de zwemkwaliteit, o.a. door blauwalg te bestrijden en te voorkomen.

Duurzaam waterbeheer
Klimaatverandering en temperatuurstijgingen (hittestress) zijn funest voor ouderen en andere kwetsbare groepen, zoals chronisch zieken. Zij kunnen vroegtijdig komen te overlijden. 50PLUS maakt zich sterk voor deze doelgroepen en heeft een visie over duurzaamheid, klimaatadaptatie en de circulaire ekonomie. In waterschap Amstel Gooi en Vecht wordt hierbij nauw samengewerkt met tuincentra (ontstenen van tuinen, ontkoppelen van regenwaterafvoer). Rainproof Amsterdam probeert zo veel mogelijk groene daken of polderdaken aan te leggen op woningen, scholen en bedrijven. Waterschappen kunnen hiermee het water-bewustzijn van de bevolking en bedrijven vergroten.
Water kan een belangrijke leverancier van grondstoffen en energie zijn (aquathermie). Warmte van oppervlakte- en rioolwater kan in 50% van de warmtebehoefte van de stedelijke omgeving voorzien. De waterschappen kunnen hier met de gemeenten een alternatief bieden voor de fossiele brandstoffen.

Evenredige lasten- en kostenverdeling zonder winstoogmerk
50PLUS is voor een belastingstelsel dat meer recht doet aan het beginsel ‘de vervuiler betaalt’. Ook het profijtbeginsel (wie profiteert het meest van het waterschap) is van belang.
De waterschapsbelasting wordt nu te veel bij de ingezetenen (bewoners) neergelegd en te weinig bij andere partijen (bedrijven, landbouw en natuur).
De huidige belastingvoorstellen van de Unie van Waterschappen doen onvoldoende recht aan het principe van profijtbeginsel en de vervuiler betaalt. 50PLUS is voor een zuiveringsheffing die uitgaat van het waterverbruik. In Amstel Gooi en Vecht is een motie van 50PLUS hierover aangenomen. Er wordt nu onderzocht of het waterverbruik via de watermeter uitgangspunt kan worden voor de heffing. Een heffing die gebaseerd is op de grootte van het huishouden, is ook een mogelijkheid.
50PLUS is voor kwijtscheldingsmogelijkheden voor mensen met een minimum-inkomen. In waterschap AGV is dat ook mogelijk voor ZZP-ers en zijn de kosten van kinderopvang aftrekbaar gemaakt.
Waterschapslasten moeten kostendekkend zijn. Belangrijk is ook is dat de tarieven zich geleidelijk ontwikkelen, en geen schoksgewijze stijgingen of dalingen te zien geven.

Verlagen van schulden
Voor de investeringen in waterzuiveringsinstallaties, energie-transities en andere grootschalige projecten wordt geld geleend. Tegenwoordig is dat voordelig door de lage rente. Maar toch moet het waterschap zijn schulden zien te verlagen. De BTW-plicht voor waterschappen moet worden afgeschaft.

Minder bureaucratie
Het waterschap dient een efficiënt werkende overheid te zijn, die maximaal gebruik maakt van de moderne technieken, zoals digitalisering, lage overhead en minder inzet van externe bureaus. Desondanks moeten ouderen en anderen die moeite hebben met digitalisering (zoals laaggeletterden) een papieren belastingaanslag kunnen blijven ontvangen en kwijtschelding per brief kunnen blijven aanvragen.

Geen belangenverstrengeling
50PLUS is tegen belangenverstrengeling. Daarom moeten de geborgde zetels afgeschaft worden, omdat zij niet rechtstreeks en democratisch worden gekozen. Alle zetels dienen door rechtstreekse verkiezingen te worden verkregen.

Pragmatisch
Hoewel recreatie geen taak is van de waterschappen, willen wij daaraan meewerken, omdat het water toegankelijk moet zijn voor iedereen. Het water is van ons allemaal. Het beleven van het water kan bijdragen aan een beter waterbewustzijn.
Waterschappen zijn de waterspecialisten bij uitstek. Het delen van kennis en ervaring nationaal en internationaal wordt aangemoedigd.

Regeren is vooruitzien
De nieuwe uitdagingen rond klimaatadaptatie, energietransitie en circulaire ekonomie stuiten regelmatig op wettelijke belemmeringen. Samen met onze Tweede Kamerfractie werken we eraan om die weg te nemen. Te denken valt aan innovatieve oplossingen voor productie van grondstoffen uit slib en afvalwater.
Het personeelsbeleid van de waterschappen moet een goede afspiegeling te zien geven van de maatschappij. Ouderen horen daar ook bij en mogen niet aan de kant worden gezet. Hun kennis en ervaring dient behouden te blijven voor de organisatie.

Uw veiligheid en uw belang staan voor 50PLUS voorop!