50PLUS leeft!

Verslag thema avond 50PLUS van de provincie Zuid Holland gehouden op woensdag 29 juli 2020 in Zoetermeer.

50 PLUS leeft! Dat was goed te merken op de thema avond van de provincie Zuid Holland afgelopen woensdag in Zoetermeer. Ondanks Corona en vakanties was de opkomst groot. Volle bak. Ergo, de grote zaal van 2 Be Home in Zoetermeer had simpelweg niet meer ruimte om meer dan 80 personen op 1,5 meter te zetten.

Opening door Willem Bakx

Klokslag 20.00 uur opent moderator Dirk Jan Keijser (Voorzitter van Stichting Burger) de avond en geeft rap de microfoon aan gastheer Willem Bakx.  Hij is Statenlid van de Provincie Zuid Holland en zijn fractie maakt deze avond mede mogelijk. Hij opent met de woorden:                  “Fijn jullie weer te zien!”                                                                                                                  Dit gevoel overheerste sowieso de avond. Veel 50LUS leden hadden door Corona elkaar al lang niet gezien of gesproken. Juist door de turbulente gebeurtenissen rond 50PLUS de laatste maanden, waaronder het onverwachte vertrek van Henk Krol,  is er veel behoefte aan intermenselijk contact tussen de leden.

Voorzitter Peter Schut

Na de aftrap van Bakx gaat de microfoon over naar Peter Schut. Hij is afgelopen najaar gekozen als voorzitter van 50PLUS Zuid Holland en heeft de laatste weken een verbindende rol gespeeld in de perikelen rond  het Hoofdbestuur. Hij stelt dat als je vindt dat het anders moet, je ook je verantwoordelijkheid moet nemen. Peter is dan ook een Kandidaat Algemeen Secretaris voor de Hoofd Bestuursverkiezing a.s. zaterdag 1 augustus. Schut wijst ook op de ontwikkelingen van de afgelopen weken, maar benadrukt dat deze avond vooral is bedoeld als een inhoudelijk avond op thema’s die 50PLUS een warm hart toedraagt. Na het voorstellen van het bestuur van Zuid Holland, een club die al maanden lang intensief en nauw samenwerkt aan het sterker van maken van de provincieafdeling, geeft Peter aan op welke waarden het nieuwe Hoofdbestuur moet functioneren: “Een succesvol bestuur vertoond correct gedrag en is transparant’.                            Schut is ook blij dat 50PLUS in sommige peilingen alweer een opwaartse tendens laat zien. Tenslotte roept hij de leden op om zaterdag 1augustus wijs te stemmen zodat 50LPLus met een krachtig bestuur weer positieve stappen kan zetten.

De microfoon wordt vakkundig met alcoholspray gereinigd en het woord is aan Corrie van Brenk. Zij is lijsttrekker van de Tweede Kamerfractie van 50PLUS en ze gaat meteen van kiet met het stokpaardje van 50PLUS; de pensioenvoorzieningen.

Er is niks mis met het Nederlandse Pensioenstelsel!

De feiten liegen niet. Meer dan € 1.500 miljard (!) in de pensioenpot en met de meest conservatieve en voorzichtige beleggingsstrategieën zijn er genoeg fondsen om iedere Nederlander een fatsoenlijk pensioen te geven.

“Er is niks mis met het Nederlandse pensioenstelsel, maar bijvoorbeeld in heel Europa is het gebruik de pensioen regelmatig te indexeren. Niet in Nederland. Al jaren. Het nieuwe pensioen akkoord? 50 PLUS stemt tegen. Het is weer een nieuwe manier is om de pensionados te misleiden. Sommigen gaan er wel op vooruit. Er zijn heel wat mensen die aan die nieuwe pensioenakkoord gaan verdienen, maar die zitten helaas bij de ministeries, instanties en pensioenbeheerders. Niet pensioengerechtigden!”                                                                            Brenk wijst op de machteloze positie van gepensioneerden:                                                        “Zij kunnen toch niet staken, dat is wel zo makkelijk.”

Verder wijst Brenk op de vele uitdagingen die de Nederlandse gemeenten op zich af zien komen. Door Corona en de recente WMO verplaatsing van land naar gemeente komen de laatste in de knel. Er moet simpelweg meer geld richting de gemeenten om de vraag te kunnen bolwerken. Brenk zegt toe aan een Zoetermeerse politica dat zij met haar fractie team aandacht in de Tweede Kamer zal vragen voor dit onderwerp.

Jaap Haasnoot: “Waarom laat de overheid zich zo vaak verrassen?”

Statenlid Jaap Haasnoot komt snel tot de kern:

“Ik heb maar 1 sheet nodig van mijn presentatie”, oppert hij, “ In Zuid Holland wonen nu 175.000 inwoners boven de 80 jaar. In 2040 zijn er dat 440.000!”                                                    Als de overheid daar nu geen maatregelen voor neemt, komen we over enkele jaren er niet meer uit. Ouderen krijgen steeds minder pensioen, kunnen niet meer blijven wonen en omdat er geen alternatieve bewoning is, komt deze groep snel in de WMO zorg terecht. En daar is weer geen budget. Haasnoot:

“Dementie wordt volksziekte nummer 1”.

En daar moet een antwoord op komen. 50PLUS zet zich al jaren in bij de Provinciale Staten om steun te krijgen voor maatregelen voor deze thema’s. Maar zolang de grote partijen alleen meer bezig zijn met economie, werkverschaffing en infrastructuur. Komen deze onderwerpen maar niet op de politieke bühne.

Atie Schipaanboord: “We zijn niet voorbereid op de vergrijzing!”

ABNO staflid Atie Schipaanboord spreekt gepassioneerd over de uitdagingen voor ouderen zoals zij die dagelijks meemaakt vanuit haar werk bij de ANBO. Deze bond, volledige genaamd Algemene Bond voor Ouderen, waarschuwt al jaren over de gevaren van de vergijzing. Nog deze week meldt het RTL Nieuws uitgebreid over de vergrijzing in Italië waardoor in no time de helft van de bevolking boven de 50 jaar is. Schipaanboord wijst op de vicieuze cirkel van ouderen die doordat zij in een te groot of onhandig woonhuis wonen al snel toegewezen zijn op externe zorg. Als zij toch kiezen om door te modderen komt vaak eenzaamheid om de hoek en daardoor versnelt de bijbehorende ziekteverschijnselen. Weer extra druk op de zorg. Atie wijst op de positieve resultaten van samengestelde woongroep van ouderen. De tendens om meer aandacht te geven aan de wijk dan alleen het woonhuis. Trek de problematiek breder en zorg dat ouderen in contact blijven met anderen. Dat maakt ze langer zelfstandig.

Deze denkrichting is koren op de molen van gemeenteraadslid EllenVerkoelen uit Rotterdam:

“We moeten doorstroming bewerkstelligen bij ouderen. Die vaak grotere woningen kunnen dan weer doorgeschoven worden naar een nieuwe generatie. De ouderen kunnen dan langer en makkelijker in een kleinere woning verblijven en de externe zorg wordt niet zoveel aangesproken. Verkoelen wil ook landelijk dat de verfoeide huurdersheffing teruggedraaid wordt en dat die fondsen door de corporaties gebruikt worden voor het ontwikkelen van specifieke woningen voor ouderen. Die hebben we in de toekomst hard nodig.

Paneldiscussie

De avond wordt afgesloten met een paneldiscussie met de sprekers en een van de vragen is hoe 50PLUS zich in de toekomst moet ontwikkelen. Meer samenwerken of onderscheiden? De zaal  kiest overduidelijk voor onderscheiden. 50PLUS is de enige partij die specifiek voor de belangen van ouderen opkomt en daar in de brede zin veel thema’s heeft om aandacht voor te vragen. Zoals Tweede Kamerlid van Brenk stelt:                                                                                          “Als 50PLUS er niet is, dan komen oudere niet aan bod in de landelijke politiek. Zo simpel is het. Wij maken het verschil!”

 

Beste leden van 50PLUS Zuid-Holland,

Omdat u de laatste tijd door de landelijke media bent geïnformeerd over onze 50PLUS partij, vinden we het tijd om u zelf te informeren over de afdeling Zuid-Holland van 50PLUS en waar we mee bezig zijn op verschillende fronten.

Goed nieuws is dat het huidige demissionaire hoofdbestuur, na raadpleging van de 12 provinciale afdelingen, eensgezind met Eerste - en Tweede Kamerleden, verkiezingen voor een nieuw hoofdbestuur organiseert op 1 augustus aanstaande. Het zal een virtuele, dus niet fysieke “on-line” bijeenkomst worden. U zult in de gelegenheid worden gesteld deze algemene ledenvergadering vanaf thuis te volgen en na registratie, direct aan deze verkiezing mee te doen. U wordt hiervoor tijdig op de hoogte gebracht met de nodige informatie hoe u kunt deelnemen aan deze Ledenvergadering.

Lees meer...

Hedenmorgen zijn wij geïnformeerd over het vertrek van Henk Krol uit de fractie van de Tweede Kamer van 50PLUS. Deze stap betreuren wij. 

De fracties van 50PLUS in de Provinciale Staten, in de gemeenteraad van Rotterdam en de Waterschappen van Hollandse Delta, van Schieland en de Krimpenerwaard, van Delfland en het bestuur van 50PLUS Zuid-Holland hechten eraan te melden dat wij een stabiele samenwerking hebben, gericht op het behartigen van de belangen die wij van onze kiezers hebben gekregen en dat wij dit ook in de toekomst op onveranderde wijze en vol enthousiasme zullen blijven voortzetten vanuit 50PLUS.

Namens,

Bestuur vereniging 50PLUS Zuid-Holland

Fractie 50PLUS Provinciale Staten Zuid-Holland

Fractie 50PLUS gemeenteraad Rotterdam

Fractie Waterschap Hollandse Delta 

Fractie Waterschap Rijnland

Fractie Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard, 

Fractie Hoogheemraadschap van Delfland

Beste leden van 50PLUS Zuid Holland, 

Nu het einde van het jaar 2019 weer naderbij komt, wil ik graag van de gelegenheid gebruik maken om U namens het bestuur fijne feestdagen en voor 2020 vooral een goede gezondheid toe te wensen. 

Wij zijn als nieuwe bestuur sinds eind 2019 actief. Zoals u al heeft kunnen vernemen, bestaat het bestuur uit Jelle Smits – Penningmeester, Ton Lammertink – Waarnemend secretaris, Rene Haak – Algemeen bestuurslid, Henk van Leeuwen – Algemeen Bestuurslid  Geert Tomlow.

Lees meer...

Subcategorieën