Op 1 augustus 2020 is via een digitale stemming het nieuwe hoofdbestuur gekozen. De samenstelling van het nieuwe hoofdbestuur is Jan Nagel voorzitter, Peter Schut secretaris, Henk van Elst penningmeester en als algemene leden Hans Cornet, René Haak, Sofia Tsisouashvili en Gerard van Hooft. Op 1 augustus in de middag is het HB al bij elkaar geweest en heeft al diverse beslissingen genomen. Dit betreft een overgangsbestuur om 50PLUS weer goed op de rails te krijgen en de 2e kamerverkiezingen van maart 2021 voor te bereiden.

Wel is jammer dat van de 4100 leden er maar 266 aan deze verkiezing hebben deelgenomen.

Wat is Nederlandse Gebarentaal (NGT)

In augustus 2020 zal de Tweede Kamer de Initiatiefwet Erkenning Nederlandse Gebarentaal bespreken.

De Nederlandse Gebarentaal staat de laatste tijd steeds meer in de belangstelling. Jarenlang is deze taal onderdrukt geweest. Men beschouwde gebarentaal als een soort pantomime waar alleen concrete zaken in uit te beelden waren. In 1880 was er een congres in Milaan van het dovenonderwijs in Europa. Daar werd het gebruik van gebaren in opvoeding en het onderwijs aan doven afgeraden. Vanaf die tijd kregen dove kinderen geen onderwijs in gebarentaal en was het gebruik ervan verboden. Het probleem is dat doven de afgelopen eeuwen eigenlijk klein zijn gehouden door het onderwijs. Dat heeft ze niet serieus genomen door steeds te hameren op: “Jullie moeten leren praten”. Dove volwassenen bleven echter wel gebarentaal gebruiken in de onderlinge communicatie. Maar de waardering van hun eigen taal was laag, veel dove mensen schaamden zich om in het openbaar te gebaren. Erkenning van de Nederlandse Gebarentaal Taalkundig onderzoek toonde aan dat gebarentaal voldoen aan de kenmerken waaraan gesproken talen voldoen. Het zijn natuurlijke talen met een eigen gebarenschat en grammatica. In gebarentaal kun je over alles communiceren: concrete en abstracte zaken. Dit onderzoek versterkte de emancipatiebeweging van de Nederlandse Dovengemeenschap. Men wilde erkenning voor de eigen taal en cultuur. Ook de ouders van jonge dove kinderen accepteerden niet langer het afwijzen van gebaren in de opvoeding en het onderwijs aan doven. Eind jaren negentig hebben alle doveninstituten in Nederland gekozen voor een tweetalig onderwijsmodel: een gelijkwaardige positie voor de Nederlandse Gebarentaal en het Nederlands. Terwijl het proces naar tweetalig dovenonderwijs nog in volle gang is, zijn alweer nieuwe technische-medische ontwikkelingen waar te nemen, die wellicht opnieuw veranderingen in het dovenonderwijs tot gevolg zullen hebben. De laatste jaren is de Nederlandse Gebarentaal steeds meer zichtbaar geworden, ook in de media. Dove mensen kunnen hun eigen taal in veel maatschappelijke situaties gebruiken, als dan niet met behulp van een tolk. En steeds meer horende mensen leren met veel plezier de Nederlandse Gebarentaal! In veel Europese landen is de gebarentaal wettelijk erkend. In Nederland is dat niet zo. Wel is er sprake van maatschappelijke erkenning, doordat de overheid voorzieningen subsidieert. Er wordt gezocht naar manieren om de NGT zodanig te verankeren in bijvoorbeeld de onderwijswet zodat dove mensen altijd recht behouden op tweetalig onderwijs. De Nederlandse Gebarentaal is dus een natuurlijke taal met een eigen lexicon en grammatica.

20190904 180549a

Doven krijgen slechtere zorg, ze hebben een slechtere gezondheid blijkt uit onderzoek. Op allerlei gebieden staan ze net 2-0 achter nog voordat ze zelf hebben kunnen kiezen. Belangrijk is de formele erkenning van gebarentaal. Daarmee wordt ook een signaal afgegeven naar alle slechthorenden om dit serieus te nemen.

De wet is een investering in de toekomst van heel veel mensen. Dit is de basis om verder na te denken, bijvoorbeeld hoe gebarentaal een plek te geven in het lager- en middelbaar onderwijs.

30.000 mensen in Nederland die gebarentaal gebruiken en verstaan en dan dus 1,7 miljoen slechthorenden. Voor vele heeft gebarentaal nu vaak geen betekenis maar ze lopen wel elke dag tegen vergelijkbare communicatieproblemen van doven aan. In die enorme groep zitten veel ouderen maar ook jongeren met lawaaischade. Als gebarentaal straks een vak op school is en kinderen daarmee opgroeien, wordt het later allemaal minder belemmerend als je slechthorend wordt.

Voorstel: Gebarentaal als verplicht vak op te nemen in het basis- en middelbaar onderwijs.

                NOS Journaal, standaard laten vertalen in gebarentaal.

Johan Hessing.

 

Fractie gemeenteraad Terneuzen.

Ellen

Ellen Verkoelen kandidaat-lijsttrekker 50PLUS Partijprominent, en fractievoorzitter van 50PLUS in de gemeenteraad van Rotterdam, Ellen Verkoelen (63) maakte vandaag bekend dat zij zich kandidaat stelt voor het lijsttrekkerschap van 50PLUS bij de naderende verkiezingen voor de Tweede Kamer welke gehouden zullen worden op 17 maart 2021. “Als levenslustige, creatieve vrouw die lef en gezond verstand in de juiste verhouding combineert wil ik graag namens 50PLUS de barricaden op voor de 50plussers van Nederland welke telkens worden geconfronteerd met een overheid die niet om hen lijkt te geven. De Corona-ramp in verpleeghuizen, het al 20 jaar achterblijven in koopkracht van gepensioneerden, de toenemende armoede en dakloosheid, het afbreken van sociale zekerheden zoals werk en wonen, op zoveel terreinen zie ik een overheid die economie en winstcijfers van multinationals belangrijker vindt dan het welzijn van mens en dier.” – Ellen Verkoelen Ellen Verkoelen heeft een indrukwekkende reputatie als dossiervreter, doorzetter, en bruggenbouwer in de Rotterdamse raad en daarbuiten. Met haar achtergrond als afgestudeerd Master Bestuurs- en Staatsrecht en Milieumanagement, en Bachelor Meet en regeltechniek en chemische technologie, heeft zij ook de kennis én kunde in huis om ook bij de voor Nederland belangrijke en heikele milieudossiers een duidelijk geluid van gezond verstand te laten horen. Daarnaast maakt Ellen zich hard voor een eerlijk pensioen, goede zorg, betaalbaar wonen, gelijke behandeling en een goed en gedegen sociale zekerheid voor de kwetsbaren in onze samenleving.

taart2019 360Nu 50PLUS Zeeland zo'n prima resultaat heeft behaald tijdens de laatste verkiezingen zijn er vacatures ontstaan in het bestuur van de provinciale afdeling. Een vacature voor een voorzitter en een penningmeester en bestuursleden. Afhankelijk van de invulling van deze functies kunnen er nieuwe vacatures binnen het bestuur ontstaan. Heeft u interesse?

Taken afdelingsvoorzitter:

De voorzitter geeft leiding aan het bestuur en de afdeling. Taken die de voorzitter heeft zijn onder andere het voorzitten van de bestuursvergaderingen, het voeren van verkiezingscampagnes, het zorg dragen voor ledenbindende activiteiten en het initiëren van activiteiten om de partij lokaal en regionaal te profileren. Ook werft de voorzitter nieuw potentieel voor de partij en stimuleert gekwalificeerde leden hun bestuurlijke en politieke ambities waar te maken. De voorzitter is het bindend element tussen de verschillende fracties en de afdeling. Daartoe onderhoudt de voorzitter nauw contact met de gekozen volksvertegenwoordigers. De voorzitter is in beginsel eindverantwoordelijk voor de in- en externe communicatie aangaande het werkgebied. De voorzitter is te typeren als daadkrachtig en besluitvaardig en beschikt over politiek-bestuurlijke sensitiviteit. 

Lees meer...