Martin van RooijenDe fractie van 50PLUS in de Eerste Kamer wil weten of de WW-duur voor iedereen tijdelijk bevroren kan worden en kan doorlopen tijdens de coronacrisis. “Want banen vinden nu is buitengewoon moeilijk”, zei senator Martin van Rooijen.

Inbreng van de 50PLUS-fractie in de Eerste Kamer bij de wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, uitgesproken door senator Martin van Rooijen:

“De 50PLUS-fractie heeft grote waardering voor de inzet en snelheid waarmede de minister dit voorstel heeft ingediend.

In mijn stemverklaring op 7 april bij de eerste suppletoire begroting van het ministerie van Financiën heb ik opgemerkt dat die noodregelingen globaal en grofmazig moesten zijn. Ik denk nu bijv. aan Booking.com. Ik herhaal nu de opmerking van de minister: ja, er zullen nieuwe maatregelen komen en aanpassingen zullen nodig zijn.

Ik heb de volgende vragen:

Wanneer zal de evaluatie van TOGO en NOW plaatsvinden?

En wat zijn globaal de budgettaire kosten van deze maatregelen in april en de komende maanden per maand? Is de minister bereid na een evaluatie te komen tot aangepaste regelingen?
Ik denk bijv. aan de extreem generieke regeling voor de 90% loonkosten suppletie. Ik hoef het woord Booking.com maar te laten vallen en mijn vraag is ongemeen duidelijk. De minister stelt terecht dat de regeling is zoals die is en daar zijn voor iedereen rechten aan te ontlenen. Generiek en grofmazig noemde ik dat. Het gaat hier om het behouden van het onmisbare maatschappelijke en politiek draagvlak. In tijden van corona is er geen tijd voor Sinterklaas voor sommige bedrijven.

WW-duur
Mijn fractie heeft de vraag gesteld of de WW-duur voor iedereen tijdelijk bevroren kan worden en kan doorlopen tijdens de crisis omdat banen vinden nu buitengewoon moeilijk is?
De minister heeft ontkennend geantwoord: we zien dat sommige mensen het moeilijk hebben, maar we hebben een goed sociaal zekerheidsstelsel waarop ze kunnen terugvallen: eerst WW daarna bijstand.

De Tweede Kamerleden van Kent van SP en Smeulders van GroenLinks vroegen of de minister bereid was de WW met 3 maanden te verlengen?

Het antwoord was: nee. Ik citeer de minister: anders dan bij de flexwerkers wil ik deze generieke WW-maatregel niet doen. Bovendien is dat op korte termijn niet makkelijk uit te voeren, omdat dan in de systemen van het UWV en ook in de wet allerlei wijzigingen moeten plaatsvinden. De minister had in antwoord op vraag 28 van de Tweede Kamer ook nog gewezen op de rechtsongelijkheid tussen mensen van wie het WW-recht voor de coronacrisis afliep en mensen van wie het WW-recht tijdens de corona crisis afliep.

Terecht wijst de minister hierop. Maar er is al veel rechtsongelijkheid: ik denk aan het omzetcriterium van de gekozen referentieperiode in de compensatieregeling. Dat is het enige vaststaande gegeven voor een simpele, grofmazige en snelle noodmaatregel.

Ik begreep dat een verlenging met 3 maanden ca 450 mln. zou kosten. Bizar, maar in tijden van corona te overzien gelet op de immense budgettaire kosten per maand.

Het gaat om mensen die al langer geen werk hebben en voor wie de kans op het vinden van werk bijkans in één klap nihil geworden is. Werkzoekenden die binnenkort de WW-uitkering verliezen en terugvallen op het vangnet van de bijstand met alle gevolgen van dien. Het verlengen van de WW-duur met drie maanden wees de minister af, maar ik vraag hem dit nogmaals te overwegen.

AOW-gerechtigden
Het kabinet wil er alles aan doen om de schade door corona aan bedrijvigheid, al of niet ondernemerschap, en werk en inkomen van mensen zoveel mogelijk te beperken. Een AOW- gerechtigde zelfstandig ondernemer die door de coronacrisis onder het sociaal minimum zakt, kan geen gebruik maken van het beperkt-voorwaardelijke bijzondere bijstandsdeel en ook niet van het leningdeel van de TOZO-regeling. Voor de inkomensaanvulling tot het sociaal minimum voor AOW-gerechtigden via de AIO geldt een vermogensgrens van € 6.225 voor alleenstaande en € 12.450 voor een paar. Daardoor komen veel AOW-gerechtigde zelfstandig ondernemers geheel niet in aanmerking voor inkomensaanvulling tot het sociaal minimum.

Mijn fractie vraagt de minister of hij bereid is tot 2 volgende regelingen:

1. AOW-gerechtigde zelfstandig ondernemers toegang te verlenen tot het bijzondere bijstandsdeel van de TOZO-regeling, of tijdelijk onder gelijke voorwaarden toegang te geven tot de AIO.

2. AOW-gerechtigde zelfstandig ondernemers toegang te verlenen tot het leningdeel van de TOZO-regeling.

Ik wacht de antwoorden van de minister met bijzondere belangstelling af.”

© 21 april 2020