GOED NIEUWS! 7-5-2020 ontvingen wij het bericht dat de aanbesteding is uitgesteld tot er meer voorbereiding mogelijk is! Blij dat 50PLUS gehoor krijgt van het college op onderstaande.

Vandaag 24 april heeft de fractie 50PLUS Eindhoven samen met de ChristenUnie raadsvragen gesteld. 

Nu terwijl alle zorginstellingen aan het vechten zijn voor de levens van onze inwoners heeft de gemeente een inkoop aanbesteding opgestart. Bizar! Of de zorginstellingen nu alle tijd hebben om een goed plan te maken voor de dagbesteding van 2021. Niet eens wetende of en in welke vorm dagbesteding ingezet kan worden als gevolg van de Corona crisis. Hopelijk komt de gemeente met een uitstel tot dat er meer duidelijkheid is.

dagbesteding ouderen

dagbesteding ouderen 2

 

 

 

 

 

 

Geachte College,
Nu in deze bizarre tijd met het coronavirus is iedereen druk doende om hun dagelijkse werk uit te voeren en te zorgen dat we allemaal overeind blijven om deze periode snel af te kunnen sluiten. Dit doen we door samen sterk te zijn.


Voor mensen en organisaties in de zorg is het nu alle zeilen bijzetten. Mensen lopen op hun tenen om maximale zorg te kunnen leveren. Juist in verpleeghuizen en zorginstellingen voor mensen met een beperking is de uitdaging het grootst.


Juist nu in deze tijd verwacht de gemeente een plan van hen om een invulling te geven aan de dagbesteding. Er komt een aanbesteding voor de dagbesteding gekoppeld aan het nieuwe inkoopbeleid. Dit is door de raad ingestemd om hiermee aan de slag te gaan. Deze instemming was voor de corona crisis afgesproken. Nu in tijden van corona vraagt dit veel aandacht en tijd van de zorgorganisaties. Aandacht en tijd die, wil men het goed doen nu ontbreekt.
Hierbij een aantal opmerkingen:

 1.  Het betreft hier de openstelling tender 148100 inkoop WMO maatwerkvoorziening dagbesteding.
 2.  U heeft op 17 april 2020 hier ook een brief over ontvangen van de stg. OOK begeleiding. Nummer 20-116
 3.  Inmiddels krijgt 50PLUS en de CU vanuit diversen kanalen hetzelfde signaal. Zorgorganisaties en CRSD.
 4.  Ook SP heeft met raadsvragen zorgen geuit. (20-4-2020)
 5.  Wij ontvangen signalen dat het college aangeeft in opdracht van de raad te handelen en de procedure door te zetten. Ondanks nu de coronacrisis.
 6.  Momenteel is er geen dagbesteding vanwege de corona en wordt de zorg, mantelzorg en netwerk extra belast met de zorg voor deze kwetsbare mensen.
 7. Wij maken ons zorgen of de beweging die u voornemens bent te maken zal bijdragen aan de kwaliteit van de dagbesteding van de meest kwetsbare burgers in de gemeente Eindhoven.
 8. Het voorgenomen afschalen van 2 naar 1 naar 0 voor de dagbesteding komt in het gedrang als nu doorgeduwd wordt om het systeem voorop te stellen en de mens niet centraal te stellen.
 9. Kan er dan nog de kwaliteit gewaarborgd worden?
 10. Alle buurtcentra worden geacht straks ook een deel basisdagbesteding in te vullen. Ook zij staan nu in de overlevingsstand en zijn hier nog niet mee bezig. Een voorwaarde is dan natuurlijk dat zij ook betrokken worden in deze ontwikkeling wat nu nog niet gebeurd. De betrokken vrijwilligers zullen in kennis gesteld moeten worden van de bijzondere doelgroepen: LVB-ers, mensen met een verstandelijke beperking, mensen met een lichamelijke beperking.
 11. Door de huidige situatie zal waarschijnlijk ook niet iedereen die dat wil de mogelijkheid hebben om in te schrijven. Gewoonweg omdat men met de dagelijkse coronacrisis bezig is.
 12. Wij hebben signalen dat mensen die normaliter dagbesteding ontvangen zich nu al zorgen maken over de aangekondigde veranderingen en daardoor mogelijk verlies van hun dagbesteding plek met bijbehorende sociale contacten en vriendschappen.
 13. Veranderingen en langdurige onzekerheden in o.a. het leven van mensen met een verstandelijke beperking kunnen desastreus zijn voor hun welzijn en gemoedstoestand en zij kunnen langdurig ontregeld raken. Nu ten tijden van Corona zitten zij al in stress! Hun normale patroon is volledig ontregeld. Wij maken ons ernstig zorgen dat u daar te snel overheen stapt en niets aan doet laat staan over schrijft .
 14. Tevens hebben wij moeite met alle stukken en overzicht. Wij weten daarom niet wat er nu precies de bedoeling is.
 15. Wij vernemen dat organisaties willen samenwerken en geen antwoorden krijgen op gestelde vragen.
 16. Ons bereiken geluiden dat omliggende gemeentes (samenwerkingsverbanden) deze tender uitstellen tot volgend jaar.
 17. De zorginstellingen waarvan wij geluiden horen vragen om een uitstel. Zodat zij hun plannen beter en meer onderbouwd kunnen indienen. Dit de kwaliteit ten goede komt.
 18. Bij een kwalitatief betere dagbesteding zal dit voor de gebruiker (onze inwoners) meer effect hebben en daarmee beter ondersteunen en passen bij hun individuele behoefte.
 19. Als nu tijdens de coronacrisis kost wat kost de aanbesteding doorgezet wordt zal de kwaliteit er onder lijden en dus de inwoner de dupe zijn!

Dit alles leidt bij de 50PLUS en ChristenUnie fractie tot de volgende vragen:

 1. Wat zijn de overwegingen dat het college kost wat kost deze aanbesteding wenst door te duwen?
 2. Zijn bovenstaande opmerkingen bekend bij het college?
 3. Als u vraag 2 helemaal of gedeeltelijk met ja beantwoord waarom moet dan de raad hier vragen over stellen om deze aanbesteding uit te stellen?
 4. De indieners zijn van mening, dat in tijden van coronacrisis er minimaal uitstel moet komen. Dit om een kwalitatieve aanbesteding te kunnen houden welke recht doet aan de uitgangspunten voor een betere dagbesteding. Deelt u deze mening? Motiveer uw antwoord.
 5. Verschillende geluiden geven aan dat niet alle partijen gehoord worden en zoals bij buurthuizen men niet eens weet wat er op hun afkomt. Gaat u dit organiseren? Graag uitleg hoe u dat gaat doen?
 6. Kunt u in 1 A4tje in heldere taal aangeven hoe de dagbesteding (vormen) er uit komt te zien?
 7. Momenteel tijdens de coronacrisis is er geen dagbesteding hoe gaat u deze nu op andere manieren faciliteren ? Al dan niet in samenwerking met de zorginstellingen en buurthuizen.
 8. De indieners zijn van mening om deze tender uit te stellen tot na de corona en de gelegenheid te geven voor het indienen van kwalitatief goede plannen. Kunt u daarmee instemmen? Motiveer uw antwoord.

Namens 50PLUS fractie,
Ruud van Acquoij, raadslid
Fractie ChristenUnie,
Henk Jager, raadslid