Naar aanleiding van de algemene beschouwing coalitieakkoord “Elke dag beter” heeft de fractie 50PLUS Provinciale Staten Zuid-Holland vandaag drie moties ingediend:

 - Motie Vergrijzing als strategische opgave

- Motie gedragscode informatie- en formatie periode in relatie tot coalitievorming

- Motie aanpassing Portefeuille Gedeputeerden

U vind de moties onder 'lees meer'

Motie Vergrijzing als strategische opgave

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op 4 september,

 Constaterende dat:

 • De formerende partijen VVD, SGP/CU, GroenLinks, PvdA, en CDA een coalitie hebben gevormd en er een coalitieakkoord is opgesteld;
 • Er blijkens dit document geen erkenning is voor het feit dat de in gang zijnde maatschappelijke trend van “Vergrijzing” specifieke beleidsaandacht vraagt op een veelheid van beleidsterreinen.

Overwegende dat:

 • De snelle verandering van de bevolkingssamenstelling door o.a. de toenemende vergrijzing een gecoördineerd antwoord vraagt van het openbaar bestuur op bijvoorbeeld het gebied van wonen, zorg, mobiliteit, inrichting van de openbare ruimte, inhoud en verschijningsvorm van voorzieningen, vormen van zelforganisatie van burgers, en tal van andere zaken;
 • Dit beleidsmatige antwoord op provinciaal niveau betrekking kan hebben op onderwerpen zoals kennisontwikkeling, voorlichting en educatie, innovaties op sociaal en technologisch gebied, facilitering van non-profit organisaties en vooral ook het vervullen van een coördinerende en stimulerende rol in de richting van gemeenten;
 • Het ontbreken van integraal beleid en het ontbreken van gebundelde bestuurskracht als antwoord op de uiteenlopende maatschappelijke gevolgen die de trend van vergrijzing met zich meebrengt tot maatschappelijke schade leidt.

Spreekt als haar mening uit:

 • Dat de trend van “Vergrijzing” moet worden gezien als een van de strategische opgaven voor de provincie Zuid Holland, en
 • Draagt GS op deze opvatting te vertalen in beleid en een van de gedeputeerde te belasten met dit aandachtsveld, alsmede
 • Op overzienbare termijn met een startnotitie te komen zodat Provinciale Staten de kaders voor dit nieuwe werkterrein kan vaststellen.

En gaat over tot de orde van de dag.

- Motie gedragscode informatie- en formatie periode in relatie tot coalitievorming

Constaterende dat:

 • De formerende partijen VVD, CU/SGP, GroenLinks, PvdA, CDA tot een coalitie zijn gekomen;
 • Door de formerende partijen een concept coalitieakkoord ‘Elke dag beter’ is opgesteld;
 • Door de formerende partijen beoogde Gedeputeerden zijn aangedragen;
 • Door de formerende partijen de beoogde Gedeputeerden al in de pers en in op social media aan de pers zijn gepresenteerd zonder dat de voltallige Provinciale Staten “tijdig” als eerste op de hoogte is gebracht;
 • De formerende partijen door het niet als eerste de voltallige Provinciale Staten op de hoogte te brengen van de aangedragen beoogde Gedeputeerden oneigenlijk in de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van Provinciale Staten is getreden. 

Overwegende dat:

 • Provinciale Staten het hoogste en besluitvormende orgaan van de provincie is;
 • Provinciale Staten een door de formerende partijen opgesteld concept coalitieakkoord ‘Elke dag beter’ met een meerderheid van Provinciale Staten definitief vaststelt;
 • Provinciale Staten de door de formerende partijen voorgestelde beoogde Gedeputeerden met een meerderheid van Provinciale Staten definitief aanstelt;
 • Provinciale Staten om haar bevoegdheden, verantwoordelijkheden en taken te kunnen nemen altijd als eerste op de hoogte gesteld dient te worden door de formerende partijen van de ontwikkelingen en resultaten om te komen tot een coalitie.

Draagt Provinciale Staten op:

Om een gedragslijn op te stellen die voorziet in het als eerste verplicht op de hoogte stellen van Provinciale Staten, het hoogste en besluitvormende orgaan van de provincie, over de ontwikkelingen en resultaten om te komen tot een coalitie alvorens andere interne en externe partners en contacten op de hoogte worden gebracht.

En gaat over tot de orde van de dag.

- Motie aanpassing Portefeuille Gedeputeerden

Constaterende dat:

 • De formerende partijen VVD, SGP/CU, GroenLinks, PvdA, CDA tot een coalitie zijn gekomen;
 • Door de formerende partijen is een verdeling van Portefeuilles gemaakt voor de beoogde Gedeputeerden.
 • De fractie van 50PLUS blij is dat bij de beoogde portefeuille van mevrouw Koning Sport en Recreatie is opgenomen
 • Dat in de portefeuille van mevrouw Bom-Lemstra “gezond & Veilig” is opgenomen

Overwegende dat:

 • De gezondheid van de inwoners van onze Provincie een zeer belangrijk onderwerp is 
 • Dat Sportbeoefening gestimuleerd moet worden.
 • Dat gezondheid een breder begrip is en dat Sport en Bewegen hier een onderdeel van uit maakt
 • Dat de fractie van 50PLUS gezondheid als breed begrip graag onderdeel ziet van het beleid van onze Provimcie.

Stelt voor aan Provinciale Staten dat:

 • • Dat de term “Sport”in de portefeuille van mevrouw Koning vervangen wordt door een breder beleidsvoornemen te weten: “Gezondheid”en daaraan gekoppeld “Recreatie”.
 • • De fractie van 50PLUS stelt voor dat de term “gezond”in de Portefeuille van mevrouw Bom-Lemstra vervangen wordt door leefbaar en daaraan gekoppeld veilig.

En gaat over tot de orde van de dag.