50PLUS in de Eerste Kamer heeft extra aandacht gevraagd voor de ouderen bij de omschakeling op andere energiebronnen in het kader van de klimaatplannen. Deze omschakeling met bijbehorende apparatuur moet door ouderen in een kortere periode worden opgebracht en afgeschreven.

In de Senaat wees 50PLUS-fractievoorzitter Jan Nagel erop dat ouderen de afgelopen jaren een grote achterstand hebben opgelopen omdat de pensioenen de afgelopen tien jaar niet zijn geïndexeerd en zelfs gekort zijn.

“Lastenverzwaringen die voortvloeien uit de uitwerking van de voorgestelde Klimaatwet zullen ouderen onevenredig treffen en deze opeenstapeling van koopkrachtverlies is voor de groep ouderen onacceptabel. Kunnen de initiatiefnemers van de wet voor één keer de vluchtroute vermijden van: wij gaan niet over de uitwerking en aangeven dat zij compensatiemaatregelen voor deze groep noodzakelijk vinden? Is de minister bereid dit standpunt in het kabinet te verdedigen?”, bracht Jan Nagel naar voren.

Hij vindt overigens dat niet alleen voor mensen met een laag inkomen de lastenstijgingen zwaarder tellen. Dat geldt ook voor de bedrijven. 

Als vertrekkend Eerste Kamerlid kwam de 50PLUS-oprichter met een laatste motie. Die betrof de zijns inziens volstrekte oneerlijkheid dat bij de pensioenen door de regering wordt uitgegaan van een rekenrente van circa 1,5% maar dat bij de klimaatberekeningen een discontovoet van 3% gehanteerd wordt. “In de begrippenlijst van de Algemene Rekenkamer staat: ’De discontovoet is een factor die er voor moet zorgen dat reeksen met jaarlijkse kosten van diverse projectvarianten vergelijkbaar worden gemaakt’. Dat is toch niet voor tweeërlei uitleg vatbaar. Kan de minister uitleggen waarom dit voor de burger onbegrijpelijke meten met twee maten gebeurt”, aldus Jan Nagel. In de motie vroeg hij de regering bij de berekeningen bij de pensioenen en klimaatmaatregelen ofwel de circa 1,5 % dan wel de 3% in beide gevallen consequent toe te passen.

De 50PLUS-fractievoorzitter begon zijn bijdrage met een compliment aan de initiatiefnemers van de wet die de wereldwijde opwarming en verandering van klimaat van deze aarde moet beperken. 50PLUS onderschrijft de ideologische doelstelling, niet alleen voor de huidige generatie maar juist ook voor de kinderen, kleinkinderen en volgende generaties. Niet voor niets staat in het verkiezingsprogramma van 50PLUS: ‘ Door het terugdringen van de CO2-uitstoot en andere milieumaatregelen waakt 50PLUS over de leefbaarheid van de volgende generaties’.

Volgens Nagel neemt 50PLUS daarmee principieel stelling, die de partij doet onderscheiden van partijen als Forum voor Democratie en de PVV. En zullen de indieners en de regering daarom de bedenkingen van 50PLUS die er tegelijkertijd en gefundeerd zijn, serieus moeten nemen.

50PLUS maakt zich zorgen over het realiteitsgehalte van de klimaatambities.  Daarom vroeg Jan Nagel of de initiatiefnemers het met 50PLUS eens zijn dat onverbiddelijke voorwaarden zijn dat er draagvlak moet zijn bij de bewoners van Nederland, evenals de betaalbaarheid voor iedereen met een evenredige bijdrage naar draagkracht.

De 50PLUS-Senator verder: “Het beeld wordt gecreëerd dat door het aannemen van deze Klimaatwet het gegarandeerd wordt dat de doelstellingen in 2050 gehaald worden. Uiteraard hoopt 50PLUS dat dit zal gebeuren maar de eerlijkheid tegenover de burgers gebiedt te zeggen dat het desondanks erg onzeker is. Er is geen kostenplaatje, er is geen lastenplaatje voor de burger, er kunnen economische terugslagen zijn de komende jaren die tot een andere rangschikking in de financiële begrotingen leiden. We zullen mede afhankelijk zijn van wat de landen om ons heen en elders in de wereld doen en dat maakt een garantie in een wet over wat er over ruim 30 jaar bereikt moet zijn, nogal relatief -  om het zacht uit te drukken. Dit jaar moet er een eerste plan neergelegd worden, dat vervolgens elke vijf jaar geactualiseerd wordt. En we weten dat alle acht partijen die deze klimaatwet indienen absoluut niet eensgezind zijn over de wijze waarop de doelen bereikt moeten worden. Hoe om te gaan, naast de financiële problemen, met de onaangenaamheden voor de burgers zoals verandering in levensstijl?”

Absolute voorwaarden voor 50PLUS zijn het draagvlak bij de inwoners van Nederland en de betaalbaarheid voor iedereen. Daarom herhaalde 50PLUS zijn oproep aan de indieners en de minister: “Toon begrip en ga in gesprek met de mensen die er moeite mee hebben, die bang zijn voor de praktische en financiële gevolgen en zorg ervoor dat in de praktijk deze mensen zich niet bedrogen gaan voelen.”

Voor de volledige tekst die Jan Nagel uitsprak klik HIER. De tekst van de laatste motie die de vertrekkende Senator indiende staat HIER.
© 21 mei 2019