Huis op rekenmachine - Foto: Alexander Stein (Pixabay)Er komt twintig miljoen euro beschikbaar in het kader van de uitvoering van de motie Van Otterloo voor meer stimulering van geclusterde woonvormen voor ouderen. 

“Met die 20 miljoen kunnen direct plannen die op plank liggen worden uitgevoerd”, zei Kamerlid Gerrit Jan van Otterloo, die de motie indiende, bij het wetgevingsoverleg Wonen tegen minister Ollongren. “Het gaat dan om 5.700 woningen op ongeveer 170 verschillende plekken, uitgaande van een gemiddelde omvang van 35 eenheden.

50PLUS is tevreden dat hiermee nu snel daadwerkelijk gebouwd kan worden. Want het gaat ook volgens de Commissie Bos nog veel te traag om de benodigde 70.000 te realiseren.

Ik zal mijn aangehouden motie wijzigen door de verwijzing naar financiering vanuit een specifieke verlaging van de verhuurdersheffing eruit te halen. Volgend jaar zal bij de kabinetsformatie de verhuurdersheffing wel weer prominent op de agenda staan.

- Aanpassing van het puntenstelsel in verband met te weinig energiebesparing in sociale woningbouw.
Net als vorig jaar vragen wij aandacht voor de 50-plussers maar ook de andere huurders in de sociale woningbouw. De belasting op gas treft vooral de slecht geïsoleerde huizen. Bij de bespreking van het klimaatakkoord heb ik al gevraagd naar een aanpassing van het woningwaarderingssysteem waarmee de hoogte van de maximale huur wordt vastgesteld. Hoe slechter het huis geïsoleerd is, des te lager de huur. In de kabinetsreactie werd de aanpassing wel genoemd, maar volgens mij is dat niet gebeurd. Kan de minister alsnog actie ondernemen?

- Een woning-APK, zoals voorgesteld door de Woonbond.
Wat vindt de minister daarvan?

- De achteruitgang van het totaal aantal sociale huurwoningen.
Door verkoop van corporatiewoningen aan particulieren en corporaties die prioriteit geven aan duurdere huurwoningen zijn er grote tekorten ontstaan. Wat kan de minister daaraan doen?

- De impuls van 1 miljard (door middel van de Regeling vermindering verhuurderheffing) dit voorjaar was binnen de kortste keren vergeven.
Overigens niet in alle gevallen aan nieuwe projecten, kwam ons later ter ore. Welke mogelijkheden bestaan er voor verlenging/uitbreiding?
Over de startersvrijstelling praten wij als Kamer morgen bij het Belastingplan, maar hier wil ik mijn pleidooi van vorige week herhalen om de woningcorporaties maar zeker ook de bewonersinitiatieven als wooncoöperaties gevrijwaard zouden worden van de verhoging van de overdrachtsbelasting.

- De G4 hield een pleidooi voor het afschaffen van de kostendelersnorm, in de strijd tegen het woningtekort.
Want die norm zorgt niet voor een optimale beschikbaarheid van woningen. Wat vindt de minister daarvan? Ik overweeg een motie omdat de nood hoog is.

- Het bouwprogramma voor ouderen bij de huidige sombere vooruitzichten in de koopkracht voor ouderen!
Hoe kan je mensen nu werkelijk verleiden c.q. het comfort geven om te verhuizen? Het huidige voorstel is maar een klein stapje. En we moeten juist meters maken, om de woningmarkt weer enigszins gezond te krijgen!

- Het grote woningtekort vraagt om gecoördineerde acties.
In de hoorzitting was het adagium van Aedes: bouwen, bouwen, bouwen. Met name in het sociale- en middenhuur-segment, en ook de betaalbaarheid van woningen voor starters is een punt van aandacht. De klacht is dat gemeenten nog weleens complicerende beleidseisen stellen aan projecten, wat het voor investeerders minder aantrekkelijk maakt daadwerkelijk ergens aan te beginnen. Herkent de minister dat beeld?”

© 9 november 2020