50PLUSMededeling conform artikel 2.2.1 Huishoudelijk Reglement (HHR)

Op zaterdag 1 augustus 2020 vanaf 10.00 uur zal een bijzondere Algemene Vergadering plaatsvinden. Conform de geldende beperkingen inzake fysieke bijeenkomsten en met inachtneming van de bepalingen van de COVID-19 Noodwet, zal deze vergadering virtueel plaatsvinden en dus kunnen de leden niet lijfelijk aanwezig zijn, maar uiteraard wel ‘online’. Nadere informatie over de aanmelding voor deze vergadering en de wijze van deelname en stemming zal worden bekend gemaakt bij de formele oproeping die 14 juli 2020 op de website zal verschijnen. In overeenstemming met artikel 2.1.1 van het HHR is deze vergadering openbaar.

A. Concept Agenda - aanvang 10.00 uur

1. Opening vergadering door de (wnd) voorzitter Bert Kannegieter.

2. Beantwoording van de vragen aan het Hoofdbestuur die via mail zijn gesteld in de periode 14 juli – 29 juli 2020. Deze vragen worden individueel of thematisch beantwoord door de (wnd) algemeen secretaris Robert Gielisse (artikel 6.1.c.Covid-19).

3. (Eventueel) behandeling ingekomen amendementen en moties.

4. Instelling onafhankelijke stemcommissie.

5. Verkiezing en benoeming nieuw Hoofdbestuur.

Presentatie via een ‘online’ verbinding van de kandidaten die zich daarvoor hebben aangemeld. Deze presentatie (maximaal 1 minuut per kandidaat) geschiedt per te kiezen functie (voorzitter, secretaris, penningmeester en vier algemeen bestuursleden), waarna per functie telkens de verkiezing en benoeming zal geschieden, totdat alle 7 nieuwe HB leden verkozen en benoemd zijn.

De namen van de kandidaten werden reeds op 25 mei 2020 op de website gepubliceerd en gaan hier volledigheidshalve nogmaals bij.

6. ‘Online’ inauguratiespeech van de nieuwgekozen voorzitter HB

7. Sluiting vergadering door (wnd) voorzitter.

 

B. Moties en amendementen

Conform paragraaf 2.3 HHR kan over een zaak een motie, dan wel over een geagendeerd punt, een amendement worden ingediend.

Amendementen

- Kunnen alleen schriftelijk worden ingediend vanaf heden tot ten minste vier (4) weken vóór de ALV (artikel 2.3.2 HHR). Dat betekent dat tijdens de ALV geen mogelijkheid is om bijkomende amendementen in te dienen.

- Kunnen geweigerd worden indien het amendement het agendapunt materieel wijzigt, dat wil zeggen dat het agendapunt volledig zijn betekenis verliest of feitelijk is op te vatten als een nieuw voorstel. De bevoegdheid om te bepalen of hiervan sprake is komt toe aan de voorzitter van de vergadering.

- Kunnen door de voorzitter worden geweigerd, indien hij meent dat het wel toelaten van het betreffende amendement in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn (art. 2:8 lid 2 BW).

Moties

- De bevoegdheid om moties wel of niet in stemming te brengen komt toe aan de voorzitter van de vergadering. De voorzitter kan een motie slechts weigeren als deze motie redelijkerwijs geen verband houdt met de agendapunten van de vergadering. Bij een beperkte agenda (zoals voor deze vergadering) is er dus ook beperkte ruimte voor moties.

 

Eventuele moties en/of amendementen dienen uitsluitend in Word-formaat per mail op het volgende e-mailadres uiterlijk 3 juli 2020 om 23.59 uur te worden ingediend.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 


Met vriendelijke groeten,
  
Robert Gielisse
(wnd) algemeen secretaris

© 3 juni 2020