“Ik wil werken aan een leefbaarder Westerkwartier in het bijzonder voor ouderen.”

Janneke Koning,

Kandidaat nummer 2

“Door de positie van ouderen te herstellen, wordt het evenwicht in de samenleving hersteld.”

Chris Veeze,

Lijsttrekker

“Extra hulp en aandacht voor ouderen is noodzakelijk. Denk aan Mantelzorg en WMO.”

Bert Schukking

Kandidaat nummer 3

“Ik wil werken aan een leefbaarder Westerkwartier in het bijzonder voor ouderen.”

Jilling Rozema

Kandidaat nummer 4

50PLUS Westerkwartier gaat meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen en verwacht daarmee een vaste plek in de politiek van Westerkwartier te krijgen. 50PLUS Westerkwartier is ook vertegenwoordigd in zowel de landelijke politiek. 50PLUS Westerkwartier is daarmee geruggensteund en onderscheidt zich hierdoor van lokale politieke partijen.

50PLUS Westerkwartier heeft zijn beleid voor Westerkwartier samengevat in een aantal speerpunten. Die speerpunten worden in het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 november 2018 nader omschreven.

Net als de meeste politieke partijen in Nederland streeft 50PLUS Westerkwartier ernaar dat iedere inwoner van Westerkwartier zich gelukkig voelt in het leven van alledag.

Voor de gemeente Westerkwartier is het mooi dat we daarin landelijk al heel hoog scoren! Of in de werkelijkheid van elke dag dit geluksgevoel voor elke inwoner geldt, wil 50PLUS Westerkwartier graag in de komende drie en een half jaar vormgeven en waar mogelijk waarborgen. Dat willen we bereiken door vooral naar de inwoners van de gemeente Westerkwartier te luisteren; om vragen te beantwoorden en knelpunten weg te nemen en waar mogelijk de invloed van de inwoners op het gemeentelijk beleid te vergroten.

 

Veiligheid/ criminaliteit/ politie

 • 50PLUS vindt dat iedereen zich veilig moet kunnen voelen in zijn/haar eigen leefomgeving, niet alleen veilig voelen maar ook echte veiligheid voor onze inwoners! Daarom wil 50PLUS dat orde en veiligheid een speerpunt wordt!
 • 50PLUS is daarom voor het behoud van de aanwezigheid van plaatselijke politiebureaus. De politieposten en de wijkagent moeten blijven, om op die manier samen met de wijkcoaches en bewoners aan de veiligheid van de buurten en doorpen te kunnen blijven werken.
 • Crimineel gedrag moet worden aangepakt: “Lik op stuk beleid”. Daar hebben we de hulp bij nodig van Politie en Justitie. 50PLUS wil juist met de gemeente, de politie en het Openbaar Ministerie heldere afspraken maken om onze burgers die veiligheid te bieden.
 • Veiligheid betekent ook dat de leefbaarheid verbeterd moet worden, openbare ruimten moeten veilig zijn. Iedereen moet veilig kunnen wonen en werken​.
 • Schade aangebracht door vandalen wordt door de gemeente verhaald op de daders, en bij minderjarigheid op de ouders.
 • Criminaliteitsbestrijding en informatiepositie radicalisering opvoeren, door waar mogelijk extra inzet van wijkagenten en buurtcoaches.
 • 50PLUS wil een betere inzet van handhaving in de gemeente. Er wordt in onze gemeente nog veel te veel door de vingers gezien. Handhaven daar waar het moet en/of nodig is!
 • Meer controle op snelheidsovertreders in wijken, zeker in de 30 km zones. Vaker beboeten en tegengaan van huftergedrag.
Lees meer...

 • 50PLUS wil geen uitbreiding van de gemeentelijke belastingen, omdat dit opnieuw zal leiden tot lastenverzwaringen voor de burger en in het bijzonder voor ouderen en mensen met minder draagkracht. 50PLUS zal daarom nieuwe gemeentelijke belastingen tegengaan.
 • 50PLUS is een voorstander van meer democratische grip op de zogenaamde regionale overeenkomsten, de samenwerkingsverbanden die zich nu deels onttrekken aan democratische controle.
 • 50PLUS is voorstander van gemeentelijke, regionale en landelijke referenda. Ook de bevolking kan onder voorwaarden een referendum voorstellen. Meer directe democratie dus, ook lokaal! 50PLUS laat zich graag inspireren door het beleid in Zwitserland.
 • 50PLUS blijft dus een voorstander van referenda, zeker op lokaal niveau om de burger direct te betrekken bij de lokale politiek.
 • 50PLUS is voorstander van een gekozen burgemeester en is van mening dat de inwoners van een gemeente inspraak, via een gemeentelijk referendum, moeten hebben bij de voordracht van een burgemeester.
Lees meer...

 • De economie in West Groningen kent op dit moment een te lage groei. 50PLUS Westerkwartier vindt dat die werkelijkheid onder ogen moet worden gezien. Acquisitie van bedrijven voor deze regio, en dan in het bijzonder in Westerkwartier is lastig, maar niet onmogelijk. De gemeente zou een actievere rol kunnen spelen.
 • 50PLUS vindt dat werk de inwoners van Westerkwartier bij uitstek een gelegenheid biedt volwaardig aan de maatschappij deel te nemen, dus is het van belang dat de gemeente alle middelen aanwendt om werkgelegenheid(arbeidsplaatsen) naar de gemeente te halen. Daarenboven moet de gemeente in samenwerking met ondernemers werk- en leertrajecten met uitzicht op een baan onderhandelen, uitstippelen en waar nodig faciliteren.
 • 50PLUS is voorstander van een samenwerkingsverband met de Rijks Universiteit Groningen (RUG) en de Universiteit Twente (UT.) Innovatieve trajecten van deze opleidingsinstituten kunnen van grote waarde zijn voor het bedrijfsleven in de gemeente Westerkwartier.
Lees meer...

 • Westerkwartier is met zijn coulissenlandschap en houtwallen een prachtige groene en natuurrijke gemeente. In de gemeente wonen meer dan 60.000 mensen, deze inwoners ​wonen in de prachtige dorpen en wijken. ​De gemeente beschikt over voldoende ruimte, zowel op agrarisch als op het gebeid van natuurschoon. De landelijke uitstraling en de aanwezige rust maken dat de gemeente Westerkwartier een Groene Gemeente mag worden genoemd.
 • Er is bijzonder natuurschoon, er zijn – naast het al genoemde coulissenlandschap en de houtwallen, bossen, heidevelden, verstilde vennetjes en ongerepte natuurgebieden. Westerkwartier is met recht een groene gemeente! Veel toeristen genieten van de uitgestrekte natuur die voert naar de dorpen van onze aantrekkelijke gemeente.
 • 50PLUS vindt het van belang dat alle leerlingen van scholen in de gemeente in contact worden gebracht met de cultuur van onze gemeente.
Lees meer...

 • Vrijwilligers in de gemeente Westerkwartier verdienen maatschappelijke waardering en ondersteuning, maar het inzetten van vrijwilligers mag niet leiden tot verdringing.
 • Vrijwilligersvergoedingen blijven bij uitkeringsgerechtigden tot een maximumbedrag vrijgesteld.
 • Geen onnodige regelgeving voor vrijwilligers en vrijwilligerswerk.
 • Verklaring Omtrent Gedrag is door vrijwilligersorganisaties via de gemeente gratis aan te vragen.
 • Onder langdurige bijstandsgerechtigden wordt het vrijwilligerswerk bij door de gemeente gesubsidieerde verenigingen en organisaties als tegenprestatie gestimuleerd.

 

 

 • Door het terugdringen van de CO2-uitstoot en andere milieumaatregelen waakt 50PLUS over de leefbaarheid voor volgende generaties.
 • 50PLUS pleit voor een actief gemeentelijk inkoopbeleid waarbij duurzaamheid, CO2-uitstoot reductie, en milieuvriendelijkheid voorop staan.
 • Naast gevaar van CO2-uitstoot is uit recent onderzoek gebleken dat fijnstof dodelijker is dan ooit werd gedacht, hoe meer er van het fijnste fijnstof (PM2,5) in de lucht hangt, hoe meer mensen, maar vooral 65-plussers eraan overlijden. En er blijkt geen veilige PM2,5 concentratie te bestaan waar beneden geen extra sterfte is. PM2,5-fijnstof is dan ook ver beneden de geldende toegelaten waarden nog ongezond.
 • 50PLUS vindt dat er meer aandacht vanuit de gemeente behoort te zijn voor de aanwezigheid en de bestrijding van fijnstof in onze gemeente. Inwoners van onze mooie gemeente hebben onvervreemdbaar recht op schone lucht.
Lees meer...

 • 50PLUS vindt dat armoede moet worden bestreden en vindt dit een heel belangrijk aandachtspunt! Veel maatschappelijke onrust en conflicten worden gevoed door te grote verschillen in inkomen. Te veel mensen in Nederland leven onder of rond de armoedegrens. Te veel kinderen groeien op in armoede, ook in onze gemeente.
 • 50PLUS vindt dat de gemeente armoede dient te bestrijden door het aanbieden van minimavoorzieningen aan burgers met een inkomen tot 120% van het sociale minimum.
 • Armoede onder kinderen wordt actief bestreden via kindregelingen en andere gerichte ondersteunende maatregelen.
 • Het vragen van tegenprestaties aan bijstandsgerechtigden mag niet leiden tot het verdringen van reguliere banen bij de gemeente of bedrijven.
Lees meer...

OV, wegen en milieu

 • 50PLUS wil alternatief vervoer voor inwoners die slecht ter been zijn. Door middel van elektrisch voortbewogen zogenaamde “Witkarren”, (golfwagentjes) worden deze inwoners op die manier in de gelegenheid gesteld te kunnen winkelen en sociale centra te bezoeken. De planning van de elektrische Witkar kan worden geregeld met de gemeente door uitkeringsgerechtigden als werkervaringsproject. De uitkeringsgerechtigden zijn ook de chauffeurs van de Witkarren. Er worden sponsoren aangezocht die deze wijze van vervoer waarop naamsvermelding mogelijk is mee gaan financieren.
 • Bij elke halte behoren voldoende zitplaatsen aanwezig te zijn.
 • De marktwerking in het openbaar vervoer moet worden teruggedraaid. Waar mogelijk voert de gemeente daar een actieve rol in.
 • 50PLUS wil een gemeentelijke publiekscampagne om “opstaan voor ouderen” en mensen met een beperking in het openbaar vervoer te stimuleren.
Lees meer...

 • 50PLUS Westerkwartier vindt dat niet alleen de spoedeisende zorg zeven dagen per week beschikbaar moet zijn, maar ook huisartsen en poliklinieken er naartoe moeten werken om zeven dagen per week geopend te zijn. De gemeente gaat dit actief stimuleren en waar mogelijk faciliteren.
 • De gemeente moet streven naar kwalitatieve goede thuiszorg, jeugdzorg, ondersteuning van mantelzorg en dagbesteding, waarbij verschillen in de uitvoering van de Participatiewet en WMO met (beter presterende) omliggende gemeenten dienen te worden weggewerkt. Zo wordt verplaatsing van zorg naar andere gemeenten voorkomen.
Lees meer...

 

 • 50PLUS vindt het noodzakelijk dat er verbanden worden gelegd met onderwijsinstellingen die een ander niveau van opleiding kunnen aanbieden.
 • De gemeente moet zich sterk maken voor samenwerking met onder andere de Rijksuniversiteit Groningen om een ander scholingsniveau te kunnen aanbieden. 50PLUS vindt dat er dependances van deze universiteit moeten komen.
 • 50PLUS vindt dat er meer aandacht moet komen voor het onderwijs op voortgezet niveau om een goede aansluiting te krijgen tussen opleiding en arbeidsmarkt.
 • 50PLUS is van mening dat er een rol is weggelegd voor de gemeente om mensen voor te bereiden op een “levenslange scholing” om zo succesvol op de arbeidsmarkt te blijven. Dit geldt voor zowel jong als oud!
 • Het vroegtijdig verlaten van school door jongvolwassenen is een punt van zorg voor 50PLUS. Voortijdige schoolverlating moet voorkomen kunnen worden.
 • Voor iedereen die recht heeft op een uitkering is onderwijs en/of omscholing uitermate belangrijk. De gemeente heeft hierbij een stimulerende rol.
Lees meer...

Speerpunten Westerkwartier

 • Mensen met een kleinere beurs gaan minder betalen voor gemeentelijke heffingen
 • Behoud van buurhuizen, wijkcentra in alle plaatsen in het Westerkwartier
 • Meer werkplekken voor 50plussers
 • Betaalbare en levensloopbestendige woningen
 • Meer politie zichtbaar in de wijk (wijkagenten)

Heeft u vragen of opmerkingen? Wii horen het graag. KLIK HIER